รู้จักงบดุล (ตอนที่ 2)

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          ประโยชน์ของงบดุล คือ ทำให้ทราบฐานะการเงินของบุคคลหรือกิจการค้าว่ามีจำนวนเท่าใด และยังทำให้ทราบว่าจำนวนเงินสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ ( ทุน ) มีจำนวนเท่าใด

          สมการบัญชี (Accounting Equation) สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ

          โครงสร้างของงบดุลโดยทั่วไปจะแยกแสดงรายการต่าง ๆ ดังนี้

 • สินทรัพย์ จะแสดงรายการเรียงลำดับจากสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสุดไปยังสภาพคล่องต่ำสุด
 • หนี้สิน จะแสดงรายการเรียงลำดับจากหนี้สินที่ครบกำหนดชำระคืนก่อนไปยังหนี้สินระยะยาว
 • ส่วนของผู้ถือหุ้น จะแสดงรายการเรียงลำดับจากทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่าหุ้น และ กำไรสะสม

          1. สินทรัพย์ หมายถึง ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการ เป็นทรัพยากรในอดีตซึ่งกิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรนั้นในอนาคต

1.1 สินทรัพย์หมุนเวียน หมายถึง เงินสดหรือสินทรัพย์อื่นที่กิจการคาดว่าจะขายหรือใช้ไปในรอบระยะเวลาการดำเนินงานของกิจการ สินทรัพย์หมุนเวียนมีรายละเอียดในแต่ละรายการดังนี้

 • เงินสดและเงินฝากธนาคาร
 • หลักทรัพย์ในความต้องการยองต้องการของตลาด
 • ลูกหนี้
 • สินค้าคงเหลือ
 • สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ

1.2 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

 • เงินลงทุนระยะยาว
 • เงินลงทุนในบริษัทร่วม
 • ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
 • สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

          2. หนี้สิน คือ ภาระผูกพันเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งทำให้กิจการสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์ แบ่งได้ 2 ประเภทคือ หนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียน

 1. งบดุลหนี้สินหมุนเวียน เป็นหนี้สิ้นที่จะต้องชำระภายในเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ในงบดุล
 2. หนี้สินไม่หมุนเวียน เป็นหนี้สินที่มีระยะเวลาครบกำหนดชำระหนี้เกินกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ในงบดุล

          ส่วนของผู้ถือหุ้น คือ เงินทุนที่เป็นส่วนของเจ้าของโดยในกรณีที่มีการเลิกกิจการและมีการชำระบัญชีผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิในการเรียกร้องในทรัพย์สินภายหลังที่บริษัทจ่ายชำระหนี้สินให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหมดของบริษัท แล้วประกอบด้วย 2 รายการคือ ทุนที่นำมาลงเองและกำไรสะสม

ที่มา : http://www.panyathai.or.th

บทความยอดนิยม
ถ้าใครได้มีโอกาสอ่านหรือฟังข่าวเศรษฐกิจหรือได้ฟังผ่าน ๆ จากการพูดคุยในวงสนทนากับเพื่อนหรือสไลด์ข่าวผ่าน ๆ ในโซเชียลมีเดี...
หลังจากเดือนก่อนหน้าว่าด้วยบทความขั้นตอนการยื่นประกันสังคมสำหรับผู้ว่างงานกันไปแล้ว คราวนี้ JobsDB ขอปรับมุมมอง เปลี่ยนม...
จริงๆ เรื่องราวของโลกการทำงานไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในออฟฟิศเท่านั้น ยังมีอะไรที่อยู่นอกเหนือชีวิตการทำงานประจำในบริษัท เช่น...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top