ซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดบริษัทสามารถลดหย่อนภาษีได้

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          กรมสรรพากรมีนโยบายทางภาษีเพื่อจูงใจให้ประชาชน และเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมการอ่านอย่างทั่วถึง โดยการจัดหาหนังสือหรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่านให้แก่ หอสมุด ห้องสมุด หรือแหล่งหนังสืออื่น ๆ ที่ให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน รวมถึงห้องสมุดของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเอง สามารถนำค่าใช้จ่ายไปลดหย่อนภาษีได้ดังนี้

  • บุคคลธรรมดา สามารถนำไปหักลดหย่อนเป็นจำนวน 2 เท่าของจำนวนเงินที่บุคคลธรรมดาได้จ่ายในการจัดหา หนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่านให้แก่สถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาขององค์การของรัฐบาล โรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แต่เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายเพื่อการสนับสนุนการศึกษาต้องไม่ เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อน
  • บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปยกเว้นเป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่าย ไม่ว่าจะจ่ายเป็นเงินหรือทรัพย์สิน แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายที่ จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาสำหรับโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ และรายจ่ายที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างและการบำรุงรักษาสนามเด็กเล่นสวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของเอกชนที่เปิดให้ประชาชน ใช้เป็นการทั่วไป โดยไม่เก็บค่าบริการใด ๆ หรือสนามเด็กเล่น 
  • สวนสาธารณะหรือสนามกีฬาของทางราชการแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ ก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ หรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ และรายจ่ายเพื่อการศึกษา หรือเพื่อการกีฬา ตามมาตรา ๖๕ ตรี (๓) แห่งประมวลรัษฎากร
  • วิธีลดหย่อนภาษีหากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มีค่าใช้จ่ายในการจัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่าน สำหรับหอสมุดหรือ ห้องสมุดของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเอง สามารถนำมาลดหย่อนได้เต็มจำนวนในส่วนที่ไม่เกินห้าหมื่นบาทในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี

          ผู้ที่ประสงค์จะขอลดหย่อน ภาษีควรเก็บใบเสร็จรับเงิน กรณีบริจาคเป็นเงิน หรือหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่า ได้จัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่าน ให้แก่สถานศึกษา ซึ่งได้ระบุมูลค่าของหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่าน ไว้ให้กรมสรรพากรทำการตรวจสอบต่อไป

ที่มา : กรมสรรพากร

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

Slip Credit ใช้หักภาษีได้หรือไม่??

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิ

บทความยอดนิยม
           ในวันที่เรียนจบมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นเหมือนวันแรกของการก้าวเข้าสู่ชีวิตจริงอย่างแท้จริง เพราะจะต้องเปลี่ยนจากช...
วิกฤต COVID-19 ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาขณะนี้ ส่งผลต่อคนทำงานและผู้สมัครงานที่ได้รับผลกระทบทั้งทางด้านสุขภาพและการทำงาน ไม่...
           ในวันที่โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของกิจการได้ด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะขาย ของขายบริการอะไร ก็สามารถ...
          มีคำกล่าวกันเล่น ๆ ว่าคิดจะเปิดกิจการสักอย่างนั้นง่ายมาก แต่ถ้าคิดจะเลิกนั้นไม่ง่ายเลย เพราะจะมีปัญหายุ่งยากตา...
          การประเมินผลการทำงานสำหรับพนักงานที่มีเป้าหมายชัดเจน เช่น พนักงานขายที่ต้องทำยอดให้ได้ตามเป้านั้นไม่ยากเท่ากับ...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top