นายจ้างหักเงินสมทบลูกจ้างแต่ไม่นำส่ง

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          Q : หากนายจ้างหักเงินสมทบในส่วนของลูกจ้างผู้ประกันตนแล้วไม่นำส่ง ทำให้ลูกจ้างเสียเงินแล้วยังเสียสิทธิอีกด้วย ทางสำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการอย่างไร

          A: สำนักงานประกันสังคมจะต้องมีหนังสือแจ้งไปยังนายจ้าง เพื่อให้นำส่งเงินสมทบย้อนหลังตามจำนวนที่ยังไม่นำส่งภายใน 30 วันตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง สำหรับเศษของเดือน ถ้าถึง 15 วันหรือกว่านั้น ให้นับเป็น 1 เดือน ถ้าน้อยกว่านั้นให้ปัดทิ้ง และจ่ายเงินเพิ่มในอัตราที่กฎหมายกำหนด

  • นายจ้างที่ค้างชำระหนี้กองทุนประกันสังคมจะต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือนของเงินสมทบที่ยังไม่นำส่ง หรือส่วนที่ขาดอยู่จนครบ
  • นายจ้างที่ค้างชำระหนี้ของกองทุนเงินทดแทน นายจ้างจะต้องจ่ายเพิ่มในอัตราร้อยละ 3 ต่อเดือนของเงินสมทบที่ยังค้างชำระ

เงินสมทบประกันสังคม          ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าวถือว่า ผู้ประกันตนพึงได้รับสิทธิเสมือนว่าผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบแล้ว

          นอกจากนี้  นายจ้างที่กรอกข้อความเกี่ยวกับลูกจ้างอันเป็นเท็จตามมาตรา 32 มีบทลงโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และในกรณีที่นายจ้างยังเพิกเฉย ไม่นำส่งเงินสมทบและเงินเพิ่ม (ค่าปรับ) ที่ค้างชำระ ทางเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ยึดอายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของนายจ้างต่อไป

 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม, ธรรมนิติ, www.decha.com

ภาพประกอบ : http://www.thainews70.com

 

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ขยายเวลาลดเงินสมทบประกันสังคมปี 2556 

ไม่ต้องรีบ!! เบิกค่าทำฟันกับประกันสังคมได้ภายใน 1 ปีนับแต่วันเข้ารับบริการ

ตั้งแต่ปีภาษี 2555 เงินได้ของภรรยาไม่ถือเป็นเงินได้ของสามี

บทความยอดนิยม
           ในวันที่เรียนจบมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นเหมือนวันแรกของการก้าวเข้าสู่ชีวิตจริงอย่างแท้จริง เพราะจะต้องเปลี่ยนจากช...
วิกฤต COVID-19 ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาขณะนี้ ส่งผลต่อคนทำงานและผู้สมัครงานที่ได้รับผลกระทบทั้งทางด้านสุขภาพและการทำงาน ไม่...
          เพราะเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันอย่างมาก ตั้งแต่ตื่นนอนที่เดี๋ยวนี้ใคร ๆ ก็ใช้สมาร์ทโฟนตั้งปลุก...
           ในวันที่โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของกิจการได้ด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะขาย ของขายบริการอะไร ก็สามารถ...
          มีคำกล่าวกันเล่น ๆ ว่าคิดจะเปิดกิจการสักอย่างนั้นง่ายมาก แต่ถ้าคิดจะเลิกนั้นไม่ง่ายเลย เพราะจะมีปัญหายุ่งยากตา...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top