นำเทรนด์การสรรหา กับ HR ยุค 4.0+

บทบาทของ HR 4.0

          การบริหารงานบุคคลถือเป็นด่านหน้าสำคัญในการสรรหาคนทำงานเข้าสู่องค์กร แม้จะไม่ใช่หน่วยหลักในการสร้างผลประกอบการหรือผลกำไร แต่ก็สำคัญไม่น้อยไปกว่าส่วนงานอื่น ๆ นอกจากสรรหาแล้วก็ยังต้องทำหน้าที่ดูแลสวัสดิการ ผลประโยชน์ ความก้าวหน้า และการพัฒนาบุคลากร ซึ่งก็คือบทบาทในการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีค่าไว้ให้แก่องค์กรอย่างต่อเนื่อง หากจะให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น ลองมาดูบทบาทของ HR ในแต่ละยุค ทั้งยุคที่ผ่านมา ยุคที่กำลังเป็นอยู่ และยุคที่กำลังจะเป็นไปในอนาคต

          HR 1.0 ลักษณะงานเป็นงานธุรการ งานกิจวัตรประจำวัน (day to day routine) งานหลักคือ จ่ายเงินเดือน รับคนเข้า เอาคนออก เช็กบัตรตอก ออกใบเตือน HR ยุคนี้ยังไม่มีมุมมองต่อพนักงานว่าเป็นทรัพยากรที่ต้องให้ความสำคัญและรักษาไว้

          HR 2.0 การแข่งขันทางธุรกิจมีความเข้มข้น จึงเริ่มมีแนวคิดว่า HR ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน มุมมองต่อพนักงาน คือทรัพยากรที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร HR <มีหน้าที่สำคัญในการสรรหา คัดเลือก และรักษาบุคลากร ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้พนักงาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและนอกองค์กร

          HR 3.0 (ยุคปัจจุบัน) HR เป็นนักวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่สามารถกำหนดหรือวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ขององค์กร และเสนอแนะแนวทางให้แก่ผู้บริหารได้ ให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงปัจจัยแวดล้อมภายนอกเข้ากับการบริหารงานบุคคลภายในองค์กร มีการกำหนดขีดความสามารถทั้งของ HR และองค์กร บทบาท HR ในยุคนี้จึงเป็นนักส่งเสริมและบริหารการเปลี่ยนแปลง

          HR 4.0 (ยุคอนาคตอันใกล้) เทคโนโลยีมีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เชื่อมโยงกันด้วยระบบอินเทอร์เน็ต (Internet of Things : IoTs) และ IoTs ก็จะเข้ามามีบทบาทในงาน HR ทั้งการสื่อสารในองค์กร การสรรหาพนักงาน รวมถึงวิธีการทำงานและสถานที่ทำงาน

Generations in the Workplace

บทบาทของ HR 4.0

          นอกจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป คนกลุ่มใหญ่ที่เป็นกำลังหลักของคนวัยทำงานก็กำลังเปลี่ยนแปลง เมื่อ Gen Baby Boomer กำลังก้าวสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการทำงานในวัยใกล้เกษียณ คน Gen X เริ่มกลายเป็น senior ในที่ทำงาน และคน Gen Y นี้เองที่จะเริ่มก้าวมามีบทบาทในแต่ละองค์กรอย่างเต็มที่ ตามมาด้วยคน Gen Z ที่กำลังจะเข้ามาเป็นน้องใหม่ในอนาคตอันใกล้ คนกลุ่ม Gen Y และ Z หรือเรียกรวม ๆ ว่า Millennials มีบุคลิกลักษณะที่แตกต่างไปจากคนยุคก่อน ๆ มีความเป็นตัวของตัวเองสูง มีทัศนคติและเป้าหมายในชีวิตที่แตกต่างออกไป คนทำงาน HR จึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับความเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 เรียนรู้ ทำความเข้าใจ และสร้างกลยุทธ์ใหม่ ๆ เพื่อดึงดูดใจคนกลุ่มนี้เข้าสู่องค์กร เพื่อเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนองค์กรต่อไป  

