หมั่นคอยดูแล และรักษา “คนทำงาน” ให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          หากองค์กรเปรียบดังเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ “คนทำงาน” แต่ละระดับ ก็เปรียบเสมือนฟันเฟืองชิ้นน้อยชิ้นใหญ่ที่ต้องทำงานสอดประสานกันอย่างไม่สามารถขาดชิ้นใดชิ้นหนึ่งไปได้ เพื่อให้องค์กรเดินหน้าได้อย่างเต็มกำลัง ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน และมีศักยภาพเติบโตอย่างเข้มแข็ง และหนึ่งในหัวใจสำคัญที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จก็คือการที่องค์กรสามารถรักษาคนทำงานแต่ละระดับให้มีความผูกพันและมีความสุขในการทำงานกับองค์กรอยู่เสมอ

          บุคลากรแต่ละระดับในองค์กร ล้วนมีความต้องการ ความคาดหวัง และจุดมุ่งหมายที่แตกต่าง และที่สำคัญ ความสุขในการทำงานของพนักงานต้องมาก่อน จากผลสำรวจ ดัชนีความสุขในการทำงานของพนักงานไทย ในปีที่ผ่านมา ที่ทาง jobsDB ได้ทำการสำรวจ พบว่า ระดับตำแหน่งงานที่มีดัชนีความสุขในการทำงานสูงสุดเป็นระดับผู้บริหาร และระดับหัวหน้างานมีดัชนีความสุขในการทำงานน้อยที่สุด ฉะนั้น ฝ่ายที่ต้องดูแลเรื่องบุคลากรขององค์กร ต้องมีกลยุทธ์ที่จะพิชิตใจบุคลากรในตำแหน่งต่าง ๆ กัน และส่งเสริมให้เขาเหล่านั้นได้พัฒนาในทิศทางที่เหมาะสมและเติบโตอย่างมั่นคงในสายงาน และมีความสุขในการทำงาน

ดูแลรักษาคนทำงาน

1. บุคลากรระดับเจ้าหน้าที่ (ประสบการณ์น้อยกว่า 1 ปี)

          ความประทับใจแรกสำคัญต่อความรู้สึกของพนักงานใหม่ทุกคน ความใส่ใจเป็นเรื่องที่องค์กรต้องไม่ละเลย แม้แต่เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น ทักทาย พูดคุย เสนอให้ความช่วยเหลือ สอบถาม แสดงความใส่ใจ เช่น เดินทางจากบ้านมาบริษัทอย่างไร ทานข้าวกลางวันที่ไหน คนที่ต้องติดต่อประสานงานด้วยมีใครบ้าง ฯลฯ คำแนะนำเหล่านี้ช่วยสร้างความรู้สึกที่ดีให้พนักงานใหม่ ความประทับใจก็ไม่แตกต่างจากความเชื่อ หากความเชื่อไหนเข้ามาในชีวิตเราก่อน ความเชื่อใหม่ก็จะเข้ามาเปลี่ยนความเชื่อเก่าได้ยาก การสร้างความประทับใจให้พนักงานใหม่ก็เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ทั้งนั้นการต้อนรับพนักงานใหม่ก็ไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ แต่เป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กร ซึ่งจากผลสำรวจคนทำงานระดับเจ้าหน้าที่มีความสุขในการทำงานมากเป็นลำดับที่ 2 (5.92/11 คะแนน)

2. บุคลากรระดับพนักงาน (ประสบการณ์ 1-4 ปี)

          จากผลสำรวจคนทำงานในระดับพนักงานนี้ มีความสุขในการทำงานไม่มาก (5.71/11 คะแนน) ซึ่งบุคลากรกลุ่มนี้อยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสจะเปลี่ยนงานสูงเป็นอันดับต้น ๆ ผู้บริหารต้องใส่ใจสร้างแรงจูงใจและการทำงานและสร้างความผูกพันในองค์กรดังนี้

          – สื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานและผลตอบแทน

          – สร้างความมั่นใจในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ

          – พยายามลดอุปสรรคในการทำงาน เช่น งานที่ไม่จำเป็นหรือซ้ำซ้อน

          – เลือกคนให้เหมาะสมกับงาน โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของตำแหน่งงานและความสามารถของพนักงาน

          – องค์กรต้องมีรูปแบบการบริหารงานที่เหมาะสมเพื่อจูงใจพนักงาน

          – สร้างบรรยากาศในการทำงานที่สมดุล ให้พนักงานได้ทำงานอย่างมีความสุขในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน

