สยามพิวรรธน์ ปฏิรูปองค์กรผลักดันธุรกิจสู่ดิจิทัล ด้วยพลังของคนรุ่นใหม่เพื่อสร้างสรรค์ผลงานระดับ Talk of the world

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

           การเข้ามาของสังคมดิจิทัล และการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตในปัจจุบันเป็นความท้าทายที่ทุกองค์กรต้องปรับตัว ทั้งการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และการบริหารจัดการเพื่อก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงและผลักดันธุรกิจให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น  สยามพิวรรธน์ เป็นองค์กรที่สร้างสรรค์รูปแบบธุรกิจอย่างโดดเด่นน่าสนใจ สามารถนำความคิดสร้างสรรค์มาสู่วงการค้าปลีกได้ก่อนใคร จนสามารถผลักดันองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ด้วยเทคนิคการผสมผสานกลยุทธ์อันหลากหลายเพื่อพัฒนาระบบให้ทำงานได้อย่างรวดเร็ว มีความคล่องตัวสูง โดยมีเป้าหมายที่มุ่งเน้นความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง นำนวัตกรรมมาพัฒนาศักยภาพของทีมงาน และเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เป็นผู้นำและพิสูจน์ความสามารถ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่เป็น Talk of the world

สยามพิวรรธน์

ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)

           สยามพิวรรธน์พัฒนาฐานข้อมูล และใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลที่แม่นยำเพื่อผลักดันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ในการทำงาน นำไปสู่การสร้างธุรกิจทางดิจิทัลหลายประเภท เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป รวมไปถึงการเติมเต็มความต้องการของลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต

           นางอัมพร โชติรัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “ถึงแม้ว่าการนำพาองค์กรเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านจะเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุด แต่สยามพิวรรธน์มีพื้นฐานคุณค่าองค์กรที่เข้มแข็งทั้งในด้านธุรกิจ พันธมิตร และทรัพยากรบุคคล มีประสบการณ์ในการเผชิญวิกฤตมาแล้วทุกรูปแบบ จึงมีความเข้าใจและพร้อมที่จะปรับเปลี่ยน เราเรียนรู้สิ่งใหม่ทุกวัน ไม่ยึดติดกับความสำเร็จและรูปแบบการดำเนินการเดิม ๆ สยามพิวรรธน์จะคิดนำไปข้างหน้า และมองหาสิ่งที่จะมาเป็นวิถีชีวิตแห่งอนาคตอยู่เสมอ จึงเป็นที่มาของการเดินหน้าสู่ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน (Digital Transformation)”

 

เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่สร้างสรรค์ผลงานที่เป็น Talk of the world

           สยามพิวรรธน์เชื่อว่าการปรับองค์กรด้วยการมุ่งมั่นพัฒนาคนจะช่วยขับเคลื่อนสู่องค์กรค้าปลีกในยุคดิจิทัลที่ผสานออฟไลน์-ออนไลน์ ได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยทีมงานที่มีศักยภาพสูงคือหัวใจสำคัญที่ทำให้สยามพิวรรธน์สามารถเอาชนะการเปลี่ยนแปลงของโลก สยามพิวรรธน์จึงเปิดรับคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ เข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้นำ สร้างทีมงานที่แข็งแกร่ง และมีคุณภาพ สามารถนำเสนอความคิดใหม่ ๆ ได้อย่างเต็มที่ ทำงานเต็มศักยภาพได้โดยไม่มีขีดจำกัด เพื่อนำไอเดียที่ได้มาต่อยอดให้กับองค์กร

           นายทัสพร จันทรี Head of Organization Transformation สายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้สยามพิวรรธน์ประสบความสำเร็จในการเป็นองค์กรชั้นนำซึ่งปรับตัวให้สามารถแข่งขันและเติบโตได้ในยุคดิจิทัลนั้น ไม่ใช่เทคโนโลยี หรือเงินทุน เท่านั้น แต่ยังต้องให้ความสนใจ ขีดความสามารถขององค์กร อันประกอบไปด้วย โครงสร้างองค์กร ผู้นำ รูปแบบการทำงาน วัฒนธรรมองค์กร รวมถึงบุคลากรทุกระดับ ให้มีความพร้อมมากที่สุดในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องบุคลากร เราตระหนักเป็นอย่างดีว่าคนที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ ในอนาคตคือคนรุ่นใหม่ ซึ่งมีแนวคิด ทัศนคติ และวิธีการทำงานที่แตกต่างจากวิธีการเดิม ๆ เราจึงเปิดรับบุคลากรใหม่ ๆ และมอบโอกาสการให้ได้เรียนรู้และทำงานกับผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่มาจากองค์กรชั้นนำและต่างประเทศ”

