เซ็นรับรองงบให้ญาติผิดจรรยาบรรณหรือไม่

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          ตามจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี หากกิจการของญาติไม่ใช่กิจการที่เรามีส่วนได้ส่วนเสีย หรือจัดทำขึ้นโดยมีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษี หรือเป็นเหตุให้กิจการนั้นมิต้องเสียภาษีหรือเสียภาษีน้อยลงกว่าที่ควร ก็ถือว่าสามารถทำได้ โดยสามารถอ่านข้อกำหนดน่ารู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีได้ ดังต่อไปนี้

          1. ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต

 • ไม่รับตรวจสอบและรับรองบัญชีในกิจการที่ตนขาดความเป็นกลาง
 • ไม่ปกปิดข้อเท็จจริงหรือบิดเบือนความจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินที่ตนลงลายมือชื่อรับรองไว้ในรายงาน
 • ไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขาย ออก หรือใช้ใบกำกับภาษีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 • ไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับการลงบัญชีหรือการทำเอกสารประกอบการลงบัญชี ซึ่งเป็นเหตุให้กิจการนั้นมิต้องเสียภาษีหรือเสียภาษีน้อยลงกว่าที่ควร
 • ไม่รับรองบัญชีที่ตนเป็นผู้จัดทำขึ้นเอง หรือช่วยเหลือ หรือเป็นผู้จัดทำบัญชีชุดอื่น เพื่อเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีอากร

          2. ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน

 • ไม่ตรวจสอบและรับรองบัญชีในกิจการที่เกินความรู้ความสามารถของตนที่จะทำได้
 • ไม่ทำการตรวจสอบและรับรองบัญชีเกินกว่า 300 รายต่อปี 
 • ไม่ลงลายมือชื่อรับรองในรายงานของกิจการที่ตนมิได้ตรวจสอบหรือควบคุมการตรวจสอบ 
 • ไม่ยินยอมให้ผู้อื่นอ้างว่าตนเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีใน กิจการที่ตนมิได้ตรวจสอบและรับรองบัญชี 

          3. จรรยาบรรณต่อผู้เสียภาษี

 • ไม่เปิดเผยความลับกิจการของผู้เสียภาษีหรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง อันเป็นเหตุให้กิจการนั้นได้รับความเสียหาย เว้นแต่เป็นการกระทำตามหน้าที่ทางวิชาชีพหรือตามกฎหมาย

          4. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมอาชีพ

 • ไม่แย่งงานตรวจสอบและรับรองบัญชีจากผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีอื่น
 • ไม่ทำการตรวจสอบและรับรองบัญชีเกินกว่าที่ได้รับมอบหมายจากผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้มอบหมายนั้น

          5. จรรยาบรรณทั่วไปเซ็นรับรองงบแทน

 • ไม่โฆษณาหรือยินยอมให้ผู้อื่นโฆษณาด้วยประการใด ๆ อันแสดงให้เห็นว่าจะช่วยเหลือให้เสียภาษีน้อยกว่าความเป็นจริง 
 • ไม่เรียกหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ เมื่อบุคคลนั้นได้รับงาน เพราะการแนะนำหรือการจัดหางานของตน
 • ไม่กำหนดค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนโดยถือเอายอดเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินที่ตนตรวจสอบและรับรองบัญชี เป็นเกณฑ์

ที่มา : เว็บไซต์กรรมสรรพากร

บทความยอดนิยม
An essay is usually, in essence, a composed piece...
ถ้าใครได้มีโอกาสอ่านหรือฟังข่าวเศรษฐกิจหรือได้ฟังผ่าน ๆ จากการพูดคุยในวงสนทนากับเพื่อนหรือสไลด์ข่าวผ่าน ๆ ในโซเชียลมีเดี...
หลังจากเดือนก่อนหน้าว่าด้วยบทความขั้นตอนการยื่นประกันสังคมสำหรับผู้ว่างงานกันไปแล้ว คราวนี้ JobsDB ขอปรับมุมมอง เปลี่ยนม...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top