การจัดทำบัญชีตั๋วเงินรับ

          โดยปกติบัญชีตั๋วเงินรับจะแยกแสดงรายการไว้ต่างหากเป็นหนึ่งรายการเพื่อให้ง่ายในการเก็บรักษาและตรวจสอบ แต่ถ้าในกรณีที่กิจการถือตั๋วเงินรับไว้หลายฉบับอาจจะกำหนดให้มีการจัดทำบัญชีตั๋วเงินรับที่เป็นบัญชีคุม 1 บัญชีและจัดให้มีการจัดทำบัญชีแยกประเภทย่อยสำหรับรายการตั๋วเงินรับที่แตกต่างกันไปในแต่ละกรณี ดังต่อไปนี้

1. การปรับปรุงดอกเบี้ย เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี (End-of-Period Interest Adjustment)

          เมื่อตั๋วเงินรับมีวันครบกำหนดอยู่เกินกว่ารอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน จำนวนดอกเบี้ยค้างรับจะถูกคำนวณขึ้นและจดบันทึกเพื่อทำการปรับปรุงรายการ ณ วันสิ้นงวดบัญชีหนึ่งๆ การจดบันทึกปรับปรุงรายการดอกเบี้ยค้างรับนั้นรับรู้ทั้งในส่วนของรายได้ ดอกเบี้ยซึ่งเกิดขึ้นแล้วแม้ว่ายังไม่ได้รับเงินก็ตาม และสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยค้างรับ

ทำบัญชีตั๋วเงินรับ2. การบันทึกรับดอกเบี้ยค้างรับในงวดก่อนหน้า

          ในงวดต่อมาซึ่งเป็นงวดเวลาที่ตั๋วเงินครบกำหนดและกิจการได้ทำการปรับปรุงดอกเบี้ยค้างรับไว้ในงวดก่อนหน้านี้แล้ว ณ วันที่ครบกำหนดในงวดเวลาปัจจุบันซึ่งกิจการจะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในตั๋วเงิน กิจการจะต้องทำการจดบันทึกโอนดอกเบี้ยค้างรับออกและจะต้องบันทึกรายการดอกเบี้ยรับเพิ่มเติมสำหรับงวดเวลาปัจจุบันด้วย

ที่มา : วารสารข่าวสำหรับนักบัญชี และวารสารฉบับ เอกสารภาษีอากร สำนักพิมพ์ธรรมนิติ