ทำใบกำกับภาษีหาย ต้องทำอย่างไร

          ในกรณีที่ลูกค้าได้รับใบกำกับภาษี หรือใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้เรียบร้อยแล้ว ต่อมาทำหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ให้ผู้ประกอบการออกใบแทนใบกำกับภาษี ใบแทนใบเพิ่มหนี้ หรือใบแทนใบลดหนี้ให้กับลูกค้า โดยดำเนินการดังนี้

  1. ใบกำกับภาษีหายถ่ายสำเนาใบกำกับภาษี สำเนาใบเพิ่มหนี้ หรือสำเนาใบลดหนี้ และให้บันทึกรายการต่อไปนี้ลงในสำเนาหรือด้านหลังสำเนาดังกล่าว
    • ใบแทนออกให้ครั้งที่
    • วัน เดือน ปี ที่ออกใบแทน
    • คำอธิบายย่อ ๆ ถึงสาเหตุที่ออกใบแทน
    • ลงลายมือชื่อของผู้ออกใบแทน
  2. ให้ผู้ประกอบการที่ออกใบกำกับภาษีใหม่ หมายเหตุการยกเลิกใบกำกับภาษีไว้ในรายงานภาษีขายประจำเดือนที่ออกใบกำกับ ภาษีใหม่แทน โดยระบุชื่อผู้ซื้อ เลขที่/เล่มที่ วันที่ของใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้ที่ได้มีการออกใบแทน

ที่มา : www.rd.go.th

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ใบกำกับภาษีที่ควรรู้

ออกใบกำกับภาษีผิด ต้องทำอย่างไร