การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายสำหรับรางวัล ส่วนลด

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย สำหรับรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใดๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขายมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขพอสรุปได้ดังนี้

  1. ผู้ขายสินค้าต้องเป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น
  2. ต้องเป็นเงินอุดหนุน เงินสนับสนุน เงินช่วยเหลือ เงินส่วนลด หรือเงินอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันที่ผู้ขายสินค้า ซึ่งเป็นผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายได้จ่ายให้แก่ผู้ซื้อสินค้า หรือผู้แทนจำหน่าย ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล ที่ซื้อสินค้าโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำไปขายต่อ เช่น ผู้ขายปลีกหรือขายส่งสินค้า หรือผู้แทนจำหน่าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะคำนวณจากรากฐานการซื้อขาย หรือคำนวณจากฐานอื่นใด เพื่อให้มีผลต่อการขาย การลดต้นทุน หรือลดรายจ่ายของผู้ซื้อซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่าย
  3. หัก-ณ-ที่จ่ายต้องเป็นรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใดๆ จากการส่งเสริมการขายที่ผู้ขายสินค้าได้ให้แก่ผู้ซื้อดังกล่าวภายหลังการขาย
  4. มูลค่ารางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใดๆ จากการส่งเสริมการขายที่อยู่ในข่ายที่ต้องคำนวณหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ต้องมีจำนวนตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ไม่ว่าจะเกิดจากข้อกำหนดที่ตกลงกันเป็นครั้งคราว หรือเกิดจากสัญญาระยะยาวก็ตาม
  5. ให้คำนวณหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.0 ของรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใดๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย
ที่มา : www.bhunchee.com

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ มีกรณีใดบ้างที่ไม่ต้องจ่าย

ส่งออกสินค้าตัวอย่างต้องเสียภาษีหรือไม่

บทความยอดนิยม

9 เทรนด์การทำงานในอนาคตสำหรับปี 2023การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายสำหรับรางวัล ส่วนลด

ในโลกยุคดิจิทัลและการพัฒนาอย่างรวดเร็วของ AI ทำให้หลายคนเริ่มกังวลว่าจะตกงานหรือไม่หากไม่รู้จักพัฒนาตัวเอง หรือควรมีทักษ...
ในปี 2022 คงไม่มีอะไรมาแรงเป็นที่พูดถึงเท่ากับ Cryptocurrency หรือระบบสกุลเงินดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยี Blockchain เป็นพื้น...
Financial administration is a organization function that is certainly...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top