ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ครึ่งปีภาษี

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          ในทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เดือนกันยายน ถือเป็นเดือนสุดท้ายของกำหนดเวลาสามเดือนของการยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 56 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งในปีนี้วันสุดท้าย คือวันจันทร์ที่ 30 กันยายนนี้ จึงไม่มีการขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 แต่อย่างใด เว้นแต่กรณีการยื่นแบบแสดงรายการทางอินเทอร์เน็ตที่กระทรวงการคลังขยายกำหนดเวลาออกไปอีก 8 วัน ในกรณีนี้ผู้มีเงินได้ที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 ก็จะได้สิทธิยื่นแบบและชำระภาษีเงินได้ไปจนถึงวันที่ 8 ตุลาคม เวลา 24.00 น.

           สำหรับแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด คือแบบ ภ.ง.ด.94 นั้น ใช้สำหรับผู้มีเงินได้พึงประเมิน 4 ประเภทหลัง ได้แก่ เงินได้ตามมาตรา 40 (5)(6)(7) หรือ (8) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่ได้รับในระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2554 ดังต่อ