ซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดบริษัทสามารถลดหย่อนภาษีได้

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          กรมสรรพากรมีนโยบายทางภาษีเพื่อจูงใจให้ประชาชน และเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมการอ่านอย่างทั่วถึง โดยการจัดหาหนังสือหรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่านให้แก่ หอสมุด ห้องสมุด หรือแหล่งหนังสืออื่น ๆ ที่ให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน รวมถึงห้องสมุดของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเอง สามารถนำค่าใช้จ่ายไปลดหย่อนภาษีได้ดังนี้

  • บุคคลธรรมดา สามารถนำไปหักลดหย่อนเป็นจำนวน 2 เท่าของจำนวนเงินที่บุคคลธรรมดาได้จ่ายในการจัดหา หนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่านให้แก่สถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาขององค์การของรัฐบาล โรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แต่เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายเพื่อการสนับสนุนการศึกษาต้องไม่ เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อน
  • บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปยกเว้นเป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่าย ไม่ว่าจะจ่ายเป็นเงินหรือทรัพย์สิน แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายที่ จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาสำหรับโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ และรายจ่ายที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างและการบำรุงรักษาสนามเด็กเล่นสวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของเอกชนที่เปิดให้ประชาชน ใช้เป็นการทั่วไป โดยไม่เก็บค่าบริการใด ๆ หรือสนามเด็กเล่น 
  • สวนสาธารณะหรือสนามกีฬาของทางราชการแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ ก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ หรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ และรายจ่ายเพื่อการศึกษา หรือเพื่อการกีฬา ตามมาตรา ๖๕ ตรี (๓) แห่งประมวลรัษฎากร
  • วิธีลดหย่อนภาษีหากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มีค่าใช้จ่ายในการจัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่าน สำหรับหอสมุดหรือ ห้องสมุดของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเอง สามารถนำมาลดหย่อนได้เต็มจำนวนในส่วนที่ไม่เกินห้าหมื่นบาทในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี

          ผู้ที่ประสงค์จะขอลดหย่อน ภาษีควรเก็บใบเสร็จรับเงิน กรณีบริจาคเป็นเงิน หรือหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่า ได้จัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่าน ให้แก่สถานศึกษา ซึ่งได้ระบุมูลค่าของหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่าน ไว้ให้กรมสรรพากรทำการตรวจสอบต่อไป

ที่มา : กรมสรรพากร

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

Slip Credit ใช้หักภาษีได้หรือไม่??

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิ

บทความยอดนิยม
ต้อนรับกระแสแห่งเดือน Pride Month กับเรื่องราวของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBTQ+ ซึ่งจากที่ผ่านมารวมไปถึง ณ ป...
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังวางแผนลาออกจากงานอยู่ แถมงานใหม่ก็ยังหาไม่ได้ เรียกได้ว่าออกไปก็อาจจะยังต้องอยู่ว่าง ๆ รอหางานใ...
ช่วงนี้หลาย ๆ คนน่าจะอยู่ในสถานะ WFH กันเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ต้องมีการปรับตัวในหลาย ๆ ด้าน ทั้งวิถีชีวิต การทำงานรวมถึง......

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top