การต่ออายุการทำงานหลังเกษียณ

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          เมื่อบริษัทมีพนักงานเกษียณอายุและบริษัทยังต้องการให้พนักงานช่วยเหลือในการทำงานต่อไป บริษัทควรดำเนินการ เรื่องค่าชดเชยกรณีการเกษียณอายุการทำงานให้เสร็จสิ้นเรียบร้อย และจัดทำสัญญาจ้างฉบับใหม่ โดยยึดถือตามพรบ.คุ้มครองแรงงาน มาตรา 118 วรรคท้าย ความว่า

          “การจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม จะกระทำได้สำหรับการจ้างงานในโครงการเฉพาะที่มิใช่งานปกติของธุรกิจ หรือการค้าของนายจ้างซึ่ง ต้องมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของงานที่แน่นอน หรือในงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราว ที่มีกำหนดการสิ้นสุด หรือความสำเร็จของงาน หรือในงานที่เป็นไปตามฤดูกาล และได้จ้างในช่วงเวลาของฤดูกาลนั้น ซึ่งงานนั้นจะต้องแล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกินสองปี โดยนายจ้างและลูกจ้างได้ทำสัญญาเป็นหนังสือไว้ตั้งแต่เมื่อเริ่มจ้าง”

          จากข้อความข้างต้น สิ่งที่บริษัทต้องกำหนดในสัญญา มีดังนี้

          1. ควรกำหนดอายุสัญญาจ้าง 1 ปีก่อน เมื่อครบกำหนดสัญญาแล้ว จึงต่อสัญญาอีกครั้ง แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 2 ปี

          2. ควรระบุรายละเอียดของงานว่า ให้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา หรือผู้ชำนาญการ ให้คำแนะนำ ปรับปรุงระบบการทำงาน หรือเป็นงานโครงการที่มีกำหนดวันเสร็จงาน หรือส่งมอบงาน ไม่ควรมอบหมายงานเดิม ๆ ที่เคยทำก่อนหน้านี้ โดยการบรรยายลักษณะงานใหม่ เหมือนการว่าจ้างชาวต่างชาติที่ต้องขออนุมัติตำแหน่งจาก BOI

หลังเกษียณ          3. หากเป็นไปได้ ควรกำหนดวันเวลาการทำงานใหม่ ไม่ใช่งานประจำแบบเดิม ๆ เช่น ทำงานสัปดาห์ละ 3 วัน ได้แก่ วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ ซึ่งหลักเกณฑ์ข้อนี้ไม่ได้เข้มงวด

          4. ระบุในข้อสุดท้ายของสัญญาว่า “เมื่อครบกำหนดสัญญาจ้าง นายจ้างไม่จำเป็นต้องแจ้งบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยใด ๆ”

ที่มา : www.hrchonburi.or.th

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ดูแลพนักงานให้ดี ไม่ได้มีแค่เรื่องเงิน

ระบบค่าตอบแทนในศตวรรษที่ 21

บทความยอดนิยม
ถ้าใครได้มีโอกาสอ่านหรือฟังข่าวเศรษฐกิจหรือได้ฟังผ่าน ๆ จากการพูดคุยในวงสนทนากับเพื่อนหรือสไลด์ข่าวผ่าน ๆ ในโซเชียลมีเดี...
หลังจากเดือนก่อนหน้าว่าด้วยบทความขั้นตอนการยื่นประกันสังคมสำหรับผู้ว่างงานกันไปแล้ว คราวนี้ JobsDB ขอปรับมุมมอง เปลี่ยนม...
จริงๆ เรื่องราวของโลกการทำงานไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในออฟฟิศเท่านั้น ยังมีอะไรที่อยู่นอกเหนือชีวิตการทำงานประจำในบริษัท เช่น...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top