ถาม-ตอบประกันสังคมสำหรับคนว่างงาน

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

ประกันสังคมคนว่างงาน

          เนื่องจากมีคำถามมากมายเกี่ยวกับประกันสังคม กรณีว่างงาน jobsDB จึงรวบรวมทำเป็น 20 คำถามที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ และคุณสามารถตรวจสอบหลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับประกันสังคม กรณีว่างงานได้ที่บทความ ไขข้อข้องใจสิทธิประกันสังคม กรณีว่างงาน

1. ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรจึงจะสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงานได้

          ตอบ : หลักเกณฑ์ที่จะทำให้คุณมีสิทธิ คือ เมื่อผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน (ถูกเลิกจ้างหรือลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา) โดยไม่มีความผิดตามกฎหมาย หากมีการจ่ายเงินสบทบน้อยกว่าระยะเวลาที่กล่าวไปแล้ว สิทธิประโยชน์นี้จะยังไม่เกิด

2. ต้องใช้เอกสารอะไรในการขึ้นทะเบียนคนว่างงานบ้าง

          ตอบ : เอกสารที่ใช้มีดังต่อไปนี้และต้องไปยื่นเรื่องภายใน 30 วันนับจากวันลาออกจากงาน

  1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส. 2-01/7)
  2. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
  4. หนังสือรับรองการออกจากงานหรือสำเนาแบบแจ้งการลาออกจากงานของผู้ประกันตนออกจากงานของผู้ประกันตน (สปส. 6 -09) กรณีที่ไม่มีสำเนา สปส.6-09 ก็สามารถไปขึ้นทะเบียนกรณีว่างงานได้
  5. หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างให้ออกจากงาน (ถ้ามี)
  6. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน

3. การออกจากงานโดยไม่ได้ลาออกจะมีสิทธิได้เงินทดแทนหรือไม่

          ตอบ : การออกจากงานโดยไม่ได้ลาออกจะมีสิทธิได้รับเงินทดแทนหากเป็นการหมดสัญญาจ้างตามที่กำหนดระยะเวลาหรือการเลิกจ้างโดยที่ผู้ว่างงานต้องมิได้ถูกเลิกจ้างเนื่องจากกรณีดังต่อไปนี้

    –  ทุจริตต่อหน้าที่กระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง

    –  จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย

    –  ฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงาน หรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายในกรณี ร้ายแรง

    –  ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 7 วันทำงานติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันควร

    –  ประมาทเลินล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

    –  ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษา

    –  ต้องมิใช่ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ

4. ถ้าหากได้งานใหม่หลังจากไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงานแล้วต้องทำอย่างไร จะยังได้รับเงินทดแทนอยู่หรือไม่

          ตอบ : ไม่ว่าจะเป็นการได้งานใหม่ก่อนหรือหลังการรายงานตัวครั้งแรกก็ตาม ผู้ประกันตนยังมีสิทธิที่จะได้รับเงินทดแทนตามระยะเวลาที่ว่างงานจริง (ช่วงเวลาหลังจากออกจากงานที่เก่าและก่อนได้งานที่ใหม่) โดยทางสำนักงานประกันสังคมจะคำนวณวันให้ตามข้อมูลที่ผู้ประกันตนและนายจ้างทั้งเก่าและใหม่ยื่นเรื่องเข้ามา ดังนั้นเมื่อไรก็ตามหากผู้ประกันตนได้งานใหม่แล้ว สามารถแจ้งกับสำนักงานประกันสังคมให้ทำการบันทึกข้อมูลได้ทันที

5. จะทำอย่างไรกรณีกรอกข้อมูลผิดพลาดตอนยื่นเอกสาร

          ตอบ : สามารถติดต่อสำนักงานสาขาที่ยื่นเรื่องเอาไว้เพื่อยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูล แต่หากเป็นข้อมูลที่ออกให้จากฝั่งนายจ้าง ผู้ประกันตนสามารถติดต่อให้นายจ้างส่งหนังสือขอแก้ไขข้อมูลเข้ามาทางสำนักงานได้เช่นกัน

6. หากสงสัยในจำนวนวันที่มีสิทธิได้รับเงินทดแทนที่ทางเจ้าหน้าที่คิดให้จะทำอย่างไร

          ตอบ : สามารถตรวจสอบกับทางสำนักงานสาขาที่ยื่นเรื่องได้โดยตรง โดยทั่วไปแล้วเงินทดแทนจะคำนวณจากวันออกจากงานตามที่นายจ้างแจ้งประกอบด้วย โดยมีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 นับแต่วันว่างงานจากการทำงานกับนายจ้างรายสุดท้าย นอกจากนี้หากไปยื่นขึ้นทะเบียนล่าช้ากว่า 30 วัน ผู้ประกันตนจะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง

