ไขข้อข้องใจสิทธิประกันสังคม ค่าคลอดบุตร และเงินสงเคราะห์บุตร

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          ไม่ว่าผู้ประกันตนจะเป็นหญิงหรือชายก็ใช้สิทธิประกันสังคมกรณีคลอดบุตรได้ หากสามีและภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่สามารถเบิกค่าคลอดบุตรรวมกัน ไม่เกิน 4 ครั้ง โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้ประกันตนที่ต้องการรับสิทธิต้องจ่ายเงินสมทบครบ 7 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตร จึงจะเบิกค่าคลอดบุตรได้ในอัตราเหมาจ่าย 13,000 บาทต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง (เริ่มจ่ายวันที่ 1 มกราคม 2554 – ปัจจุบัน)

          ทั้งนี้ คำว่า 7 เดือนภายใน 15 เดือน คือ เดือนที่คลอดไม่นับสิทธิ การนับย้อนหลังไป 15 เดือน (1 ปี 3 ประกันสังคมคลอดบุตรเดือน) มีเงินสมทบครบ 7 เดือน ตัวอย่างเช่น ประกันตนใช้สิทธิเบิกค่าคลอดบุตรคนแรกไปเมื่อปี 2547 หลังจากนั้นออกจากงานและได้กลับเข้ามาทำงานอีกครั้งเดือนธันวาคม 2550 ตั้งครรภ์มา 5 เดือน และมาคลอดเมื่อเดือนมีนาคม 2551 นับย้อนไป 15 เดือนจากเดือนกุมภาพันธ์ 2551 ผู้ประกันตนรายนี้มีเงินสมทบเพียง 3 เดือน จึงไม่มีสิทธิเบิกค่าคลอดบุตรคนที่ 2

การตรวจสอบสิทธิกรณีคลอดบุตร:

  1. หากผู้ประกันตนเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการที่ได้รับการลดส่วนกรณีคลอดบุตรอยู่แล้ว  ไม่สามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้
  2. หากผู้ประกันตนเคยขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรครบ 2 ครั้งแล้ว ไม่สามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้

หากคลอดบุตรก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550

1.  หากคลอดบุตรในสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ หรือเครือข่ายของสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ของผู้ประกันตนหรือของคู่สมรสหรือของสามีแล้ว ไม่สามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้

2.  หากไม่ใช่สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ หรือเครือข่าย สามารถเบิกค่าคลอดบุตรเหมาจ่ายในอัตรา 6,000 บาทต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง

หากคลอดบุตรตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 เวลา 00.00 น.

  1. คลอดบุตรที่ใดก็ได้ สามารถเบิกค่าคลอดบุตรเหมาจ่ายในอัตรา 12,000 บาทต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง
  2. หากผู้ประกันตนเข้ารับบริการทางการแพทย์กรณีคลอดบุตรในสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2554 แต่มีการคลอดบุตรวันที่ 1 มกราคม 2550 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. เป็นต้นไป สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ยังต้องรับผิดชอบจนสิ้นสุดการรักษา ผู้ประกันตนไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล และผู้ประกันตนสามารถนำสูติบัตรมาเบิกค่าคลอดบุตรเหมาจ่ายในอัตรา 12,000 บาทต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง
  3. สำหรับผู้ประกันตนหญิงมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร เหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน

    หมายเหตุ : กรณีสามีและภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ให้ใช้สิทธิในการเบิกค่าคลอดบุตรรวมกันไม่เกิน 4 ครั้ง โดยบุตรที่นำมาใช้สิทธิเบิกค่าคลอดบุตรแล้วไม่สามารถนำมาขอรับค่าคลอดบุตรได้อีก

หากคลอดบุตรตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

  1. คลอดบุตรที่ใดก็ได้ สามารถเบิกค่าคลอดบุตรเหมาจ่ายในอัตรา 13,000 บาทต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง
  2. หากผู้ประกันตนเข้ารับบริการทางการแพทย์กรณีคลอดบุตรในสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2554 แต่มีการคลอดบุตรตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. เป็นต้นไป ในกรณีที่ผู้ประกันตนเจ็บป่วยในช่วงที่มีการตั้งครรภ์ ให้ผู้ประกันตนเข้าทำการรักษา ณ สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่ารักษาพยาบาล ส่วนการเบิกค่าคลอดบุตรให้วินิจฉัยจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายกรณี คลอดบุตรให้แก่ผู้ประกันตนในอัตรา 13,000 บาทต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง
  3. สำหรับผู้ประกันตนหญิงมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน

          หมายเหตุ : กรณีสามีและภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ให้ใช้สิทธิในการเบิกค่าคลอดบุตรรวมกัน ไม่เกิน 4 ครั้ง โดยบุตรที่นำมาใช้สิทธิเบิกค่าคลอดบุตรแล้วไม่สามารถนำมาขอรับค่าคลอดบุตรได้อีก

กรณีสงเคราะห์บุตร

          ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์บุตรต้องจ่ายเงินสมทบในส่วนของกรณีสงเคราะห์บุตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนและเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 39 โดยจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 400 บาทต่อบุตรหนึ่งคน (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554)

เงื่อนไขที่จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตร

    –  เงินสงเคราะห์บุตร สำหรับบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 2 คน (บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น)

    –  ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรสำหรับบุตรซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์ เว้นแต่ผู้ประกันตนเป็นผู้ทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตาย ในขณะที่บุตรมีอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ บุตรยังคงได้รับเงินสงเคราะห์บุตรต่อไปจนกว่าจะมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์    

การหมดสิทธิรับเงินกรณีสงเคราะห์บุตร

    –  เมื่อบุตรมีอายุครบ 6 ขวบปีบริบูรณ์

    –  บุตรเสียชีวิต

    –  ยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่น

    –  ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

Q&A

1. เราส่งเงินประกันตนเองมา 2 เดือนแล้วแต่ทำไมเงินสงเคราะห์บุตรเราไม่ได้รับละคะจากที่เคยได้เมื่อตอนทำงานบริษัท

ตอบ : ผู้ประกันตนทั้งในมาตรา 39 และมาตรา 33 มีสิทธิได้รับเงินกรณีเงินสงเคราะห์บุตรค่ะ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกับประกันสังคมเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบค่ะ โดยหลักเกณฑ์ที่จะได้รับสิทธิ คือ จ่ายเงินสมทบในส่วนของกรณีสงเคราะห์บุตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน สิทธิที่ท่านจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 400 บาทต่อบุตรหนึ่งคน (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554)

2. อยากทราบข่าวอัพเดทล่าสุด เรื่องกรณีคลอดบุตร

ตอบ : สามารถเข้าไปดูรายละเอียดกรณีคลอดบุตรอัพเดทล่าสุด จาก website ประกันสังคม อัพเดท ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557

3. ดิฉันขาดส่งประกันสังคมมา 1 ปี แล้วดิฉันมาทำงานโรงงานได้ส่งประกันสังคมแล้ว 1 ปีอยากทราบว่าพอดิฉันยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์บุตรดิฉันจะได้เงินกี่เดือนคะ

ตอบ : เงื่อนไขการรับเงินสงเคราะห์บุตร คือ ต้องจ่ายเงินสมทบในส่วนของกรณีสงเคราะห์บุตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน และเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 39 สิทธิที่ท่านจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 400 บาทต่อบุตรหนึ่งคน (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554)

4. ทำงานไป 7 เดือนแต่นายจ้างขาดส่งไป 3 เดือน แต่ทางเงินสมทบกำลังดำเนินเรื่องให้นายจ้างมาชำระเงินที่ตกไป 3 เดือนเราจะมีสิทธิได้เงินอยู่ไหม

