ไขข้อข้องใจสิทธิประกันสังคม มาตรา 39

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          ผู้ที่ออกจากงาน (ออกจากการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33) สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจ (มาตรา 39) โดยจะได้รับสิทธิต่อเนื่องจากที่เคยส่งประกันสังคมไปแล้วใน 6 กรณี ได้แก่ กรณีเจ็บป่วย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีสงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

    1. เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 นำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือนและออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ลาออกจากงาน
    2. ต้องไม่เป็นผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพจากกองทุนประกันสังคม
     
การยื่นใบสมัคร

    1. ต้องยื่นใบสมัครตามแบบคำขอเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 (แบบ สปส. 1-20) ด้วยตนเอง ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ลาออกจากงาน
    2. สถานที่ยื่นใบสมัครที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-12 แห่ง หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา

หลักฐานการสมัครมาตรา 39 

    1.  แบบขอเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 (สปส.1-20)
    2. บัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่าย ซึ่งทางราชการออกให้พร้อมสำเนา

เงินสมทบที่ต้องนำส่งสำนักงานประกันสังคมเดือนละ 432 บาทต่อเดือน 
  
          เงินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบ คือ เดือนละ 4,800 บาทเท่ากันทุกคน โดยคิดจากอัตราเงินสมทบ 9% (4,800 x 9% = 432 บาทต่อเดือน) ซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับความคุ้มครอง 6 กรณี ต่อเนื่องจากการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33ประกันสังคมมาตรา-39

  1. กรณีเจ็บป่วย
  2. กรณีคลอดบุตร
  3. กรณีทุพพลภาพ
  4. กรณีตาย
  5. กรณีสงเคราะห์บุตร
  6. กรณีชราภาพ

วิธีการจ่ายเงินสมทบมาตรา 39
1. จ่ายที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา พร้อมแบบส่งเงินสมทบฯ (สปส. 1-11)

  1. หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารทหารไทย
  2. จ่ายด้วยเงินสดที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย จ่ายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7- ELEVEN จ่ายเป็นธนาณัติ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ หรือจ่ายผ่านเคาน์เตอร์ไปรษณีย์

หน้าที่ของผู้ประกันตนตามมาตรา 39
    1. ต้องนำส่งเงินสมทบภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน หากเกินกำหนดต้องเสียเงินเพิ่ม ในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือน
    2. แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงให้สำนักงานประกันสังคมดังนี้
          กรณีเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อ ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ตามแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อ (สปส. 1-34)
          กรณีเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ต้องแจ้งทันทีพร้อมแนบสำเนาหลักฐาน
          กรณีประสงค์ลาออกหรือกลับเข้าทำงานและมีสถานะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีตามแบบแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 (สปส.1-21)
      
เหตุที่ทำให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตน
    1. ตาย
    2. กลับเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33
    3. ลาออก
    4. ไม่ส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน (สิ้นสภาพตั้งแต่เดือนแรกที่ไม่ส่งเงินสมทบ)
    5. ภายในระยะเวลา 12 เดือน ส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน (สิ้นสภาพในเดือนที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน)

หมายเหตุ
 
          สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้เข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 (ทำงานในสถานประกอบการ/นายจ้างใหม่) นายจ้างหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถดำเนินการแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนได้ภาย ใน 30 วันนับแต่วันที่เข้าทำงาน โดยผู้ประกันตนไม่ต้องไปดำเนินการลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 (สปส.1-21) แต่อย่างใด ยกเว้น กรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 39 มีการค้างชำระเงินสมทบจะต้องไปดำเนินการแจ้งการลาออก (สปส.1-21) ด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่สมัครไว้

Q&A

  1. พนักงานกัมพูชา มีสิทธิทำประกันสังคมได้ไหมคะ

ตอบ :   มีสิทธิทำประกันสังคมได้ค่ะ โดยลูกจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติ ลาว กัมพูชา และพม่า ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ เข้ามาทำงานถูกกฎหมาย ต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน และจ่ายเงินสมทบ จะได้รับสิทธิประโยชน์ 7 กรณี

  1. ส่งประกันสังคมมาตรา 33 มาปีกว่าแล้ว แล้วหนูท้องก็เลยลาออกจากงาน ลาออกได้ 4 เดือนแล้วหนูไปสมัครมาตรา 39 แล้วส่งต่อประมาณ 2 เดือน ถ้าหนูคลอดลูกหนูจะได้เงินไหมคะ

ตอบ :  มีสิทธิได้รับค่ะ ผู้ประกันตนมาตรา 39 มีสิทธิได้รับเงินกรณีคลอดบุตรเช่นเดียวกับมาตรา 33 ค่ะหากส่งเงินสมทบครบตามเงื่อนไขที่ประกันสังคมระบุ กรณีคลอดบุตรต้องจ่ายเงินสมทบครบ 7 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตร จึงจะเบิกค่าคลอดบุตรได้

ภาพประกอบโดย  Stuart Miles เว็บไซต์ freedigitalphotos.net

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

jobsDB Mobile App

คว้างานที่ใช่ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

 

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เหตุผลที่คนตกงานต้องทำงานฟรีแลนซ์

สิ่งที่คนทำงานควรทำหลังตกงาน

บทความยอดนิยม
           ในวันที่เรียนจบมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นเหมือนวันแรกของการก้าวเข้าสู่ชีวิตจริงอย่างแท้จริง เพราะจะต้องเปลี่ยนจากช...
วิกฤต COVID-19 ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาขณะนี้ ส่งผลต่อคนทำงานและผู้สมัครงานที่ได้รับผลกระทบทั้งทางด้านสุขภาพและการทำงาน ไม่...
          เพราะเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันอย่างมาก ตั้งแต่ตื่นนอนที่เดี๋ยวนี้ใคร ๆ ก็ใช้สมาร์ทโฟนตั้งปลุก...
           ในวันที่โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของกิจการได้ด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะขาย ของขายบริการอะไร ก็สามารถ...
          มีคำกล่าวกันเล่น ๆ ว่าคิดจะเปิดกิจการสักอย่างนั้นง่ายมาก แต่ถ้าคิดจะเลิกนั้นไม่ง่ายเลย เพราะจะมีปัญหายุ่งยากตา...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top