7. จะได้รับเงินทดแทนภายในกี่วันหลังจากยื่นเรื่อง

          ตอบ : หากเอกสารต่าง ๆ ครบถ้วน จะได้รับเงินเข้าบัญชีประมาณภายใน 5-7 วันไม่นับเสาร์-อาทิตย์หลังจากยื่นเรื่อง

8. หากออกจากงานแล้วนายจ้างยังไม่แจ้งเอาชื่อออกจากประกันสังคมจะมีสิทธิได้รับเงินทดแทนหรือไม่

          ตอบ : ทางสำนักงานจะสามารถดำเนินการให้ต่อเมื่อข้อมูลครบถ้วนเท่านั้น หากตรวจสอบแล้วพบว่านายจ้างเก่ายังไม่ได้ยื่นเรื่องการออกจากงาน ผู้ประกันตนสามารถติดต่อไปที่นายจ้างโดยตรง หรือลองสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพื้นที่ที่ยื่นเรื่องไว้ให้ช่วยติดตามอีกครั้ง

9. หากมีการออกจากงาน ได้งานและออกจากงานมากกว่า 1 ครั้งภายในหนึ่งปี จะมีสิทธิสามารถรับเงินทดแทนไหม

          ตอบ : ในกรณียื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเพราะเหตุถูกเลิกจ้าง หรือเหตุถูกเลิกจ้างและลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างเกินกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีปฏิทิน ให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนทุกครั้ง รวมกันไม่เกิน 180 วัน แต่ในกรณียื่นขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเพราะเหตุลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง เกินกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีปฏิทิน ให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนรวมกันไม่เกิน 90 วัน

10. หากจำไม่ได้ว่าลาออกจากงานเมื่อไร สามารถให้สำนักงานประกันสังคมเช็คให้ได้หรือไม่

          ตอบ : สามารถตรวจสอบได้เบื้องต้นในกรณีที่นายจ้างยื่นเรื่องกับทางสำนักงานเอาไว้เรียบร้อยแล้ว

11. กรณีที่รายงานตัวครั้งสุดท้ายแล้วสามารถสมัครมาตรา 39 ได้เลยหรือเปล่าแล้วจะได้เงินชดเชยว่างงานหรือไม่

          ตอบ : การจะสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 นั้นจะต้องเคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 นำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือนและออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ลาออกจากงาน และเมื่อเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 แล้วจะไม่สามารถได้รับสิทธิประกันสังคมของผู้ว่างงาน

12. การลาออกจากบริษัทที่แรกแต่ไม่ได้ไปยื่นเรื่องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานไว้เพราะว่าได้ทำงานอีกที่หนึ่งแต่ทำงานได้เพียงเดือนเดียวก็ลาออกอีกครั้ง สามารถไปยื่นเรื่องเป็นผู้ว่างงานได้ไหม

          ตอบ : สามารถไปขึ้นทะเบียนได้ หากมีคุณสมบัติครบถ้วน เช่น จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน แต่หากมีการยื่นเรื่องล่าช้าเกินกว่า 30 วัน ผู้ประกันตนจะไม่ได้รับสิทธิในย้อนหลังในวันที่ผ่านไปแล้ว

13. หากมีการไปรายงานตัวช้ากว่าวันที่กำหนด จะส่งผลต่อเงินทดแทนการว่างงานในเดือนนั้นหรือไม่

          ตอบ : ตามแนวปฎิบัติ สามารถรายงานตัวได้ ก่อนและหลังวันนัด 7 วันค่ะ

14. หากว่างงานมานานกว่า 8 เดือนแล้ว แต่ยังไม่ได้ไปขึ้นทะเบียน จะยังสามารถไปยื่นเรื่องได้ทันหรือไม่

          ตอบ : ตามหลักเกณท์ สามารถขึ้นทะเบียน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันลาออก โดยที่ถ้าเป็นกรณีลาออก ต้องไม่เกิน 90 วันและถ้าเป็นกรณีเลิกจ้างต้องไม่เกิน 180 วัน จำนวนวันจะถูกตัดสิทธิไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะสิ้นสุดตามวันที่กำหนดค่ะ

15. ในกรณีที่ว่างงานต่อเนื่องเกินกว่า 1 ปี จะได้รับสิทธิ 90 หรือ 180 วันต่อปีแล้วแต่เหตุผลการออกจากงานไปเรื่อยๆไหม

          ตอบ : กรณีว่างงาน สามารถขึ้นทะเบียนได้ ภายใน 1 ปี แต่ถ้าเป็นกรณีลาออก จะได้ 90 วัน ถ้าผู้ประกันตัวไปได้งานใหม่ และถูกเลิกจ้าง จะทบให้เพิ่ม จนครบ 180 วัน ภายใน 1 ปีนั้น ซึ่งถ้าต่อเนื่องข้ามปี จะคิดรวมให้ครบ และในปีถัดไปจะได้สิทธิตามหลักเกณท์ค่ะ

