ภาษีซื้อทองให้พนักงาน และเช่ารถมาใช้กิจการ

          คำถาม (1) กรณีแจกทองให้พนักงานให้พนักงานตามระเบียบของบริษัท โดยพนักงานทำงานครบ 5 ปี จะได้ทองคำ ใบกำกับภาษีซื้อในกรณีนี้ถือเป็นภาษีต้องห้ามหรือไม่

          คำตอบ : ภาษีซื้ออันเกิดจาการซื้อทองแจกพนักงานตามระเบียบของบริษัท บริษัทมีสิทธิขอเครดิตภาษีซื้อได้ เนื่องจากเป็นภาษีซื้อที่เกี่ยวกับกิจการตามระเบียบของบริษัท แต่การแจกทองพนักงานถือเป็นการขายสินค้าต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

ภาษีซื้อทอง-ภาษีเช่ารถ          คำถาม (2) ใบกำกับภาษีซื้อค่าเช่ารถยนต์ (VAN) เพื่อใช้ในกิจการของบริษัทเป็นภาษีซื้อต้องห้ามหรือไม่?

          คำตอบ : ภาษีซื้ออันเกิดจากการเช่ารถยนต์ที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพาสามิตซึ่งเช่ามาใช้ในกิจการ เป็นภาษีต้องห้ามมอให้นำมาหักออกจากภาษีขาย

          กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาตรา 82/5 (3) (ภาษีซื้อที่ไม่เกี่ยวกับกิจการเป็นภาษีซื้อต้องห้าม) ประกาศอธิบดีกรมสรรพกากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 42ฯ) ข้อ 2 (1) (ภาษีซื้อที่เกี่ยวกับรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งเกิน 10 คน เป็นภาษีต้องห้าม)

ที่มา: วารสารข่าวสำหรับนักบัญชี และวารสารฉบับเอกสารภาษีอากร สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
โดย สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th