อัตราค่าจ้างที่ปรึกษาในงานวิศวกรรม

          สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาครั้งใหม่ ใช้เฉพาะการจัดตั้งงบประมาณ เพื่อจ้าง…