เงินได้แบบไหนบ้างที่ต้องนำไปคำนวณภาษี

          เงินได้พึงประเมิน คือรายได้ใด ๆ ที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง กำไร ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่อ…