ประกาศรายชื่อผู้โชคดี “jobsDB ท้าให้ออก”
updateresume

          ผู้โชคดีรับ Central voucher 3,000 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 15,000 บาท มีดังนี้

1. คุณคณณัฏฐ์ หาญศีลวัตต์
2. คุณถาวร จันทร์น่วม
3. คุณวดี บัวสมบูรณ์
4. คุณสิงห์ แก้วแดง
5. คุณเอก ถัณฑิลารักษ์

ผู้โชคดีรับบัตรชมภาพยนตร์ รางวัลละ 2 ที่นั่ง จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่า 5,600 บาท มีดังนี้

1. คุณกฤตภัค แสงประเสริฐ 11. คุณสมชัย วู
2. คุณกัญวีณ์ อมรจิรธันย์ 12. คุณสมหญิง พันธุ์เพ็ง
3. คุณกัณฐิกา บรรลือ 13. คุณสันติพงศ์ บรรลือ
4. คุณจริญญา ดาสามผง 14. คุณสุทธินันท์ เพ็ชรวัฒนา
5. คุณจีรศักดิ์ ไตรโสภณศิริกุล 15. คุณอังคณา แซ่ตั๊น
6. คุณฐิติพงศ์ ศิลปนุภกิจ 16. คุณ komkrit suksing
7. คุณณวีณา พันทองพันทาง 17. คุณ Sirapot Jaihow
8. คุณธัญศิษฐ์ จินดาอมรวัฒน์ 18. คุณ thanakan vimorkcharoensuk
9. คุณนิรันดร์ อนุตรวิรามกุล 19. คุณ Thanatorn Saejia
10. คุณมนวดี แย้มเจริญ 20. คุณ Vichaya Pichedvanichok

การรับรางวัล

  • ทีมงานจะติดต่อกลับไปยังผู้ที่ได้รับรางวัลตามเบอร์โทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้
  • ผู้ได้รับรางวัล Central Voucher ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%
  • ผู้ได้รับรางวัล Central Voucher โปรดมารับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด
  • ผู้ได้รับบัตรชมภาพยนตร์ บริษัทจะจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์
  • โปรดส่งสำเนาบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการรับรางวัล ทางแฟกซ์ 02 667 0711 หรือทางอีเมล [email protected] พร้อมระบุที่อยู่จัดส่งของรางวัล (สำหรับผู้ได้รับบัตรชมภาพยนตร์)
  • ติดต่อรับรางวัลที่คุณธนกร โทร. 0 2667 0832 ภายใน 31 ส.ค. 2556 หากไม่มารับภายในกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
  • ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
  • คำตัดสินของทีมงาน jobsDB ถือเป็นที่สิ้นสุด โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น