10 สายงานของเด็กจบใหม่ที่ได้เงินเดือนสูงสุด

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          ช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ของทุกปีจะเป็นช่วงที่นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศสำเร็จการศึกษา และเริ่มหางาน สมัครงาน แต่อยากรู้หรือไม่ว่า สายงานแต่ละสายงานนั้นเขามีเงินเดือนกันที่เท่าไหร่ jobsDB มีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับแต่ละสายงานของเด็กจบใหม่ที่ได้เงินเดือนสูงสุด ที่ได้ทำการสำรวจมาในปี 2016 อาชีพอะไรได้เงินเดือนมากน้อยแค่ไหนกันบ้างมาดูกันค่ะ

เด็กจบใหม่เงินเดือนสูง

อันดับที่ 1 งานโทรคมนาคม เงินเดือน : 28,467 – 39,666 บาท

          ตำแหน่ง  งานเจ้าหน้าที่ออกแบบระบบเครือข่าย งานเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย 

          ทักษะในการทำงาน

 1. มีความรู้ ความเข้าใจด้านโครงสร้างพื้นฐานของโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
 2. จัดการกับเครื่องมือรักษาความปลอดภัยของ network เช่น firewall, anti-virus และระบบตรวจจับการบุกรุก
 3. ตรวจสอบ เพิ่มประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย และประสิทธิภาพการทำงานให้พร้อมใช้งาน

อันดับที่ 2 งานบริการเฉพาะทาง เงินเดือน 22,731 – 39,317 บาท

          ตำแหน่ง  งานวิเคราะห์ธุรกิจ งานด้านกฎหมาย ที่ปรึกษาด้านการจัดการความเสี่ยง

        ทักษะในการทำงาน

 1. มีใบอนุญาตทนายความ
 2. มีทักษะการจัดทำร่างสัญญาและการเจรจาต่อรองที่ดี
 3. มีความรู้เรื่องสัญญากฎหมาย กฎหมายเชิงพาณิชย์ และกฎหมายบริษัท

อันดับที่ 3 งานไอที เงินเดือน 21,854 – 38,951 บาท

          ตำแหน่ง : งาน IT Support งาน Software งานเจ้าหน้าที่ให้บริการด้านไอที

          ทักษะในการทำงาน

 1. มีความสามารถวิเคราะห์ทางเทคนิคได้
 2. มีความสามารถเขียนโปรแกรมให้กับเว็บไซต์
 3. ความสามารถดำเนินการทดสอบ และ QA ได้

อันดับที่ 4 งานบริการด้านการแพทย์ เงินเดือน 20,770 – 37,323 บาท

          ตำแหน่ง : แพทย์ผ่าตัด , ทันตแพทย์ , กุมารแพทย์ (แพทย์สำหรับเด็ก)

          ทักษะในการทำงาน

 1. มีความรู้ความเข้าใจในด้านกายภาพ พฤติกรรม สภาพแวดล้อมของสัตว์แต่ละชนิด สามารถคาดการณ์และตีความเกี่ยวกับอากัปกริยาและอาการของสัตว์ได้
 2. มีความคุ้นเคยในด้านการทำการวิจัย จรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายของโรงพยาบาล
 3. จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการระบาดโรคจากสัตว์ไปสู่คน

อันดับที่ 5 งานธนาคาร / งานการเงิน เงินเดือน 20,463 – 34,601 บาท

          ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วางแผนด้านการเงิน , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ด้านการเงิน

          ทักษะในการทำงาน

 1. มีความเชี่ยวชาญในการตีความผลลัพธ์ทางการเงิน และตัวชี้วัดทางธุรกิจ เพื่อนำมาวิเคราะห์แนวโน้มของการลงทุน
 2. มีกระบวนการคิดและวิเคราะห์ข้อมูลที่ดี และสามารถจัดลำดับความสำคัญของประเด็นการแก้ไขปัญหา
 3. มีความรู้และทักษะการคิดคำนวณที่ดีเยี่ยม

อันดับที่ 6 งานประกันภัย เงินเดือน 20,458 – 35,416 บาท

          ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่คณิตศาสตร์ประกันภัย , เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับเรื่องประกัน

