5 วิธีดูแลพนักงาน ก่อนที่ความสุขในการทำงานของเขาจะลดลง

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          งานที่มีประสิทธิภาพ ย่อมต้องมาจากบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และการที่ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมาทำงานในองค์กร นอกจากการเลือกจากคุณสมบัติเลิศ สามารถทำงานได้ดีเยี่ยมแล้ว การทำให้พวกเค้ามีความสุข สนุกกับงานที่ทำ เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้คนทำงานอยากพัฒนางานให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

          อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้ว ปัจจัยที่ทำให้พนักงานมีความสุขจากการทำงานนั้นมีอยู่หลายปัจจัย เช่น การได้ปรับขึ้นเงินเดือน การได้รับการยอมรับจากผลงานที่ทำ การได้เลื่อนตำแหน่ง หรือแม้แต่การปรับตัวเข้ากับสังคมในการทำงานได้และทำงานอย่างมีความสุข แต่ทราบหรือไม่ว่า นอกจากปัจจัยที่ทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน ยังมีปัจจัยที่เป็นตัวบั่นทอนกำลังใจและทำให้ความสุขในการทำงานลดลงอีกด้วย jobsDB มีผลการสำรวจดัชนีความสุขในการทำงานของพนักงานไทย เมื่อปีที่ผ่านมา ถึงความคิดเห็นของพนักงานว่าปัจจัยใดบ้างที่ทำให้ความสุขในการทำงานของพวกเขาลดลง

ดูแลพนักงานก่อนความสุขลดลง

          เมื่อรู้แล้วว่าอะไรทำให้ความสุขของพนักงานลดลง jobsDB ขอแนะนำ 5 วิธีดูแลพนักงาน ก่อนที่ความสุขในการทำงานของพวกเขาจะลดลง จนทำให้พนักงานดี ๆ ลาออกไปจากองค์กรกันหมด

1. ทีมบริหารไม่มีประสิทธิภาพ

          จากผลสำรวจฯ พบว่า การบริหารงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ เป็นตัวบั่นทอนความสุขในการทำงานอันดับแรกเลย เนื่องจากหัวใจของการบริหารองค์กรให้เติบโตต่อเนื่อง เกิดจากกลยุทธ์การบริหารและนโยบายต่าง ๆ ของผู้บริหาร อันได้แก่ การวางแผนงานที่ดี จัดสรรเวลาเป็น และมีหลักการบริหารคนอย่างชาญฉลาด โดยการบริหารคนถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้รวดเร็ว เพราะแรงงานถือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ หากมีการวางแผนที่ดี นโยบายชัดเจน แต่พนักงานไม่ให้ความร่วมมือ หรือไม่ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ ธุรกิจก็ไม่อาจประสบความสำเร็จได้ การบริหารคนให้ได้รับความสุขจากการทำงานและให้ความร่วมมือในการทำงานอย่างเต็มใจ จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารไม่ควรละเลย

2. ไม่มีโอกาสเติบโตในสายงาน

          ในการทำงานพนักงานทุกคนย่อมต้องการความมั่นคงและการเติบโตจากตำแหน่งและหน้าที่การงาน ดังนั้นบริษัทจำเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานว่า บริษัทมีเป้าหมายชัดเจนในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตโดดเด่นเป็นที่รู้จักในวงการธุรกิจเดียวกัน และพัฒนาบุคลากรให้เติบโตไปพร้อม ๆ กัน และความก้าวหน้าในอาชีพในอนาคตด้วย หากพนักงานเชื่อมั่นในนโยบายบริษัทว่า พวกเขาจะสามารถเติบโตไปพร้อม ๆ กับธุรกิจได้ และทำงานอยู่ในบริษัทที่ดีมีความมั่นคง ก็จะช่วยให้พนักงานทำงานได้อย่างมีความสุข

3. ไม่มีโอกาสในการฝึกอบรมและพัฒนาตนเอง

          พนักงานแต่ละคนมีความสามารถที่แตกต่างกัน บริษัทที่ต้องการพนักงานที่มีคุณภาพมาช่วยพัฒนาบริษัทให้ก้าวหน้า จำเป็นต้องสนับสนุนการเรียนรู้และการศึกษาเพิ่มเติมให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานนำความรู้มาใช้ในงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยให้พนักงานได้นำความรู้เฉพาะด้านมาใช้ต่อยอดเป็นงานใหม่ จากการเรียนเพิ่มเติม อีกทั้งยังมีมุมมองที่กว้างขึ้น สามารถเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา จากกรณีศึกษาต่าง ๆ จนเกิดความมั่นใจในงานที่ทำมากยิ่งขึ้น

4. ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้างานไม่มีประสิทธิภาพ

          ในที่ทำงานหัวหน้างาน เปรียบเสมือน ครู ที่ช่วยแนะนำ ให้ความรู้ และบางครั้งก็เป็นเหมือนเพื่อนที่คอยรับฟังปัญหา ชี้แนะแนวทาง และอยู่เคียงข้างด้วยความเข้าใจ ดังนั้นหัวหน้างานที่ดีจะเป็นคนที่มีความรู้ ความสามารถในการทำงานและการบริหารงานแล้ว ยังจำเป็นต้องมีคุณสมบัติพิเศษในการบริหารคน เปิดใจรับฟัง ยุติธรรม เป็นผู้นำที่ดี ให้การสนับสนุน และช่วยแก้ปัญหาอย่างเต็มใจ เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข และเกิดความเคารพ ให้เกียรติ และจริงใจต่อกัน บรรยากาศของการทำงานก็จะไม่ตึงเครียด และไม่ต้องทำงานอย่างอึดอัดใจจนต้องหางานที่ใหม่ ถ้าหัวหน้างานยังไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานมากพอ อาจจะหาคอร์สอบรมเทคนิคการบริหาร หรืออบรมพัฒนาด้านกลยุทธ์ เป็นต้น

5. วัฒนธรรมองค์กร และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

          จะขอยกตัวอย่าง บริษัท Search Engine อันดับต้น เป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับว่ามีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีแห่งหนึ่งในโลก เนื่องจากผลตอบแทนในการทำงานที่ดีเยี่ยมที่ทางบริษัทให้กับพนักงานแล้ว บริษัทแห่งนี้ ยังมีแนวคิดว่า ความสุขในการทำงานต้องบาลานซ์ไปกับชีวิตส่วนตัวด้วย จึงจัดสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อช่วยให้พนักงานที่ทำงานรู้สึกอยากมาทำงานและทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ เช่น สร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตร จัดทริปเที่ยวผ่อนคลายให้พนักงาน มีอาหารฟรี จัดปาร์ตี้ มีสถานที่ออกกำลังกายภายในออฟฟิศ เป็นต้น เพราะบริษัทแห่งนี้เข้าใจว่า สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ย่อมนำพาการสร้างสรรค์งานที่ดีให้กับองค์กร นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่หยิบยกให้เห็นแนวความคิดของวัฒนธรรมองค์กรที่ดี จะนำบริษัทไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทแวดล้อมของแต่ละบริษัทต่อไป

          ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะทำให้พนักงานทุกคนมีความสุขในการทำงาน เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการทั้งหลาย jobsDB จึงได้นำเสนอผลสำรวจนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงปัจจัยที่ทำให้ความสุขของพนักงานลดลง และสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปปรับใช้กับองค์กรได้ เพื่อทำให้พนักงานในองค์กรของคุณมีความสุขมากขึ้น ลดอัตราการลาออกของพนักงานในองค์กรของคุณได้

Increase your chances of getting hired. Create a jobsDB profile

Increase your chances of getting hired. Update your jobsDB profile

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ทำไมลูกน้องถึงลาออก คุณพลาดตรงไหน

4 เคล็ดลับ ทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน

บทความยอดนิยม
           ในวันที่เรียนจบมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นเหมือนวันแรกของการก้าวเข้าสู่ชีวิตจริงอย่างแท้จริง เพราะจะต้องเปลี่ยนจากช...
วิกฤต COVID-19 ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาขณะนี้ ส่งผลต่อคนทำงานและผู้สมัครงานที่ได้รับผลกระทบทั้งทางด้านสุขภาพและการทำงาน ไม่...
           ถึงช่วงนี้เราจะต้องอยู่กันแบบ Social distancing ตามวิถี New......
           Cyber Security คืออะไร ทำไมทุกองค์กรที่อยากก้าวสู่ยุคดิจิทัลจึงควรใส่ใจ ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับคำว่า......
           ตลาดงานด้านไอทียังคงเปิดกว้างและสดใส โดยเฉพาะงาน Data Analyst ที่หลายองค์กรยังคงตามหาคนเก่งที่มีความสามารถ......

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
Scroll to Top