มาทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีกันดีกว่า

          ในรายการรายจ่ายอาจแยกเป็นประเภทรายจ่ายได้ 3 ประเภทใหญ่ ๆ ดังต่อไปนี้

  1. รายจ่ายประจำ หมายถึง รายจ่ายที่เป็นภาระผูกผันและมีรอบระยะเวลาการจ่ายสม่ำเสมอตลอดไปชั่วระยะหนึ่ง
  2. รายจ่ายแปรได้ หมายถึง รายจ่ายที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดฝันหรือเป็นรายจ่ายที่ได้มีการตั้งงบประมาณไว้ว่า อาจจะมีการจ่ายเกิดขึ้นในวันใดวันหนึ่งในอนาคต ยกตัวอย่างเช่น รายจ่ายค่าซ่อมแซม หรือปรับปรุงโครงสร้างของที่อยู่อาศัยใหม่ อาจจะเป็นรายจ่ายพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดประจำปี เงินบริจาคการกุศล รายจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สินทดแทน เช่น โทรทัศน์เครื่องใหม่ โทรศัพท์ เป็นต้น ทั้งนี้ รายจ่ายต่างๆ เหล่านี้จึงเป็นรายจ่ายที่สามารถจะเลื่อนกำหนดการจ่ายออกไปได้ หรืออาจเป็นรายการที่ไม่ต้องมีการจ่ายก็เป็นได้
  3. งบประมาณรายจ่ายรายจ่ายกึ่งประจำกึ่งแปรได้ หมายถึง รายจ่ายที่สามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการใช้จ่ายได้เลย ถึงแม้ว่ารายการเหล่านี้จะเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นเป็นประจำก็ตาม แต่จำนวนเงินในแต่ละรอบระยะเวลามักเป็นจำนวนที่ไม่แน่นอน เช่น ในระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายนซึ่งเป็นฤดูร้อน รายจ่ายค่าน้ำและค่าไฟฟ้ามักจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายการที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนธันวาคม – มกราคม ซึ่งเป็นฤดูหนาว เป็นต้น

          เพียงแค่นี้ คุณก็สามารถทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของคุณได้อย่างง่ายแล้วค่ะ