การจัดทำงบการเงินและตรวจสอบบัญชีหลังน้ำท่วม

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          หลังจากสถานการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่คลี่คลายลง นักบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีก็มีงานใหญ่รออยู่ในเรื่องของการจัดทำและตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ให้คำแนะนำจำง่าย ๆ 3 R สำหรับนักบัญชีที่จัดทำงบการเงินในสถานการณ์ที่บริษัทได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม และ 3 C สำหรับผู้สอบบัญชี เพื่องาน Audit ที่ไม่สะดุด ดังต่อไปนี้

          นักบัญชี 3 R

  1. Reassess – การคิดทบทวนประเมินใหม่เพื่อสรุปรายการเสียหาย แล้วจดบันทึกแยกแยะอย่างชัดเจน เช่น สมุดรายงาน เอกสารหลักฐาน เอกสารบันทึกบัญชี และสินทรัพย์ เป็นต้น
  2. Recover – การกู้ข้อมูลกลับคืนจากระบบ backup การขอสำเนาหรือเอกสารทดแทนจากคู่ค้า บริษัทในเครือ หรือหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สรรพากร บีโอไอ กรมศุลกากร เป็นต้น เพื่อสนับสนุนรายการบันทึกบัญชี และมีรายละเอียดประกอบ
  3. Revalue – การตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่อย่างเหมาะสมเพื่อสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงในงบการเงิน

          ผู้สอบบัญชี 3 C

  1. ทำงบการเงิน-ตรวจสอบบัญชีCommunicate – การติดต่อสื่อสารกับผู้บริหาร ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลนักบัญชีอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่อง
  2. Collaborate – การมีส่วนร่วมเพื่อช่วยเหลือแนะนำแนวทางการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งเรื่องประเด็นอื่นด้วยเช่น ภาษี
  3. Cope – การจัดการและรับมือกับประเด็นที่กระทบกับการตรวจสอบ เช่น การทบทวนช่วงเวลาการเข้าตรวจสอบ การประเมินความเสี่ยงในการตรวจสอบเพิ่มเติม การวางแผนกลยุทธ์การตรวจสอบที่เหมาะสม การหาวิธีการตรวจสอบอื่นทดแทน การขอคำปรึกษาประเด็นทางบัญชีหรือประเด็นการตรวจสอบอย่างทันท่วงที รวมทั้งการพิจารณาผลกระทบต่อรายงานของผู้สอบบัญชีในกรณีที่ไม่สามารถหาหลักฐานการตรวจสอบที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ เป็นต้น

          ฉะนั้น ผู้ทำบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีควรร่วมมือกันทำให้งบการเงินแสดงข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพื่อให้สามารถตรวจสอบและรับรองว่างบการเงินถูกต้องตามที่ควร และสุดท้ายรายงานผู้ตรวจสอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข 

ที่มา : สภาวิชาชีพบัญชี

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

วางแผนเอกสารรายจ่าย ทำอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ

หลักเกณฑ์การตัดสินค้าชำรุด หรือเสื่อมคุณภาพ ออกจากบัญชีทำอย่างไร??

บทความยอดนิยม
ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเข้ามาของเทคโนโลยี เอื้อการดำเนินชีวิตของเราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และท่ามกลางความสะดวกต่าง ๆ เหล่านั้น...
บางครั้งชีวิตการเป็นมนุษย์ออฟฟิศมักไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่ละเส้นทางมักมีขวากหนามให้ต้องฝ่าฟัน จนแปรเปลี่ยนเป็นการเสี...
ว่าด้วยเรื่องของการวิเคราะห์ตนเองเพื่อนำไปสู่การพัฒนานั้น ในบางครั้งเรามักจะลืมคำนึงถึงเรื่องของแนวคิดและกลยุทธ์ในการวิเ...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top