บริจาคเงินช่วยประเทศญี่ปุ่น ได้สิทธิลดหย่อนปีภาษี 2554

          กรมสรรพากรให้สิทธิผู้ที่ต้องการจะบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศญี่ปุ่น สามารถนำมาลดหย่อนภาษีปี 2554 ได้ โดยยื่นแบบลดหย่อนภาษีได้ในต้นปี 2555 ผู้บริจาคที่ต้องการจะช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งที่เป็น บุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล สามารถบริจาคเงินช่วยเหลือ และรับสิทธิลดหย่อนภาษีตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

บุคคลธรรมดา

          1.1 บุคคลธรรมดาจะได้รับสิทธิในการลดหย่อนภาษีจากการบริจาคเงินเท่านั้น
          1.2 ต้องบริจาคให้กับส่วนราชการไทย ที่เปิดรับบริจาคเป็นการเฉพาะ
          1.3 ผู้บริจาคจะได้รับสิทธิหักลดหย่อนภาษีตามที่บริจาคจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้สุทธิ

นิติบุคคล

ช่วยญี่ปุ่นได้ลดหย่อนภาษี          2.1 นิติบุคคลจะได้รับสิทธิในการลดหย่อนภาษีทั้งจากการบริจาคเงิน และการบริจาคทรัพย์สิน
          2.2 นอกจากบริจาคผ่านหน่วยงานราชการไทยแล้ว นิติบุคคลสามารถบริจาค
ผ่านตัวแทนในการรับบริจาคได้ แต่ตัวแทนจะต้องนำเงิน หรือทรัพย์สิน
ไปมอบให้กับส่วนราชการไทย โดยยอดบริจาคจะต้องเท่ากับหลักฐานที่ส่วนราชการไทยออกให้
          2.3 นิติบุคคลสามารถนำเงิน หรือทรัพย์สินที่บริจาคมาหักรายจ่ายได้ตามจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ ในกรณีบริจาคสินค้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นเหตุอันสมควรที่ไม่มีภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม

          ในการรับบริจาค บัญชีธนาคารที่เปิดรับบริจาคต้องเป็นบัญชีเฉพาะ ระบุชื่อบัญชีที่แสดงว่าเป็นการรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ประเทศญี่ปุ่น และผู้บริจาคสามารถเก็บหลักฐานสำคัญในการบริจาค เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นแบบลดหย่อนภาษี สำหรับปีภาษี 2554 ซึ่งจะทำการยื่นในปี 2555