           การได้ร่วมงานกับสยามพิวรรธน์ถือเป็นเส้นทางของคนรุ่นใหม่ในการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ทั้งในด้านความรู้ การได้ลงมือทำจริง เปิดมุมมองใหม่ในการทำงานเพื่อเพิ่มคุณค่าให้ตนเอง และเติบโตไปพร้อมกับองค์กร

 

ปรับโครงสร้างองค์กรเป็นการทำงานแบบอไจล์ (Agile)

           สยามพิวรรธน์พัฒนาองค์กรใหม่ทั้งระบบ เริ่มจากการจัดโครงสร้างองค์กรใหม่ให้มีลำดับชั้นที่ไม่ซับซ้อน เพื่อให้คนทำงานได้มีส่วนตัดสินใจที่รวดเร็ว บนพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีคุณภาพ อันเป็นการทำงานแบบอไจล์ (Agile Working Approach) โดยการขับเคลื่อนธุรกิจใหม่ ๆ ด้วยการทำงานเป็นโครงการธุรกิจพิเศษ (Project Base) จึงต้องเปิดโอกาสให้ผู้รับผิดชอบงานได้มีบทบาทสำคัญร่วมกับคนเก่ง ๆ จากองค์กรระดับโลกที่เข้ามาช่วยสยามพิวรรธน์พัฒนาโครงการ ซึ่งจะกลายเป็น “โครงการระดับโลก” ในที่สุด

           นายทัสพร จันทรี Head of Organization Transformation สายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “ทุกวันของการทำงานกับสยามพิวรรธน์ คือโอกาสที่จะคิดและสร้างสรรค์ ได้รับความรู้ที่ล้ำ และทำงานในสิ่งแวดล้อมซึ่งมีอิสระและยืดหยุ่น ที่สำคัญจะได้ทำในสิ่งที่มีคุณค่า เติมเต็มความภาคภูมิใจในตนเองด้วย”

 

ส่งเสริมวัฒนธรรมการคิดเชิงสร้างสรรค์และลงมือทำงานจริง

           นางจารุนันท์ อิทธิอาวัชกุล ที่ปรึกษา สายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และเป็นผู้เชี่ยวชาญและ influencer คนสำคัญในวงการพัฒนาบุคลากร  กล่าวว่า “การพัฒนาองค์กรนั้น นอกจากการพัฒนาคนให้มีทักษะใหม่ ๆ แล้ว ยังต้องส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่องค์กรมุ่งจะไปด้วย ด้วยการทำงานร่วมกันแบบ Cross team ซึ่งจะมีรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์มาช่วยโค้ชให้ และเรายังได้สร้างกลุ่มพนักงานคนรุ่นใหม่ขึ้นมาเป็น Certified Scrum Master จำนวนมาก เพื่อช่วยอำนวยการเรียนรู้และทำงานร่วมกันแบบรุกรับฉับไว และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง”

 

โครงการ Change to Shine  ปรับแล้วรอด เปลี่ยนแล้วรุ่ง

           สยามพิวรรธน์ได้ดำเนินโครงการ Change to Shine  ปรับแล้วรอด เปลี่ยนแล้วรุ่ง โดยมีตัวแทนพนักงานจากทุกสายงานทำหน้าที่เป็นผู้นำและผลักดันการเปลี่ยนแปลงหรือที่เรียกว่า Change Warrior ให้กับองค์กร ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ Change Agent ทำหน้าที่ปฏิรูประบบการทำงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และ Employee Engagement Champion หรือผู้สื่อสารและสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ทำให้ทุกคนพร้อมเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Work as One) ซึ่งเป็นการผสมผสานการทำงานร่วมกันของพนักงานรุ่นพี่มากประสบการณ์ และคนรุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์

