ทิศทางการพัฒนาคน บนความท้าทายปี 54

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          องค์กรจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับการพัฒนาคนเป็นสำคัญ เพราะหากพนักงานรู้สึกเบื่อ หรือขาดแรงบันดาลใจในการทำงาน ก็จะทำให้ผลผลิตของบริษัทมีแนวโน้มลดลงตามไปด้วย ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนามีประสิทธิภาพมากขึ้น จำเป็นต้องมีทิศทางการพัฒนาบุคลากรอย่างถูกต้อง jobsDB.com ได้นำเคล็ดลับดังกล่าวมาฝากไว้ให้หลาย ๆ องค์กรได้นำไปปรับใช้กัน

ทิศทางการพัฒนาคน1. การพัฒนาคนบนหลักการ 4 มิติ

          บุคคลเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรจะขาดไม่ได้ ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจำเป็นต้องดำเนินการด้วยหลัก 4 ทิศทาง โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาผู้บริหารให้มีความเป็นผู้นำ (Leadership Management) เพื่อก่อให้เกิดการขับเคลื่อนองค์กรไปยังเป้าหมายตามที่คาดหวังไว้ โดยยึดหลักให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข ไม่ว่าจะเป็น การทำให้เส้นทางการทำงาน (Career Management) ของพนักงานมีความชัดเจนมากขึ้น ทำให้พนักงานรู้ว่าตนเองมีความก้าวหน้าเพียงใด โดยบริษัทต้องไม่ลืมที่จะพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความสามารถ (Talent Management) ในการนำพาองค์กรไปสู่ความก้าวหน้า และเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาตนเอง (Performance Management) ให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น

2. การพัฒนาคนแบบบูรณาการทันยุค

          แนวโน้มการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปี 2554 นั้นต้องมีความทันสมัย อาศัยการบูรณาการมาช่วยพัฒนา โดยการทำงานต้องชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร และใช้การปรับประยุกต์ (Adaptation) ให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร แต่ไม่ใช่การลอกเลียนแล้วทำตามทั้งหมด การพัฒนาบุคากรยังต้องมีความต่อเนื่อง มีคนคอยสานต่อหน้าที่การพัฒนาศักยภาพของพนักงานไม่ให้ขาดตอน เพราะหากเป็นเช่นนั้นจะทำให้การบริหารคนขาดประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ HR ต้องทำงานเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลในเชิงรุกมากขึ้นด้วย

ทิศทางการพัฒนาคน3. ความสามารถที่ขาดไม่ได้

          นอกจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะต้องปฏิบัติงานในเชิงรุกมากขึ้นแล้ว ยังต้องมีความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลอย่างรอบด้าน (Technical Competency) จริงจัง โดยไม่ขาดทักษะในการให้คำปรึกษา และเข้าถึงพนักงานอย่างทั่วถึง อีกทั้งยังต้องเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจและองค์กร (Business Competency) เพื่อเปิดโลกทัศน์ด้านการขาย การผลิตขององค์กรให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น และความสามารถในการสร้างสรรค์และเปิดรับสิ่งใหม่ (Intellectual Competency) เป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ HR ต้องเสริมให้แข็งแกร่งมากขึ้น เพราะจะช่วยให้การปรับเปลี่ยนแนวคิด หรือยอมรับความแตกต่างเป็นสิ่งที่ง่ายขึ้น ทำให้องค์กรเกิดการพัฒนาได้มากขึ้น เมื่อมีการยอมรับสิ่งใหม่ ๆ ที่ไม่คุ้นเคย

          แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม แนวทางการพัฒนาที่กล่าวมานี้จะเกิดประโยชน์ได้ต้องเป็นไปอย่างมีระบบ เป็นขั้นเป็นตอน อย่างต่อเนื่อง ไม่นำมาใช้มากเกินไปจนขาดความสมดุล ซึ่งจะนำไปสู่การขาดประสิทธิภาพในที่สุด

บทความยอดนิยม
ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเข้ามาของเทคโนโลยี เอื้อการดำเนินชีวิตของเราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และท่ามกลางความสะดวกต่าง ๆ เหล่านั้น...
บางครั้งชีวิตการเป็นมนุษย์ออฟฟิศมักไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่ละเส้นทางมักมีขวากหนามให้ต้องฝ่าฟัน จนแปรเปลี่ยนเป็นการเสี...
ว่าด้วยเรื่องของการวิเคราะห์ตนเองเพื่อนำไปสู่การพัฒนานั้น ในบางครั้งเรามักจะลืมคำนึงถึงเรื่องของแนวคิดและกลยุทธ์ในการวิเ...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top