เส้นทางแห่งการก้าวขึ้นสู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ (ตอนจบ)

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          หลังจากเมื่อคราวก่อนได้พูดถึง คุณสมบัติต่าง ๆ ของผู้ทำบัญชี มาภาคนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของผู้ที่สนใจเป็นผู้ทำบัญชีกันเพิ่มเติม ผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติ ต้องแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีตามแบบแจ้งการทำบัญชีของผู้ทำบัญชี (แบบ ส.บช. 5 ) ภายใน 60 วัน นับแต่ วันที่ 10 สิงหาคม 2544

(10 สิงหาคม – 9 ตุลาคม 2544) หรือนับแต่วันเริ่มทำบัญชีแล้วแต่กรณี โดยยื่นแบบ ส.บช. 5 พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

          2.1 สำเนาหลักฐานการศึกษา (ประกาศนียบัตร / อนุปริญญา / ปริญญาพร้อมทรานสคริป) 1 ฉบับ
          2.2 สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้อย่างละ 1 ฉบับ
          2.3 รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป (ส่วนภูมิภาค จำนวน 3 รูป) อนึ่ง ท่านสามารถdownload แบบ ส.บช.5 จากเว็บนี้โดยคลิกไปที่แบบพิมพ์ต่าง ๆ

3.การแจ้งเป็นผู้ทำบัญชี มี 2 วิธี
ยื่นแบบแจ้งการทำบัญชีของผู้ทำบัญชีด้วยตนเอง
          – กรณีผู้แจ้งมีที่อยู่หรือสถานที่ทำงานในกรุงเทพฯ และ จังหวัดนนทบุรี ยื่นที่
สำนักกำกับดูแลธุรกิจ กรมทะเบียนการค้า เลขที่ 44/100 ถนนนนทบุรี1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 พร้อมสำเนาแบบแจ้ง 1 ชุด

          – กรณีผู้แจ้งมีที่อยู่หรือสถานที่ทำงานในส่วนภูมิภาค ยื่นที่สำนักงานทะเบียนการค้าจังหวัด
ที่มีที่อยู่หรือสถานที่ทำงานตั้งอยู่ พร้อมสำเนาแบบแจ้ง 2 ชุด

ยื่นแบบแจ้งการทำบัญชีของผู้ทำบัญชีทางไปรษณีย์
          – ส่งแบบแจ้งการทำบัญชีของผู้ทำบัญชีพร้อมเอกสาร ไปยังสถานที่ตามที่อยู่ข้างต้นพร้อมแนบซองติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 5474406 , 5474395 หรือโทรสาร 5474401 และ 5474398

เส้นทางสู่การขอขึ้นทะเบียนการเป็นนักทำบัญชี

บทความยอดนิยม
ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเข้ามาของเทคโนโลยี เอื้อการดำเนินชีวิตของเราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และท่ามกลางความสะดวกต่าง ๆ เหล่านั้น...
บางครั้งชีวิตการเป็นมนุษย์ออฟฟิศมักไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่ละเส้นทางมักมีขวากหนามให้ต้องฝ่าฟัน จนแปรเปลี่ยนเป็นการเสี...
ว่าด้วยเรื่องของการวิเคราะห์ตนเองเพื่อนำไปสู่การพัฒนานั้น ในบางครั้งเรามักจะลืมคำนึงถึงเรื่องของแนวคิดและกลยุทธ์ในการวิเ...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top