 

จับมือผู้เชี่ยวชาญ วางระบบการพัฒนาบุคลากร

           การยกระดับขีดความสามารถของพนักงานเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สยามพิวรรธน์ให้ความสำคัญ โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาพนักงานให้พร้อมสำหรับอนาคต (Future Ready workforce) และพร้อมในการทำงานยุคดิจิทัล (Digital Literacy) โดยเรียนเชิญ รศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย รองอธิการบดี ด้านการวางและกำหนดยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และพันธกิจสากล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ามาร่วมวางระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมควบคู่ไปกับการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการคิดและพัฒนานวัตกรรมในองค์กรสู่อนาคตอย่างยั่งยืน (Sustainability Development) อีกด้วย

 

           รศ.ดร. ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย กล่าวว่า “เทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบันสร้างความท้าทายให้กับทุกภาคส่วนที่กำลังจะก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงปรับบทบาทโดยมุ่งสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ส่งเสริมทักษะความคิดเพื่อช่วยให้คนไทยสามารถเเข่งขันในยุคดิจิทัลได้ ซึ่งล่าสุดได้ร่วมกับสยามพิวรรธน์วางแผนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มี Future Skills ที่จำเป็นต่อการสร้างธุรกิจนวัตกรรม เช่น ทักษะ Design Thinking, Technology Innovation เป็นต้น นอกจากนี้ยังสนับสนุนการทำโครงการนวัตกรรมร่วมกัน ซึ่งถือเป็นโครงการนำร่องที่เราร่วมมือกับภาคเอกชนนำองค์ความรู้สำคัญที่จะช่วยสร้างและส่งเสริม ‘คน’ ในองค์กรขนาดใหญ่ที่เป็นฟันเฟืองสำคัญของเศรษฐกิจให้เดินหน้าสู่โลกดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ช่วยเร่งการยกระดับขีดความสามารถของภาคเอกชนให้สรรค์สร้างธุรกิจนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจเเละสังคมไทยอย่างยั่งยืน”

 

พัฒนาศักยภาพ ยกระดับขีดความสามารถของพนักงาน

           การพัฒนาศักยภาพ ยกระดับขีดความสามารถของพนักงานเริ่มต้นจากภายในองค์กรสู่ภายนอก ด้วยกลยุทธ์การดึงคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถหลากหลาย และมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเข้ามาร่วมทีม เปิดโอกาสให้รับผิดชอบโครงการใหม่ ๆ ที่สยามพิวรรธน์กำลังทำอยู่ จัดทัพบุคลากรที่พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจและรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

สยามพิวรรธน์

           จากความมุ่งมั่นปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัทในเครือ 48 บริษัท พัฒนาระบบให้ทำงานให้รวดเร็วและคล่องตัวสูง ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนให้กับบุคลากรทุกกลุ่มในบริษัท จึงเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพในการทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ให้ สยามพิวรรธน์ สามารถปฏิวัติธุรกิจค้าปลีก ก้าวขึ้นมาเป็นผู้สร้างจักรวาลแห่งประสบการณ์ เชื่อมโลกคู่ขนาน ออฟไลน์-ออนไลน์ เพื่อเสริมทัพให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตและประสบความสำเร็จเช่นในปัจจุบัน

บทความยอดนิยม

9 เทรนด์การทำงานในอนาคตสำหรับปี 2023สยามพิวรรธน์ ปฏิรูปองค์กรผลักดันธุรกิจสู่ดิจิทัล ด้วยพลังของคนรุ่นใหม่เพื่อสร้างสรรค์ผลงานระดับ Talk of the world

เชื่อว่าในแวดวงชาวออฟฟิศช่วงหลังมานี้ ต้องเคยได้ยินเรื่อง Work Life Balance ผ่านหูกันอยู่บ้าง เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเทรน...
“Data is the new oil” เป็นคำกล่าวที่แสดงถึงความสำคัญของข้อมูลในยุคนี้ ซึ่งเป็นยุคที่ข้อมูลกลายเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่ามห...
ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะว่างงานด้วยเหตุผลไหน จะถูกให้ออกจากงานหรือออกมาด้วยความสมัครใจ หลายคนก็น่าจะมีความกังวลใจกับความไม...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top