นักศึกษา ควรทำอย่างไร? ให้มีงานทำ

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          ในช่วงเวลาที่สถาบันการศึกษา อุดมศึกษาส่วนใหญ่กำลังอนุมัติผลการเรียนของนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประกอบกับการผลิตบัณฑิตจบใหม่ออกมาแต่ละปีมีจำนวนมาก ทำให้บัณฑิตใหม่เหล่านี้ต้องประสบกับปัญหาการหางานทำโดยเฉพาะในยุคของการแข่งขัน และภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นอันเป็นฐานข้อมูลให้กับบัณฑิตจบใหม่ บัณฑิตที่กำลังหางานทำและผู้ที่เกี่ยวข้อง สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้สอบถามความคิดเห็นจากนักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 1,129 คน และสถานประกอบการ 30 แห่ง ในกรุงเทพฯและปริมณฑล สรุปผลได้ดังนี้

1. ความคิดเห็นของนักศึกษาหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว

อันดับ 1 ต้องการศึกษาต่อ 53.92%
อันดับ 2 ไม่ต้องการศึกษาต่อแต่ต้องการที่จะทำงาน 24.87%
อันดับ 3 ไม่แน่ใจ 21.21%

2. ที่นักศึกษาอยากทำหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว

อันดับ 1 ธุรกิจส่วนตัว /ประกอบอาชีพอิสระ 33.17%
อันดับ 2 สายการบิน /แอร์โฮสเตส /สจ๊วต /นักบิน 11.21%
อันดับ 3 พนักงานบริษัทเอกชน 9.34%
อันดับ 4 นักลงทุน / การเงิน บัญชี ธนาคาร การตลาด 8.87%
อันดับ 5 วิศวกร 7.01%
อันดับ 6 นักคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์ 6.54%
อันดับ 7 ทหาร /ตำรวจ 6.07%
อันดับ 8 แพทย์/พยาบาล 5.60%
อันดับ 9 ครู /อาจารย์ 5.14%
อันดับ 10 ทำงานในวงการบันเทิง /ดารา นักร้อง 3.74%
อื่น ๆ งานบริการท่องเที่ยว โรงแรม, ไกด์, ด้านกฎหมาย, นักการเมือง,
สื่อมวลชน ฯลฯ
3.31%

3. เงินเดือนที่นักศึกษาต้องการเมื่อเทียบกับความรู้ที่จบมา

อันดับ 1 12,001-16,000 บาท 33.08%
อันดับ 2 มากกว่า 25,001 บาทขึ้นไป 25.95%
อันดับ 3 16,001-20,000 บาท 23.68%
อันดับ 4 20,001-25,000 บาท 12.78%
อันดับ 5 8,000-12,000 บาท 4.51%

4. นักศึกษาคิดว่าจะต้องทำอย่างไร? จึงจะมีงานทำหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว

อันดับ 1 มีการวางแผนอนาคต เลือกเรียนในสาขาวิชาที่ตลาดแรงงานต้องการ 26.43%
อันดับ 2 ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงานและเตรียมพร้อมอยู่เสมอ 22.70%
อันดับ 3 ไม่เลือกงานหรือเลือกสมัครเฉพาะงานที่มีรายได้สูง 20.81%
อันดับ 4 มีผลการเรียนที่ดี มีความสามารถพิเศษที่โดดเด่น 16.55%
อันดับ 5 กล้าคิดกล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ มีประสบการณ์ที่ตรงกับสายงาน 13.51%

5. นักศึกษาคาดหวังต่อผู้ประกอบการในการคัดเลือกผู้ที่จะเข้ามาทำงานอย่างไร

อันดับ 1 ควรเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาทุกสถาบันไม่จำกัดเฉพาะสถาบันการศึกษา
ที่มีชื่อเสียงเท่านั้น
25.80%
อันดับ 2 พิจารณาจากความรู้ความสามารถของผู้สมัครเป็นหลัก 23.91%
อันดับ 3 พิจารณาจากคุณสมบัติอื่นๆประกอบด้วย เช่น ความตั้งใจ ความรักในอาชีพ ความถนัด ความสามารถพิเศษอื่นๆ เป็นต้น 18.22%
อันดับ 4 มีเกณฑ์การคัดเลือกที่ยุติธรรม / ไม่ใช้ระบบอุปถัมภ์ เส้นสาย 16.24%
อันดับ 5 ควรให้โอกาสกับบัณฑิตจบใหม่และที่ยังไม่มีประสบการณ์ด้วย 15.83%


สิ่งที่ “ผู้ประกอบการ” อยากบอกกับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

อันดับ 1 ในการทำงานจะต้องมีความขยัน อดทน มุ่งมั่นตั้งใจและซื่อสัตย์ต่องานที่ทำ 31.37%
อันดับ 2 มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการทำงาน มีกริยา มารยาท ความประพฤติที่ดี สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมการทำงาน และเพื่อร่วมงานได้ 21.19%
อันดับ 3 การทำงานให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยการพัฒนา ฝึกฝน ไม่ควรมุ่งหวัง
ไปที่ตำแหน่งหรือเงินเดือนมากเกินไป
20.61%
อันดับ 4 ควรเลือกงานตามความถนัดหรือสนใจจริง เพื่อจะได้ทำงานอย่างมีความสุข
และมีประสิทธิภาพในการทำงาน
15.70%
อันดับ 5 มีการเตรียมพร้อมในการสมัครงาน ทั้งด้านการเตรียมพร้อมของตนเอง เอกสาร หลักฐานที่ใช้ยื่นสมัครงานและการสอบสัมภาษณ์ 11.13%

ที่มา : สวนดุสิตโพล

บทความยอดนิยม
ต้อนรับกระแสแห่งเดือน Pride Month กับเรื่องราวของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBTQ+ ซึ่งจากที่ผ่านมารวมไปถึง ณ ป...
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังวางแผนลาออกจากงานอยู่ แถมงานใหม่ก็ยังหาไม่ได้ เรียกได้ว่าออกไปก็อาจจะยังต้องอยู่ว่าง ๆ รอหางานใ...
ช่วงนี้หลาย ๆ คนน่าจะอยู่ในสถานะ WFH กันเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ต้องมีการปรับตัวในหลาย ๆ ด้าน ทั้งวิถีชีวิต การทำงานรวมถึง......

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top