          – มุ่งเน้นถึงผลตอบแทนที่ไม่ได้อยู่แค่ในรูปของเงินเท่านั้น เช่น โอกาสการเติบโตในหน้าที่การงาน การพัฒนาในด้านต่าง ๆ และการยกย่องชมเชยและให้กำลังใจ

3. บุคลากรระดับหัวหน้างาน

          กลุ่มหัวหน้างานซึ่งถือเป็นผู้บริหารระดับต้นขององค์กรนั้น เป็นผู้มีบทบาทในการทำให้งานสำเร็จ โดยผ่านผู้อื่น ซึ่งก็คือลูกน้องในระดับเจ้าหน้าที่และพนักงาน องค์กรต้องสื่อสารให้หัวหน้างานเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนอย่างแท้จริง ให้อำนาจตัดสินใจในเบื้องต้น และรับฟังข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรง หัวหน้างานนับเป็นสื่อกลางที่สำคัญระหว่างผู้บริหารกับพนักงานระดับปฏิบัติการในการสื่อสารนโยบายและทิศทางการดำเนินงานขององค์กร ให้ทุกคนมุ่งหน้าไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นกำลังสำคัญในการสร้างทีมที่ทุ่มเททำงานด้วยใจ พร้อมทุ่มเทและเสียสละเพื่อความสำเร็จขององค์กร และผลักดันองค์กรให้มีความสามารถในการแข่งขันที่สูงกว่าคู่แข่งต่อไปได้ การที่หัวหน้างานต้องรับแรงกดดันจาก 2 ฝ่าย ทั้งข้างบนที่เป็นเจ้านาย และข้างล่างที่เป็นลูกน้อง ผลสำรวจจึงออกมาว่าคนทำงานระดับหัวหน้างานนั้น มีความสุขในการทำงานน้อยที่สุด (5.49/11 คะแนน) จากทุก ๆ ระดับตำแหน่ง

4. บุคลากรระดับผู้จัดการ-ผู้บริหาร

          ผู้บริหารในหลาย ๆ องค์กรได้เลื่อนขั้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีผลงานดี แต่พวกเขาอาจจะไม่ได้รับการอบรมพัฒนา และได้การสนับสนุนด้านความพร้อมที่จะเติบโตในฐานะผู้นำหรือผู้บริหารได้เท่าที่ควร องค์กรจึงต้องช่วยสนับสนุนให้ตรงจุด ทั้งด้านการอบรมพัฒนาด้านกลยุทธ์ เทคนิคการบริหาร การสร้างความเข้าใจในพันธกิจและเป้าหมายที่แท้จริงของบริษัท และชี้ให้เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นสัมพันธ์กับบทบาทของผู้นำอย่างไร รวมถึงต้องสื่อสารถึงความคาดหวังขององค์กรให้ชัดเจน

          ที่สุดแล้วการรักษาบุคลากรให้ทำงานกับองค์กรได้อย่างยืนยาวและราบรื่นมากที่สุดก็ยังคงเป็นโจทย์ที่ท้าทายทุกองค์กรอยู่เสมอ ทำอย่างไรที่จะได้ใจคนทำงาน ทำอย่างไรให้คนทำงานทำเพื่อองค์กรด้วยความเต็มใจ ไม่ใช่เพราะถูกบังคับ องค์กรต้อง “ให้” อะไร เพื่อให้ “ได้รับ” ในความสำเร็จที่ทุกองค์กรปรารถนา

Increase your chances of getting hired. Create a jobsDB profile

Increase your chances of getting hired. Update your jobsDB profile

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

การรักษาพนักงานเกรด A ให้อยู่ในองค์กร

กลยุทธ์รักษาพนักงานให้ทำงานกับองค์กรนาน ๆ

บทความยอดนิยม
ผู้ได้รับรางวัล Starbucks Card มูลค่า 400 บาท อันดับที่ 1-100​ ลำดับที่ 1-50 ชื่อ-สกุล ลำดับที่ 51-100 ชื่อ-สกุล......
กรุงเทพฯ 1 สิงหาคม 2565 – ซีค (SEEK) บริษัทต้นสังกัดของ จ๊อบส์สตรีท  (JobStreet)......
Startup (สตาร์ทอัพ) เป็นชื่อเรียกของธุรกิจหรือองค์กร ที่เพิ่งเริ่มต้นกิจการด้วยคนเพียงไม่กี่คน โดยในช่วงเวลาสองถึงสามปีท...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top