บริจาคน้ำท่วม สามารถหักภาษีได้ 1.5 เท่า

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint
flood-donation-t

          ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (11 ต.ค.) มีมติเห็นชอบให้การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน ระหว่างวันที่ 1 ก.ย.-31 ธ.ค.2554 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ผู้บริจาคสามารถนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีได้ 1.5 เท่าของจำนวนเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินที่บริจาค โดยครอบคลุมผู้รับบริจาค 4 ด้าน ได้แก่ ส่วนราชการ กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี องค์การหรือสถานสาธารณกุศล และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ที่เป็นตัวแทนรับเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย

          ทั้งนี้ผู้บริจาคหากเป็นบุคคลธรรมดาเฉพาะที่บริจาคเป็น “เงิน”เท่านั้น ที่สามารถนำไปหักลดหย่อนในการคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ แต่ทั้งนี้เมื่อรวมกับเงินบริจาคอื่นแล้วต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อน

          ส่วนนิติบุคคลสามารถบริจาคได้ทั้ง “เงินและทรัพย์สิน” แต่ทั้งนี้เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์แล้วต้องไม่เกิน 2% ของกำไรสุทธิ

          นายบุญทรง เตริยาภิรมย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่า มาตรการดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในทุกภาคส่วน รวมทั้งบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทั่วประเทศ ได้ร่วมกันบริจาคเงินหรือสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยสามารถบริจาคให้แก่ส่วนราชการ กองทุนของส่วนราชการ มูลนิธิ สมาคม รวมทั้งการบริจาคผ่านตัวแทนต่างๆได้

          นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ที่ประสงค์จะเป็นตัวแทนรับบริจาคองค์กรดังกล่าวจะต้องมาแจ้งชื่อต่อกรมสรรพากร เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ทำหน้าที่ดำเนินการในลักษณะเป็นสื่อกลางในการเป็นตัวแทนรับเงิน ทรัพย์สิน หรือสินค้าดังกล่าว ทั้งนี้จะต้องแจ้งระหว่างเกิดเหตุอุทกภัยหรือแจ้งภายใน 1 เดือนนับถัดจากวันที่เหตุอุทกภัยนั้นได้สิ้นสุดลงแล้วก็ได้


ที่มา bangkokbiznews.com

 

เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ธารน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วม
บริจาคน้ำท่วม สามารถหักภาษีได้ 1.5 เท่า
เตือนภัยน้ำท่วม
สิ่งของจำเป็นที่ควรมีใน “ถุงยังชีพ”
ส้วมฉุกเฉินทำเองได้
รวมที่จอดรถฟรีหนีน้ำท่วม

บทความยอดนิยม
การฝึกงานถือว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกที่นักศึกษาเลือกที่จะทำ เพราะนอกจากจะได้นำความรู้ที่เรียนมาไปใช้จริงแล้ว ยังได้ประสบกา...
      ตื่นเช้าต้องแวะซื้อกาแฟก่อนไปทำงาน ไม่ได้จิบกาแฟ คาเฟอีนยังไม่เข้าร่าง จะเกิดอาการไม่ค่อยเฟรช รู้สึ...
เห็นหัวข้อบทความนี้แล้วอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านไป อย่ามองว่า “การว่างงาน” เป็นสิ่งไกลตัวในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ จริง ๆ แล้วเรื่...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top