อาชีพที่เงินเดือนสูง เป็นอาชีพที่ต้องมีความรู้เฉพาะทาง

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

อาชีพที่ใช้ความรู้เฉพาะทาง

          จาก Salary Report 2016 โดย jobsDB แสดงผลการสำรวจว่า ทุกสายงานที่ติด 10 อันดับเงินเดือนสูงสุดคืออาชีพที่ต้องการทักษะตามสายงานนั้น ๆ หรือ Specialization โดยสายงานที่ติด 5 สายงานที่เงินเดือนมากสุดในทุกระดับตำแหน่ง ได้แก่ งานโทรคมนาคม งานบริการเฉพาะทาง งานธนาคาร/งานการเงิน งานไอที (ยกเว้นในระดับตำแหน่งผู้จัดการขึ้นไป)

ส่วนสายงานที่เงินเดือนสูงสำหรับตำแหน่งงานระดับเจ้าหน้าที่ระดับกลางคือ งานโทรคมนาคม งานธนาคาร/งานการเงิน และงานบริการเฉพาะทาง และสายงานที่เงินเดือนสูงสำหรับตำแหน่งงานระดับผู้จัดการขึ้นไปคือ งานอสังหาริมทรัพย์ งานวิทยาศาสตร์และงาน Lab งานวิจัยและพัฒนา งานขนส่ง

          10 อันดับสายงานที่ได้เงินเดือนสูงต้องการทักษะเฉพาะตามสายงานที่แตกต่างกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

          1. งานโทรคมนาคม : งานผู้ดูแลระบบเครือข่าย

• มีความรู้ ความเข้าใจด้านโครงสร้างพื้นฐานของโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
• จัดการกับเครื่องมือรักษาความปลอดภัยของ network เช่น firewall, anti-virus และระบบตรวจจับการ Hack
• ตรวจสอบ เพิ่มประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย และประสิทธิภาพการทำงานให้พร้อมใช้งาน

          2. งานบริการเฉพาะทาง : เจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายและที่ปรึกษาด้านการจัดการความเสี่ยง
• มีใบอนุญาตทนายความ
• มีทักษะการจัดทำร่างสัญญาและการเจรจาต่อรองที่ดี
• มีความรู้เรื่องสัญญากฎหมาย กฎหมายเชิงพาณิชย์ และกฎหมายบริษัท

          3. งานไอที : เจ้าหน้าที่ให้บริการด้านไอที
• มีความสามารถวิเคราะห์ทางเทคนิคได้
• มีความสามารถเขียนโปรแกรมให้กับเว็บไซต์
• ความสามารถดำเนินการทดสอบ และ QA ได้

          4. งานบริการด้านการแพทย์ : งานสัตวแพทย์
• มีความรู้ความเข้าใจในด้านกายภาค พฤติกรรม สภาพแวดล้อมของสัตว์ในแต่ละชนิด สามารถคาดการณ์และตีความเกี่ยวกับอากัปกริยาและอาการของสัตว์ได้
• มีความคุ้นเคยในด้าน การทำการวิจัย จรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายของโรงพยาบาล
• จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการระบาคโรคจากสัตว์ไปสู่คน

          5. งานธนาคาร/ งานการเงิน : งานวิเคราะห์การลงทุน
• มีความเชี่ยวชาญในการตีความผลลัพธ์ทางการเงินและตัวชี้วัดทางธุรกิจ เพื่อนำมาวิเคราะห์แนวโน้มของการลงทุน
• มีกระบวนการคิดและวิเคราะห์ข้อมูลที่ดี และสามารถจัดลำดับความสำคัญของประเด็นการแก้ไขปัญหา
• มีความรู้และทักษะการคิดคำนวณที่ดีเยี่ยม

          6. งานประกันภัย : งานคณิตศาสตร์การประกันภัย
• มีความคิดเชิงตรรกะ และความสามารถเชิงตัวเลขระดับลึก ต้องผ่านการสอบวัดผลในวิชาชีพ Associateship หรือ Fellowship
• มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี โดยเฉพาะ Excel
• ทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การแก้ปัญหาที่ดี และเรียนรู้เร็ว

          7. งานวิศวกรรม : งานวิศวกรรมโครงสร้าง
• มีความเป็นผู้นำ มีการบริหารจัดการที่ดี มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม แก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่ดี
• สามารถบริหารจัดการความเสี่ยง, บริหารการเงิน และบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง
• มีความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

          8. งานวิทยาศาสตร์ งาน Lab งานวิจัยและพัฒนา : งานวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
• มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
• วิทยาศาสตร์การเกษตร และจุลชีววิทยาประยุกต์
• มีความรู้ความสามารถในการดัดแปลงเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้
• สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง สามารถประมวลความรู้ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ประสิทธิภาพ

          9. งานอสังหาริมทรัพย์ : งานบริหารอสังหาริมทรัพย์
• มีความรู้ในการตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์ขั้นพื้นฐาน
• มีความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการคำนวณการลงทุน
• มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน

          10. งานการตลาด งาน PR : งานวิจัยการตลาด
• มีความสามารถวิเคราะห์และทำงานกับตัวเลขได้
• มีทักษะการนำเสนอที่ดี
• เป็นคนที่มีเหตุผล สามารถคิดวิเคราะห์ได้ แต่ก็เป็นนักคิดสร้างสรรค์ได้เช่นกัน

          เพราะการมีทักษะเฉพาะตามสายงานนั่นเองที่ทำให้แต่ละสายงานมีความโดดเด่นที่ไม่เหมือนกัน และด้วยความเฉพาะตัวเช่นกันที่ทำให้งาน 10 อันดับข้างต้นนั้น เป็นสายงานที่มีอัตรเงินเดือนที่สูง ทั้งนี้ทั้งนั้นคนทำงานทุกคนก็ยังสามารถขยายขอบเขตความสามารถให้สูงขึ้น มากขึ้น เพื่อที่จะมีโอกาสได้งานในตำแหน่งที่สูงขึ้นพร้อมค่าตอบแทนที่ดีขึ้น และมีความสุข

Increase your chances of getting hired. Create a jobsDB profile

Increase your chances of getting hired. Update your jobsDB profile

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

jobsDB เผย 10 สายงานที่มีเงินเดือนมากที่สุด

ผลสำรวจอัตราโบนัส ประจำปี 2558 โดย jobsDB

บทความยอดนิยม
ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเข้ามาของเทคโนโลยี เอื้อการดำเนินชีวิตของเราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และท่ามกลางความสะดวกต่าง ๆ เหล่านั้น...
บางครั้งชีวิตการเป็นมนุษย์ออฟฟิศมักไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่ละเส้นทางมักมีขวากหนามให้ต้องฝ่าฟัน จนแปรเปลี่ยนเป็นการเสี...
ว่าด้วยเรื่องของการวิเคราะห์ตนเองเพื่อนำไปสู่การพัฒนานั้น ในบางครั้งเรามักจะลืมคำนึงถึงเรื่องของแนวคิดและกลยุทธ์ในการวิเ...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top