รายชื่อผู้โชคดี จากการตอบแบบสอบถามกับ jobsDB
pre-rebranding-survey

          ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล Swensen’s voucher  จำนวน 6 รางวัล รวมมูลค่า 1,200 บาท ซึ่งมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

  1. คุณศานต์ฤทัย            สบายยิ่ง
  2. คุณ Pattarat              Saisnan na ayuthaya
  3. คุณโตยธร                  ลิ้มอำไพ
  4. คุณปิติ                       เกื้อเกียรติงาม
  5. คุณพิราวรรณ             ชินชัยวณิชกูล
  6. คุณอนงค์นาฏ            วรรณมาศ

ผู้โชคดีทั้ง 6 ท่านข้างต้น สามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ คุณเมธาพร 02-667-0818 ในวันและเวลาทำการ(เฉพาะจันทร์ – ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 18.00 น.

และกรุณาแฟกซ์สำเนาบัตรประชาชน พร้อมระบุชื่อและที่อยู่ในการส่งของรางวัล มาที่ 0-2667-0711 หรืออีเมล ถึง [email protected]  ภายในวันที่ 9 เมษายน 2556 (หากไม่ติดต่อขอรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์)