การจัดองค์กรของกิจการโรงแรม

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          การจัดองค์กรของงานการโรงแรม สามารถแบ่งการบริหารงานเป็นส่วนต่าง ๆ ได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร (Board of Director)

          จะเป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับคัดเลือกจากผู้ถือหุ้นของกิจการ โดยคณะกรรมการบริหารนี้มีหน้าที่ เพื่อกำหนดนโยบายของการบริหารงานโรงแรมเพื่อให้การดำเนินงานภายในโรงแรมเป็นไปอย่าง คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถตรวจสอบและแก้ไขในการปฏิบัติงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

2. ผู้จัดการทั่วไป (General Manager)

          เป็นบุคคลที่ได้รับคัดเลือกมาจากคณะกรรมการบริหาร ให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป ซึ่งบุคคลดังกล่าวอาจเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารหรือเป็นบุคคลภายนอก ที่คณะกรรมการบริหารเชิญมาดำรงตำแหน่งให้ เงินเดือนเป็นค่าตอนแทน เพราะคนที่จะเป็นได้ต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ โดยหน้าที่และ รับผิดชอบของผู้จัดการทั่วไปคือ

 • กำหนดเป้าหมาย (Targeting) ของโรงแรม
 • วางแผนการดำเนินงาน (Planning) ของทุกฝ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 • มอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างถูกต้องและเหมาะสม (Assigning)
 • สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีภายในโรงแรม(Communication)
 • ปรับปรุงการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ ในโรงแรม (Evaluation & improvement)
 • จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในโรงแรม (Training)

3. ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (Assistant General Management)

          เป็นบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากกรรมการบริหาร หรือจาก บุคคลภายนอกกลุ่มบริหารก็ได้ เพราะผู้ช่วยผู้จัดการนั้น จะต้องมีความรู้ความสามารถ ในการบริหารงานโรงแรมเช่นเดียวผู้จัดการทั่วไป แต่ประสบการณ์ในการบริหารงานโรงแรมนั้นอาจจะน้อยกว่าผู้จัดการทั่วไป ซึ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ช่วยผู้จัดการมีดังนี้

 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการทั่วไป
 • สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายต่างๆ ภายในโรงแรม
 • ตรวจสอบผลการปฏิบัติของฝ่ายต่างๆ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำวิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน

จัดองค์กรกิจการโรงแรม4. ผู้จัดการประจำฝ่ายต่างๆ (Resident Manager)

          เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการบริหารงานในระดับฝ่าย ซึ่งมีหน้าที่ดังนี้

 • มีความรับผิดชอบในทรัพย์สินของฝ่ายตน
 • ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานภายในฝ่ายของตนอย่างใกล้ชิด
 • ให้คำปรึกษากับพนักงานภายในฝ่ายของตน
 • รายงานผลการปฏิบัติของฝ่ายที่ตนรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา
ที่มา : www.rmu.ac.th

บทความยอดนิยม
           ในวันที่เรียนจบมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นเหมือนวันแรกของการก้าวเข้าสู่ชีวิตจริงอย่างแท้จริง เพราะจะต้องเปลี่ยนจากช...
วิกฤต COVID-19 ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาขณะนี้ ส่งผลต่อคนทำงานและผู้สมัครงานที่ได้รับผลกระทบทั้งทางด้านสุขภาพและการทำงาน ไม่...
           อาการ Burnout หรือ หมดไฟในการทำงาน ไม่ได้เป็นอาการของคนที่ทำงานมานานแล้วเท่านั้น......
           โลกของการทำงาน คือชีวิตจริงของเด็กจบใหม่ที่ทุกคนต้องเจอ ถือเป็นการเปลี่ยนผ่านเข้าไปสู่อีกหนึ่งสเต็ปที่สำคัญขอ...
           ช่วงเวลานี้หลายคนคงมีการปรับเปลี่ยนโยกย้าย ได้เริ่มงานที่ใหม่กันบ้าง ทำให้ต้องเริ่มปรับตัวให้เข้ากับงานใหม่ ส...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top