สิ่งดึงดูดใจคนทำงาน Gen Y และ Gen Z

          – ความคาดหวังต่อที่ทำงาน: สถานที่ทำงานมีความทันสมัย บรรยากาศเอื้อต่อการทำงาน การใช้ความคิดสร้างสรรค์ มีห้องสำหรับพักผ่อน มีสวัสดิการอาหารสำหรับพนักงาน มีห้องเล่นเกมหรือกีฬาเพื่อการผ่อนคลาย

         – สวัสดิการที่ดึงดูดใจ: องค์กรต้องมีโบนัสที่ปรับให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของพนักงาน วันสำคัญของพนักงาน เช่น วันเกิด สามารถลางานได้ นอกจากนี้ยังควรมีโปรแกรมการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่น่าสนใจ และองค์กรควรกำหนดแนวทางในการพัฒนาและการเติบโตในสายงาน

          – ทัศนคติและแนวคิดต่ออาชีพ: องค์กรควรกำหนดคุณค่าและคติพจน์ที่ดึงดูดใจพนักงานรุ่นใหม่ การทำงานต้องมีความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทำงาน ช่วงเวลาทำงานควรมียืดหยุ่น ไม่ยึดติดกับแบบแผนเดิม ๆ และต้องไม่มีช่องว่างระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน

         – ดัชนีชี้วัดความสุขในการทำงาน: ทำเลที่ตั้งของสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อวิถีชีวิตยุคใหม่ ชื่อเสียงของบริษัท เพื่อนร่วมงาน ช่วงเวลาทำงานที่ยืดหยุ่น เอื้อต่อ Work-life Balance ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้าที่มีประสิทธิภาพ และโอกาสในการพัฒนาตนเองและเติบโตในสายงาน

          – วิธีการทำงานร่วมกัน: การบริหารงานบุคคลในองค์กรยุค 4.0 ต้องมีความเข้าใจคุณลักษณะของทุก Gen อย่างลึกซึ้ง ใช้การสื่อสารเพื่อลดช่องว่างระหว่าง Gen เปิดใจรับฟัง feedback กันและกัน เพื่อร่วมกันหาคำตอบและแนวทางแก้ไขปัญหาจากทุกฝ่าย

          HR ยุคใหม่ต้องเตรียมตัวทำการบ้านไว้ให้ดี เริ่มจากปรับตัวให้เข้ากับการเติบโตของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอัปเดต อย่างรวดเร็ว ทั้ง Digital Workplace และ Mobile Technology ฝ่าย HR ยังต้องสามารถสร้างนวัตกรรมและออกแบบเครื่องมือ เพื่อการบริหารจัดการคนให้เข้ากับ lifestyle ยุคใหม่ จาก Work-life Balance เป็น Weisure Time เชื่อมโยง work กับ leisure เข้าด้วยกัน เพราะในอนาคตอันใกล้จะไม่มีเส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่างโลกการทำงานและโลกส่วนตัวอีกต่อไป นอกจากนี้ HR ยังต้องเพิ่มบทบาทในการเป็นคู่คิดทางธุรกิจ และมีส่วนร่วมกำหนดกลยุทธ์เพื่อการเติบโตขององค์กรต่อไป

          สรุปหัวใจสำคัญของคนทำงาน HR ยุค 4.0 ก็คือ การวางกลยุทธ์พัฒนาศักยภาพคน การปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก และการใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับการทำงานอย่างเข้มข้น เริ่มต้นด้วยการสรรหาคนทำงานผ่าน Talent Search กับ jobsDB รับรองว่าตอบโจทย์ ทันกระแสยุค 4.0 อย่างแน่นอน

ช่วยเพิ่มโอกาสได้งานเร็วขึ้น™ สร้างโปรไฟล์กับ jobsDB

ช่วยเพิ่มโอกาสได้งานเร็วขึ้น™ อัปเดตรายละเอียดเกี่ยวกับ jobsDB

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

11 ฟีเจอร์ใน Recruitment Centre ที่ควรใช้เป็นประจำ

5 เคล็ดลับเขียนประกาศงานอย่างไรให้ดึงดูดใจผู้สมัครงาน