          ทักษะในการทำงาน

 1. มีความคิดเชิงตรรกะ และความสามารถเชิงตัวเลขระดับลึกต้องผ่านการสอบวัดผลในวิชาชีพ Associateship หรือ Fellowship
 2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี โดยเฉพาะ Excel
 3. ทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การแก้ปัญหาที่ดี และเรียนรู้เร็ว

อันดับที่ 7 งานวิศวกรรม เงินเดือน 19,893 – 33,975 บาท

          ตำแหน่ง : วิศวกรวางแผนโครงข่ายวิทยุ , วิศวกรโครงการ , วิศวกรเคมี

         ทักษะในการทำงาน

 1. มีความเป็นผู้นำ มีการบริหารจัดการที่ดี มุ่งเน้นการทางานเป็นทีม แก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่ดี
 2. สามารถบริหารจัดการความเสี่ยง, บริหารการเงิน และบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง
 3. มีความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

อันดับที่ 8 งานวิทยาศาสตร์, งาน Lab, งานวิจัยและพัฒนา เงินเดือน 19,824 – 34,366 บาท

          ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เทคนิคห้องแล็บ นักธรณีฟิสิกส์              

          ทักษะในการทำงาน

 1. มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และวิชาชีพในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์การเกษตร และจุลชีววิทยาประยุกต์
 2. มีความรู้ความสามารถในการดัดแปลงเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้
 3. สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง สามารถประมวลความรู้ และนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้

อันดับที่ 9 งานอสังหาริมทรัพย์ เงินเดือน 19,640 – 32,481 บาท

          ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารอสังหาริมทรัพย์ งานบริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

          ทักษะในการทำงาน

 1. มีความรู้ในการตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์ขั้นพื้นฐาน
 2. มีความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการคำนวณการลงทุน
 3. มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน

อันดับที่ 10 งานการตลาด, งาน PR เงินเดือน 19,595 – 32,052 บาท

          ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การตลาด เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  งานบริหารตราแบรนด์สินค้า

          ทักษะในการทำงาน

 1. มีความสามารถวิเคราะห์และทางานกับตัวเลขได้
 2. มีทักษะการนำเสนอที่ดี
 3. เป็นคนที่มีเหตุผล สามารถคิดวิเคราะห์ได้ แต่ก็เป็นนักคิดสร้างสรรค์ได้เช่นกัน

          และนี่คือ 10 สายงานที่มีเงินเดือนสูงสุด หากใครจบสายงานนี้มา อย่ารอช้า มาสร้างโปรไฟล์กับ jobsDB เพื่อเปิดโอกาสให้คุณได้งานที่มีเงินเดือนสูง หรือถ้าเด็กจบใหม่คนไหน ไม่ได้เข้าข่ายอยู่ในสายงาน 10 อันดับข้างต้น อย่าเพิ่งเสียใจ เว็บไซต์หางานชั้นนำอย่าง jobsDB ยังมีตำแหน่งงานที่น่าสนใจเปิดรับสมัครเป็นจำนวนมาก jobsDB ขอให้เด็กจบใหม่ทุกคน เริ่มต้นงานแรกที่ใช่กันทุกคนค่ะ

#icanbebetter

Increase your chances of getting hired. Create a jobsDB profile

Increase your chances of getting hired. Update your jobsDB profile

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ผู้ประกอบการ (HR) มองหาอะไรจากเด็กจบใหม่

จบมหาวิทยาลัยไหน หรือเกรดเฉลี่ยสูงก็ไม่สำคัญเท่าประสบการณ์ฝึกงาน

บทความยอดนิยม
เมื่อเราอยู่ในยุคที่โลกแห่งเทคโนโลยีพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เรื่องราวของอินเทอร์เน็ตก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญของคนในยุคนี...
ในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างฉับไว เพียงเสี้ยววินาที หลาย ๆ อย่างในชีวิตคุณก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ด้วยเทคโนโลยีและอิ...
งานด้านไอที หรือ Information Technology ที่เป็นอีกหนึ่งสายงานที่ได้รับความนิยมไม่แพ้สายงานอื่นๆ จนที่เป็นต้องการในตลาดค่...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top