นำเทรนด์การสรรหา กับ HR ยุค 4.0+

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

บทบาทของ HR 4.0

          การบริหารงานบุคคลถือเป็นด่านหน้าสำคัญในการสรรหาคนทำงานเข้าสู่องค์กร แม้จะไม่ใช่หน่วยหลักในการสร้างผลประกอบการหรือผลกำไร แต่ก็สำคัญไม่น้อยไปกว่าส่วนงานอื่น ๆ นอกจากสรรหาแล้วก็ยังต้องทำหน้าที่ดูแลสวัสดิการ ผลประโยชน์ ความก้าวหน้า และการพัฒนาบุคลากร ซึ่งก็คือบทบาทในการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีค่าไว้ให้แก่องค์กรอย่างต่อเนื่อง หากจะให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น ลองมาดูบทบาทของ HR ในแต่ละยุค ทั้งยุคที่ผ่านมา ยุคที่กำลังเป็นอยู่ และยุคที่กำลังจะเป็นไปในอนาคต

          HR 1.0 ลักษณะงานเป็นงานธุรการ งานกิจวัตรประจำวัน (day to day routine) งานหลักคือ จ่ายเงินเดือน รับคนเข้า เอาคนออก เช็กบัตรตอก ออกใบเตือน HR ยุคนี้ยังไม่มีมุมมองต่อพนักงานว่าเป็นทรัพยากรที่ต้องให้ความสำคัญและรักษาไว้

          HR 2.0 การแข่งขันทางธุรกิจมีความเข้มข้น จึงเริ่มมีแนวคิดว่า HR ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน มุมมองต่อพนักงาน คือทรัพยากรที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร HR <มีหน้าที่สำคัญในการสรรหา คัดเลือก และรักษาบุคลากร ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้พนักงาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและนอกองค์กร

          HR 3.0 (ยุคปัจจุบัน) HR เป็นนักวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่สามารถกำหนดหรือวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ขององค์กร และเสนอแนะแนวทางให้แก่ผู้บริหารได้ ให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงปัจจัยแวดล้อมภายนอกเข้ากับการบริหารงานบุคคลภายในองค์กร มีการกำหนดขีดความสามารถทั้งของ HR และองค์กร บทบาท HR ในยุคนี้จึงเป็นนักส่งเสริมและบริหารการเปลี่ยนแปลง

          HR 4.0 (ยุคอนาคตอันใกล้) เทคโนโลยีมีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เชื่อมโยงกันด้วยระบบอินเทอร์เน็ต (Internet of Things : IoTs) และ IoTs ก็จะเข้ามามีบทบาทในงาน HR ทั้งการสื่อสารในองค์กร การสรรหาพนักงาน รวมถึงวิธีการทำงานและสถานที่ทำงาน

Generations in the Workplace

บทบาทของ HR 4.0

          นอกจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป คนกลุ่มใหญ่ที่เป็นกำลังหลักของคนวัยทำงานก็กำลังเปลี่ยนแปลง เมื่อ Gen Baby Boomer กำลังก้าวสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการทำงานในวัยใกล้เกษียณ คน Gen X เริ่มกลายเป็น senior ในที่ทำงาน และคน Gen Y นี้เองที่จะเริ่มก้าวมามีบทบาทในแต่ละองค์กรอย่างเต็มที่ ตามมาด้วยคน Gen Z ที่กำลังจะเข้ามาเป็นน้องใหม่ในอนาคตอันใกล้ คนกลุ่ม Gen Y และ Z หรือเรียกรวม ๆ ว่า Millennials มีบุคลิกลักษณะที่แตกต่างไปจากคนยุคก่อน ๆ มีความเป็นตัวของตัวเองสูง มีทัศนคติและเป้าหมายในชีวิตที่แตกต่างออกไป คนทำงาน HR จึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับความเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 เรียนรู้ ทำความเข้าใจ และสร้างกลยุทธ์ใหม่ ๆ เพื่อดึงดูดใจคนกลุ่มนี้เข้าสู่องค์กร เพื่อเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนองค์กรต่อไป  

สิ่งดึงดูดใจคนทำงาน Gen Y และ Gen Z

          – ความคาดหวังต่อที่ทำงาน: สถานที่ทำงานมีความทันสมัย บรรยากาศเอื้อต่อการทำงาน การใช้ความคิดสร้างสรรค์ มีห้องสำหรับพักผ่อน มีสวัสดิการอาหารสำหรับพนักงาน มีห้องเล่นเกมหรือกีฬาเพื่อการผ่อนคลาย

