ขยายเวลาลดเงินสมทบประกันสังคมปี 2556

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          ข่าวดี! สำนักงานประกันสังคมได้ประกาศขยายระยะเวลาการลดอัตราเงินสมทบต่อไปอีก 1 ปี โดยให้จัดเก็บเงินสมทบฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายลูกจ้างในอัตราฝ่ายละ ร้อยละ 4 ลดลงจากเดิมฝ่ายละ ร้อยละ 1 เพื่อเป็นการช่วยเหลือนายจ้างที่รับภาระจากค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากในปี 2556 จะมีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายวัน 300 บาททั่วประเทศ ส่งผลให้นายจ้างต้องรับภาระต้นทุนจากค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น ลูกจ้าง ผู้ประกันตน อาจได้รับผลกระทบไปด้วยสำนักงานประกันสังคมจึงได้มีมาตรการบรรเทาผลกระทบดังกล่าว โดยเห็นชอบให้ลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างในปี 2556

          สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ให้จัดเก็บเงินสมทบ ทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างในอัตราฝ่ายละ ร้อยละ 4 (โดยลดในส่วนของ 4 กรณีแรก ได้แก่ กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ และเสียชีวิต จากเดิมจ่ายในอัตราฝ่ายละร้อยละ 1.5 เหลือฝ่ายละร้อยละ 0.5) ส่วนเงินสมทบกรณีชราภาพ สงเคราะห์บุตร และกรณีว่างงาน จัดเก็บเงินสมทบในอัตราเดิมคือฝ่ายละ ร้อยละ 3.5 ทั้งนี้ ในส่วนของรัฐบาลยังคงจ่ายเงินสมทบในอัตราเดิมคือร้อยละ 2.75

ขยายเวลาลดเงินสมทบ          สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 เดิมจ่ายในอัตราร้อยละ 9 ของฐานค่าจ้าง 4,800 บาท ลดลงเหลืออัตราร้อยละ 7 ของฐานค่าจ้าง 4,800 บาท ในปี 2556 คือจ่ายเงินสมทบเดือนละ 336 บาท

          การลดอัตราเงินสมทบดังกล่าว ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนเดิมทุกกรณี และไม่มีผลกระทบต่อกองทุนประกันสังคม ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานประกันสังคม

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ไม่ต้องรีบ!! เบิกค่าทำฟันกับประกันสังคมได้ภายใน 1 ปีนับแต่วันเข้ารับบริการ

ตั้งแต่ปีภาษี 2555 เงินได้ของภรรยาไม่ถือเป็นเงินได้ของสามี

บทความยอดนิยม
           ในวันที่เรียนจบมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นเหมือนวันแรกของการก้าวเข้าสู่ชีวิตจริงอย่างแท้จริง เพราะจะต้องเปลี่ยนจากช...
วิกฤต COVID-19 ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาขณะนี้ ส่งผลต่อคนทำงานและผู้สมัครงานที่ได้รับผลกระทบทั้งทางด้านสุขภาพและการทำงาน ไม่...
           Comfort Zone หรือที่เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “พื้นที่ปลอดภัย” ในแง่ของการทำงาน......
           สำหรับพนักงานออฟฟิศที่ทุ่มเทตั้งใจทำงาน จนสามารถคิดไอเดียที่ดีหรือสร้างผลงานที่มีคุณภาพให้กับองค์กร แต่อยู่ ๆ...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top