ตรวจสอบสิทธิ ก่อนลดหย่อนภาษีปี 53

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          นางจิตรมณี สุวรรณพูล รองอธิบดีกรมสรรพากรในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ในการคำนวณภาษี เพื่อยื่นแบบฯ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ผู้เสียภาษีมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนต่าง ๆ ได้ตามที่กฎหมายกำหนด จึงขอให้ผู้เสียภาษี ทำความเข้าใจและตรวจสอบให้ถี่ถ้วน ว่าได้กรอกรายการต่าง ๆ ตรงตามสิทธิและเงื่อนไขหรือไม่ พร้อมกับแสดงรายการเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดด้วย          เพราะนอกจากจะช่วยให้ทุกฝ่ายสามารถให้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วแล้ว ยังช่วยลดปัญหาเรื่องของการกรอกแบบฯ ที่ผิดพลาดให้น้อยลง โดยเฉพาะในรายที่มีสิทธิได้รับภาษีคืน ก็จะช่วยให้ได้รับการคืนภาษีตามสิทธิ ได้อย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย

          สำหรับในปีภาษี 2553 มีมาตรการภาษีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการลดหย่อน ซึ่งมีผลต่อการคำนวณภาษี ดังนี้

          1. ค่าการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทย สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว หรือค่าใช้จ่ายเป็นค่าที่พักโรงแรมในประเทศ ซึ่งได้จ่ายไประหว่างวันที่ 8 มิถุนายน 2553 – วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สามารถนำมาหักค่าลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด

          2. ค่าเบี้ยประกันชีวิตสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญ ที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีตามที่จ่ายจริงจำนวนไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินแต่ไม่เกิน 2 แสนบาท กรณีมีการจ่ายสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เงินได้จ่ายค่าซื้อหน่วยลงทุน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เงินได้ที่ได้รับยกเว้น เมื่อรวมเงินได้จากเบี้ยประกันภัย แบบบำนาญ หลังจากใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินจากเบี้ยประกันชีวิตอื่นแล้วต้องไม่เกิน 5 แสนบาท (กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญฯ บริษัทฯต้องยื่นขอความเห็นชอบจากสำนัก คปภ. (คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย)) ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามประกาศของอธิบดีกรมสรรพากร

ตรวจสอบสิทธิลดหย่อนภาษี          3. เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย บุคคลธรรมดาที่มีการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยบริจาคผ่านตัวแทนรับบริจาคที่เป็นบริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น เช่น สถาบันการเงิน บริษัทมหาชน จำกัด สถานีโทรทัศน์ พรรคการเมือง องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ผู้บริจาคสามารถนำจำนวนเงินที่บริจาคมาหักเป็นค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดาได้ เมื่อรวมกับการบริจาคอื่นต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้สุทธิ

          4. คนพิการ (ต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ) ที่มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ในปีภาษีที่ได้รับเงินได้ฯ ให้ยกเว้นเงินได้ 190,00.- บาท ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป

ที่มา : มติชนออนไลน์

บทความยอดนิยม
เมื่อเราอยู่ในยุคที่โลกแห่งเทคโนโลยีพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เรื่องราวของอินเทอร์เน็ตก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญของคนในยุคนี...
ในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างฉับไว เพียงเสี้ยววินาที หลาย ๆ อย่างในชีวิตคุณก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ด้วยเทคโนโลยีและอิ...
งานด้านไอที หรือ Information Technology ที่เป็นอีกหนึ่งสายงานที่ได้รับความนิยมไม่แพ้สายงานอื่นๆ จนที่เป็นต้องการในตลาดค่...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
Scroll to Top