         – สวัสดิการที่ดึงดูดใจ: องค์กรต้องมีโบนัสที่ปรับให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของพนักงาน วันสำคัญของพนักงาน เช่น วันเกิด สามารถลางานได้ นอกจากนี้ยังควรมีโปรแกรมการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่น่าสนใจ และองค์กรควรกำหนดแนวทางในการพัฒนาและการเติบโตในสายงาน

          – ทัศนคติและแนวคิดต่ออาชีพ: องค์กรควรกำหนดคุณค่าและคติพจน์ที่ดึงดูดใจพนักงานรุ่นใหม่ การทำงานต้องมีความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทำงาน ช่วงเวลาทำงานควรมียืดหยุ่น ไม่ยึดติดกับแบบแผนเดิม ๆ และต้องไม่มีช่องว่างระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน

         – ดัชนีชี้วัดความสุขในการทำงาน: ทำเลที่ตั้งของสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อวิถีชีวิตยุคใหม่ ชื่อเสียงของบริษัท เพื่อนร่วมงาน ช่วงเวลาทำงานที่ยืดหยุ่น เอื้อต่อ Work-life Balance ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้าที่มีประสิทธิภาพ และโอกาสในการพัฒนาตนเองและเติบโตในสายงาน

          – วิธีการทำงานร่วมกัน: การบริหารงานบุคคลในองค์กรยุค 4.0 ต้องมีความเข้าใจคุณลักษณะของทุก Gen อย่างลึกซึ้ง ใช้การสื่อสารเพื่อลดช่องว่างระหว่าง Gen เปิดใจรับฟัง feedback กันและกัน เพื่อร่วมกันหาคำตอบและแนวทางแก้ไขปัญหาจากทุกฝ่าย

          HR ยุคใหม่ต้องเตรียมตัวทำการบ้านไว้ให้ดี เริ่มจากปรับตัวให้เข้ากับการเติบโตของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอัปเดต อย่างรวดเร็ว ทั้ง Digital Workplace และ Mobile Technology ฝ่าย HR ยังต้องสามารถสร้างนวัตกรรมและออกแบบเครื่องมือ เพื่อการบริหารจัดการคนให้เข้ากับ lifestyle ยุคใหม่ จาก Work-life Balance เป็น Weisure Time เชื่อมโยง work กับ leisure เข้าด้วยกัน เพราะในอนาคตอันใกล้จะไม่มีเส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่างโลกการทำงานและโลกส่วนตัวอีกต่อไป นอกจากนี้ HR ยังต้องเพิ่มบทบาทในการเป็นคู่คิดทางธุรกิจ และมีส่วนร่วมกำหนดกลยุทธ์เพื่อการเติบโตขององค์กรต่อไป

          สรุปหัวใจสำคัญของคนทำงาน HR ยุค 4.0 ก็คือ การวางกลยุทธ์พัฒนาศักยภาพคน การปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก และการใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับการทำงานอย่างเข้มข้น เริ่มต้นด้วยการสรรหาคนทำงานผ่าน Talent Search กับ jobsDB รับรองว่าตอบโจทย์ ทันกระแสยุค 4.0 อย่างแน่นอน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

jobsDB Mobile App

คว้างานที่ใช่ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

 

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

11 ฟีเจอร์ใน Recruitment Centre ที่ควรใช้เป็นประจำ

5 เคล็ดลับเขียนประกาศงานอย่างไรให้ดึงดูดใจผู้สมัครงาน

บทความยอดนิยม

9 เทรนด์การทำงานในอนาคตสำหรับปี 2023นำเทรนด์การสรรหา กับ HR ยุค 4.0+

นอกจากภาษีที่ผู้มีรายได้ตามเกณฑ์จะต้องถูกหักทุกเดือนแล้ว เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมก็เป็นอีกหนึ่งรายจ่ายที่ชาวออฟฟิศห...
งานอดิเรกเป็นการสร้าง Work-life balance ที่ดีทางหนึ่ง เมื่อเราใช้เวลาว่างกับสิ่งที่ชอบ ไม่ว่าจะเป็นถักโครเชต์ ทำงานศิลปะ...
พนักงานยุคใหม่ที่มีคุณลักษณะแบบผู้ประกอบการ หรือ Intrapreneur คือพนักงานที่ทุ่มเททำงาน มีทักษะและความสามารถ มีจิตวิญญาณแ...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top