อนุมัติข้าราชการชายลาดูแลภรรยาคลอดได้ 15 วัน

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint
man-takecare-child-s

          วันที่ 20 มีนาคม 2555 ครม.อนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน กำหนดให้ข้าราชการซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาไปช่วยเหลือภรรยา ที่คลอดบุตรภายใน 30 วันแรก นับแต่วันที่ภรรยาคลอดบุตร จะมีสิทธิได้รับเงินเดือน ในระหว่างลาได้ไม่เกิน 15 วันทำการ แต่หากเป็นการลางานไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตร หลังจากพ้น 30 วันแรกไปแล้ว จะไม่ได้รับเงินเดือนระหว่างลา

การอนุมัติดังกล่าวถือเป็นเรื่องดีที่ในการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว และส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่ เนื่องจาก ผู้เป็นแม่จะมีน้ำนมไหลมากขึ้น เพราะไม่ต้องกังวลหรือเครียดจากเรื่องงานบ้านทั้งหลาย เช่น ซักผ้าอ้อม ทำครัว เป็นต้น ซึ่งเมื่อฝ่ายชายสามารถลางานมาช่วยเหลือภรรยาได้ก็ช่วยแบ่งเบาภาระของภรรยาไปได้มาก และเมื่อเด็กได้กินนมแม่ อย่างต่อเนื่องก็จะมีพัฒนาการเร็วกว่าเด็กที่ถูกเลี้ยงด้วยนมผง

ข้าราชการชายได้รับสิทธิ์เพิ่มแล้ว ในอนาคตน่าจะมีการใช้ครอบคลุมไปถึงพนักงานบริษัทเอกชนด้วย ลางานแล้ว ได้อนาคตของชาติที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างนี้ ผู้ประกอบการทั้งหลายคงจะไม่ว่ากัน

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top