เงื่อนไขในการลงทุน

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          เงิน หรือผลประโยชน์ (Capital gain) ที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวจะได้รับการยกเว้นการเสียภาษีเงินได้ มีเงื่อนไขอย่างไร jobsDB ขอเฉลยให้เข้าใจ ดังนี้

  • การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน
  • ผู้ถือหน่วยลงทุนเกิดทุพพลภาพหรือ เสียชีวิต ในระหว่างถือหน่วยลงทุน (กรณีทุพพลภาพ ต้องมีแพทย์ที่ทางราชการ รับรองได้ตรวจและแสดงความเห็นว่าทุพพลภาพ)

เงื่อนไขการลงทุน          ถ้าผู้ลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน หรือทุพพลภาพสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้ โดยถือว่าไม่ผิดเงื่อนไขการลงทุน

  • ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวนั้นต่อไป
  • ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเพียงบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้

          การคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน ผลประโยชน์ และการหักเงินลงทุนแต่ละรายการ เมื่อมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือการโอนย้ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหนึ่งไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นใช้ตามวิธีการ“เข้าก่อน ออกก่อน” (First In First Out – FIFO)

          ถ้าผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวทำผิดเงื่อนไขการลงทุน ผู้ลงทุนจะต้อง

  • ชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับมาของเงินลงทุนจำนวนที่ขายคืนบางส่วนหรือทั้งหมดของเงินลงทุนในแต่ละครั้งโดยยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติม เพื่อเสียภาษีเงินได้เพิ่มเติมพร้อมเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร (อัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน)
  • นำเงิน หรือผลประโยชน์ (Capital gain)ที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนนั้นไปรวมกับเงินได้อื่นๆที่ผู้ลงทุนได้รับในปีภาษีนั้นเพื่อเสียภาษี

          เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นภาษีเงินได้ต่อกรมสรรพากร

          บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวในแต่ละปีภาษี เพื่อเป็นเอกสารประกอบการยื่นเพื่อเสียภาษีเงินได้

          กองทุนรวมหุ้นระยะยาวเหมาะสมกับใคร

  • ผู้มีเงินได้ที่ต้องการได้รับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
  • ผู้มีเงินได้ที่ต้องการผลตอบแทนและสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุน

บทความยอดนิยม
      ตื่นเช้าต้องแวะซื้อกาแฟก่อนไปทำงาน ไม่ได้จิบกาแฟ คาเฟอีนยังไม่เข้าร่าง จะเกิดอาการไม่ค่อยเฟรช รู้สึ...
เห็นหัวข้อบทความนี้แล้วอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านไป อย่ามองว่า “การว่างงาน” เป็นสิ่งไกลตัวในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ จริง ๆ แล้วเรื่...
ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมากับสถานการณ์โควิดที่ส่งผลกระทบกันไปทุกภาคส่วน เหล่าพนักงานเงินเดือนหลายคน ก็อาจได้ผลกระทบไม่น้อยเช...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top