เงินเดือนขึ้น คนทำงาน คนหางาน เตรียมเฮ

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) กล่าวถึงทิศทางการบริหารค่าจ้าง ประจำปี 2553/2554 ว่าเงินเดือนจะขึ้นถึง 5.42% โดยมีบริษัทเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 140 บริษัท ใน 11 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ก่อสร้าง-อสังหาริมทรัพย์-วัสดุก่อสร้าง การขนส่ง การพิมพ์และสิ่งพิมพ์ พาณิชยกรรม พลาสติก-เคมี-ยาง-หนัง-ปิโตรเลียม-แก๊ส ไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์บริษัทยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ โลหะและเหล็ก เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม อาหารและเครื่องดื่ม และอื่น ๆ

          ระดับปริญญาตรี

 • สาขาวิศวกรรม 15,000 บาท
 • สาขาวิทยาศาสตร์ 12,000 บาท
 • สาขาคอมพิวเตอร์ 12,000 บาท
 • สาขาบัญชี 11,000 บาท
 • สาขาบริหารธุรกิจ 10,000 บาท
 • สาขาสังคมศาสตร์ 10,000 บาท

          ระดับปริญญาโท

 • สาขาวิศวกรรม 18,000 บาท
 • สาขาวิทยาศาสตร์ 17,585 บาท
 • สาขาคอมพิวเตอร์ 17,000 บาท
 • สาขาบัญชี 16,000 บาท
 • สาขาบริหารธุรกิจ 15,000 บาท
 • สาขาสังคมศาสตร์ 15,000 บาท

          กลุ่มธุรกิจที่ปรับขึ้นเงินเดือนสูงสุด 5 อันดับ

 • กลุ่มอื่น ๆ 7.00%
 • กลุ่มการพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 6.00%
 • กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม 6.00%
 • กลุ่มพลาสติก เคมี ยาง หนัง ปิโตรเลียม แก๊ส 5.79%
 • กลุ่มก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ 5.64%
 • กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 5.13 %

ปรับขึ้นเงินเดือน            เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับการบริหารค่าจ้างประจำปี 2552/2553 แล้วพบว่า อัตราการขึ้นเงินเดือนอาจจะเพิ่มขึ้น แต่โบนัสคงที่ และโบนัสผันแปรมีแนวโน้ม ที่จะลดลง โดยโบนัสคงที่ของทุกกลุ่มธุรกิจเฉลี่ยอยู่ที่ 1.43 เดือน โบนัสผันแปร 1.91 เดือน และโบนัสรวม 2.34 เดือน เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจาก ภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมที่ยังคงมีความชะลอตัว แม้จะเห็นว่าแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจมีการปรับตัวที่ดีขึ้นก็ตาม

           ทางสมาคม PMAT ยังกล่าวด้วยว่า การพิจารณาเงินเดือนค่าจ้างว่างานใดควรได้ค่าจ้างเท่าใดนั้น ดูในแง่ของค่างานเป็นหลัก โดยดูตามความยากง่าย ความซับซ้อน ของงานแต่ละงาน จากนั้นจึงดูที่ความสามารถ และผลงานของพนักงานแต่ละคนว่าจะสร้างผลงานได้มากน้อยเพียงใด

บทความยอดนิยม
ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเข้ามาของเทคโนโลยี เอื้อการดำเนินชีวิตของเราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และท่ามกลางความสะดวกต่าง ๆ เหล่านั้น...
บางครั้งชีวิตการเป็นมนุษย์ออฟฟิศมักไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่ละเส้นทางมักมีขวากหนามให้ต้องฝ่าฟัน จนแปรเปลี่ยนเป็นการเสี...
ว่าด้วยเรื่องของการวิเคราะห์ตนเองเพื่อนำไปสู่การพัฒนานั้น ในบางครั้งเรามักจะลืมคำนึงถึงเรื่องของแนวคิดและกลยุทธ์ในการวิเ...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
Scroll to Top