สำนักงานประกันสังคมเพิ่มวงเงินทำฟันเป็น 900 บาทต่อปี

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

เพิ่มวงเงินค่าทำฟัน

          บอร์ดสำนักงานประกันสังคมมีมติเห็นชอบให้ปรับเพิ่มวงเงินค่าทำฟันจาก 600 เป็น 900 บาทต่อปี ทั้งนี้ เริ่มมีผลตั้งแต่ 12 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป และกรณีที่ไม่ต้องสำรองจ่ายค่าทำฟันไปก่อนนั้น สำนักงานประกันสังคมได้เปิดรับสมัครสถานพยาบาลและคลินิกใน 30 จังหวัด เพื่อนำร่อง หลังจากนั้นจะขยายให้ครอบคลุมทุกจังหวัด

          นอกจากนี้ ในกรณีไปรับการรักษาเกี่ยวกับฟัน เช่น ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน หรือผ่าฟันคุด จะไม่ใช่เป็นการรักษาโรคทางช่องปาก จึงไม่สามารถนำไปรวมกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในระบบประกันสังคม ตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลได้ เพราะเป็นการรักษาเกี่ยวกับฟันโดยเฉพาะ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

– กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้บางส่วนให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์และค่าฟันเทียมเท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน 1,500  บาท  ภายในระยะเวลา  5  ปีนับแต่วันที่ใส่ฟันเทียมนั้น ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

             (ก)  1-5 ซี่   เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน  1,300 บาท

             (ข)  มากกว่า 5 ซึ่   เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท 

กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปาก  ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์และค่าฟันเทียมเท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท ภายในระยะเวลา  5  ปีนับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียมนั้น ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

             (ก)  ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง  เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน  2,400  บาท

             (ข)  ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนและล่าง  เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน  4,400 บาท       

หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นคำขอรับประโยชน์กรณีทันตกรรม

  1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม (สปส.2-16)
  2. ใบรับรองแพทย์
  3. ใบเสร็จรับเงิน
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
  5. เวชระเบียนของแพทย์ผู้รักษา(กรณีบิกฟันปลอมฐานอคริลิก)
  6. กรณีขอรับเงินทางธนาคาร ให้แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี 11 ธนาคาร  ดังนี้

            1) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

            2) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

            3) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

            4) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

            5) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

            6) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  

            7) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 

            8) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

            9) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) 

          10) ธนาคารออมสิน (ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากอยู่ในระหว่างการปรับปรุงโปรแกรม)

          11) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) (ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากอยู่ในระหว่างการปรับปรุงโปรแกรม)

สถานที่ยื่นเรื่อง

ยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา ที่สะดวก (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข)

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม

Increase your chances of getting hired. Create a jobsDB profile

Increase your chances of getting hired. Update your jobsDB profile

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

โรคตา ก็ใช้ประกันสังคมได้นะ

สิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558

บทความยอดนิยม
ช่วงปลายปีแบบนี้สำหรับมนุษย์เงินเดือน พนักงานออฟฟิศทั้งหลายเรียกได้ว่าเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลยื่นภาษีกันแล้ว ซึ่งการยื่นภาษีเ...
ใคร ๆ ก็รู้ว่าโลกทุกวันนี้ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่งานสายไอทีจะเป็นอาชีพที่มาแรง เพราะด้วยทั้งความต้...
เมื่อเราอยู่ในยุคที่โลกแห่งเทคโนโลยีพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เรื่องราวของอินเทอร์เน็ตก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญของคนในยุคนี...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top