16. การขาดส่งเงินสมทบส่วนของนายจ้างมีผลต่อการได้สิทธิประโยชน์ประกันสังคมสำหรับผู้ว่างงานไหม

          ตอบ : กรณีที่นายจ้างค้างจ่ายเงินสมทบ ย่อมมีผลกับการขอรับสิทธิกรณีว่างงานของผู้ประกันตนแน่นอน อาจจจะต้องให้เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่ตามเรื่องเงินสมทบให้ค่ะ

17. หากเคยขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงานที่สำนักงานสาขาหนึ่ง ในภายหลังมีการแจ้งย้ายสิทธิประกันสังคมไปอีกจังหวัดหนึ่ง โดยที่ยังต้องไปรายงานตัวอยู่ อยากทราบว่าสิทธิประโยชน์จะยังคงเดิมหรือไม่ และสามารถย้ายไปรายงานตัวที่สาขานั้น ๆ ได้อย่างไร

          ตอบ : กรณีรายงานตัวสามารถรายงานตัวได้ทุกที่ ทุกเขต ทุกจังหวัดค่ะ ถ้าคุณยังไม่ได้งานทำใหม่ค่ะ

18. ทำไมหลังจากยื่นเรื่องเป็นผู้ว่างงานแล้วต้องเว้น 1 เดือนเพื่อไปรายงานตัวครั้งแรก

          ตอบ : กรณีว่างงาน มีหลักเกณท์ คือ ผู้ประกันตนจะต้องขึ้นทะเบียนก่อนในรอบแรก จะยังไม่นับเป็นการได้สิทธิ ภายใน 1 เดือนนี้ ประกันสังคมจะให้ผู้ประกันตนออกหางานก่อน จะได้หรือไม่ได้ก็ตาม การนัดรายงานตัวครั้งที่ 1 ผู้ประกันตนจะต้องนำหลักฐานการหางานไปยื่นให้เจ้าหน้าที่กรมจัดหางานทราบ  แต่ถ้าไม่ได้งานทำตามระยะเวลาใน 1 เดือน ถ้านายจ้างมีการยื่นเรื่องลาออก และเจ้าหน้าที่ได้บันทึกข้อมูลลาออก เรียบรอยแล้ว ผู้ประกันตนรายงานตามวันที่กำหนด เจ้าหน้าที่ทำเรื่องอนุมัติให้ และเงินจะเข้าบัญชีภายในประมาณ 5-7 วันทำการค่ะ

19. เคยส่งเงินสมทบแล้ว 186 งวด แต่มีเหตุให้ต้องไปต่างประเทศและขาดการส่งเงินสมทบเป็นเวลา 2 ปี จะยังได้รับสิทธิประโยชน์หรือไม่

          ตอบ : ผู้ประกันตนที่มีการนำส่งเงินสมทบเกิน 180 งวด และอายุครบ 55 ปี ถึงแม้ว่าจะขาดส่งไป 2 ปีก็ตาม สามารถขอรับสิทธิประโยชน์ เป็นกรณีบำนาญ ได้ค่ะ

2. การออกจากงานประจำมาทำอาชีพอิสระเช่นค้าขายที่มีรายได้ไม่แน่นอนจะยังมีสิทธิได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงานไหม

          ตอบ : สามารถทำอาชีพอิสระระหว่างหางานใหม่ได้ค่ะ สามารถถ่ายรูปภาพให้เจ้าหน้าที่จัดหางานดูเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา ถือว่าคุณได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเหมือนเดิม  

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.sso.go.th

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคม สามารถติดต่อสายด่วน 1506 ได้ค่ะ

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

jobsDB Mobile App

คว้างานที่ใช่ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

 

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

สิทธิประกันสังคมสำหรับคนที่ออกจากงาน

การรักษาสิทธิประกันสังคมหลังลาออกควรทำอย่างไร

บทความยอดนิยม
ขึ้นชื่อว่าเป็นเด็กจบใหม่ย่อมต้องยังไม่มีประสบการณ์ในโลกของการทำงาน ดังนั้นปราการด่านแรกในการเริ่มต้นสมัครงานอย่างการเขี...
การเป็นผู้ประกอบการมือใหม่ นอกจากจะต้องคิดถึงเรื่องธุรกิจแล้ว หากมีลูกจ้างด้วย สิทธิกฎหมายแรงงานเบื้องต้น ก็เป็นอีกเรื่อ...
ประกันสังคม คือ สวัสดิการขั้นพื้นฐานที่ทางรัฐบาลมอบให้แก่ลูกจ้าง โดยระบบประกันสังคมนั่นคือมีในประเทศไทยมาตั้งแต่เมื่อปี...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top