ตอบ : อาจเกิดปัญหาได้ในเวลาที่มาเบิกประโยชน์ทดแทนต่าง ๆ แต่โดยปรกติ หากสำนักงานพิสูจน์ได้หรือผปต.มีหลักฐานยืนยันได้ว่า มีการถูกหักเงินสมทบอย่างถูกต้องแล้วจริง  สปส.จะไม่ปฏิเสธการจ่ายประโยชน์ทดแทนให้กับผปต.นะครับ แต่อาจมีผลกระทบเรื่องความล่าช้าอยู่บ้าง ถ้าสปส.เพิ่งรู้เรื่องในตอนนั้น ดังนั้น จึงสมควรอย่างยิ่ง ถ้าท่านทราบว่า นายจ้างท่านหักเงินแล้วไม่ได้นำส่งให้กับสปส. ให้แจ้งสปส.โดยเร็ว เพื่อสปส.จักได้ดำเนินการต่อไป และเมื่อท่านต้องมาเบิกประโยชน์ทดแทน ความล่าช้าต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้น โดยที่ท่านก็ยังคงมีสิทธิได้ประโยชน์ทดแทนนั้นๆตามสิทธิ มิได้ถูกตัดสิทธิแต่อย่างใด ถึงแม้เงินสมทบของท่านที่นายจ้างหักไว้จะยังไม่ได้ถูกนำส่งสปส.ก็ตาม 

5. ท้องที่ 3 แล้วแต่ไม่เคยใช้สิทธิประกันสังคมท้องนี้สามารถใช้สิทธิได้ไหมคะ

ตอบ : หากต้องการใช้สิทธิ์ กรณีเงินสงเคราะห์บุตร ต้องจ่ายเงินสมทบในส่วนของกรณีสงเคราะห์บุตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน สำหรับบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ แต่จำนวนคราวละไม่เกิน 2 คน (หมายความว่าไม่เกี่ยวกับว่าท้องที่เท่าไหร่ แต่ได้คราวละไม่เกิน 2 คน)

          หากต้องการใช้สิทธิ์ กรณีคลอดบุตร ต้องจ่ายเงินสมทบครบ 7 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตร มีสิทธิเบิกค่าคลอดบุตรได้ คำว่า 7 เดือน ภายใน 15 เดือน คือ เดือนที่คลอดบุตรไม่นับสิทธิ การนับจะนับย้อนหลังไป 15 เดือน (1 ปี 3 เดือน)  มีเงินสมทบครบ 7 เดือน  (หมายความว่าไม่เกี่ยวกับว่าท้องที่เท่าไหร่ แต่ได้คราวละไม่เกิน 2 คนเหมือนกันค่ะ)

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

jobsDB Mobile App

คว้างานที่ใช่ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

 

ภาพประกอบโดย David Castillo Dominici เว็บไซต์ freedigitalphotos.net

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

Working Mom การปรับตัวในที่ทำงานเมื่อตั้งครรภ์

สาวทำงานกับการตั้งครรภ์

บทความยอดนิยม

9 เทรนด์การทำงานในอนาคตสำหรับปี 2023ไขข้อข้องใจสิทธิประกันสังคม ค่าคลอดบุตร และเงินสงเคราะห์บุตร

นอกจากภาษีที่ผู้มีรายได้ตามเกณฑ์จะต้องถูกหักทุกเดือนแล้ว เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมก็เป็นอีกหนึ่งรายจ่ายที่ชาวออฟฟิศห...
งานอดิเรกเป็นการสร้าง Work-life balance ที่ดีทางหนึ่ง เมื่อเราใช้เวลาว่างกับสิ่งที่ชอบ ไม่ว่าจะเป็นถักโครเชต์ ทำงานศิลปะ...
พนักงานยุคใหม่ที่มีคุณลักษณะแบบผู้ประกอบการ หรือ Intrapreneur คือพนักงานที่ทุ่มเททำงาน มีทักษะและความสามารถ มีจิตวิญญาณแ...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top