หัวหน้างานกับการสอนงานให้ลูกน้อง

          วิธีการพัฒนาพนักงานที่ดีนั้น หัวหน้าควรให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาและสอนงานให้กับลูกน้อง เพื่อให้ลูกน้องทำงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะก้าวหน้าในด้านอาชีพต่อไปในอนาคต

          ดังนั้นการสอนงานให้ลูกน้อง หัวหน้าควรมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

  1. ทำความรู้จักลูกน้องตนเอง ศึกษาถึงตัวตนของลูกน้องว่าเหมาะกับงานลักษณะใด มีความรับผิดชอบกับงานแค่ไหน มองหาจุดแข็ง จุดอ่อนที่เด่นชัดของลูกน้อง
  2. สรรหาแนวทางในการพัฒนาลูกน้อง หัวหน้าควรหาวิธีการฝึกฝนลูกน้องหลาย ๆ ทาง เพื่อหาแนวทางที่แน่ใจแล้วว่าเหมาะสมในการพัฒนาลูกน้องให้ตรงตามความสามารถของแต่ละบุคคล
  3. การวางแผนพัฒนาลูกน้อง 3 ประการ
  • การสอนงานลูกน้องระบุว่าลูกน้องควรพัฒนาในด้านใด หัวหน้าควรสังเกตถึงความสามารถของลูกน้องว่าความถนัดในงานด้านไหนและไม่มีความถนัดในด้านใดบ้าง
  • จัดกระบวนการเรียนรู้ ความสามารถของลูกน้องแต่ละคนมีความแตกต่างกัน หัวหน้าเน้นการพัฒนาไปยังจุดเด่นของลูกน้องเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • การนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ หัวหน้าควรฝึกฝนและอบรมลูกน้องในสิ่งที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวลูกน้อง หน่วยงาน และองค์กร ให้มากที่สุด