ปัญหาของเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

          งานสินเชื่อ อยู่ในธุรกิจบริการด้านการเงิน มีหน้าที่ในการวิเคราะห์การปล่อยสินเชื่อให้ลูกค้า ต้อนรับลูกค้าให้บริการแนะนำการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า ทำหน้าที่ต้อนรับ ตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้าที่เข้ามาติดต่อขอสินเชื่อกับบริษัท แม้ความต้องการบุคลากรในตำแหน่งงานสินเชื่อมีเป็นจำนวนมาก แต่บริษัทยังคงมีปัญหาในการรับสมัครเจ้าหน้าที่สินเชื่อ โดยปัญหาหลัก ๆ เกิดจาก

  • เจ้าหน้าที่สินเชื่อการจัดหาเจ้าหน้าที่สินเชื่อที่มีคุณสมบัติที่ดีนั้นหาได้ยาก
  • ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงานสินเชื่อค่อนข้างสูง 
  • การขาดนโยบายการให้สินเชื่อที่ชัดเจนก็ทำให้การปล่อยสินเชื่อของเจ้าหน้าที่สินเชื่อขาดประสิทธิภาพไปด้วย
  • การให้อำนาจการปล่อยสินเชื่อสำหรับเจ้าหน้าที่สินเชื่อมีจำกัด ทำให้การปล่อยสินเชื่อล่าช้าและไม่คล่องตัว
  • ผลตอบแทนที่ได้รับยังน้อยและไม่จูงใจให้พนักงานสินเชื่อทำงานอย่างทุ่มเทให้กับธนาคารหรือสถาบันการเงิน