คุณสมบัติและการขึ้นทะเบียนวิศวกรอาเซียน

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          สภาวิศวกรได้ประกาศระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer) พ.ศ. ๒๕๕๗” โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติวิศวกรอาชีพอาเซียน ผู้ที่ต้องการขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

          (๑) เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและต้องเป็นสมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญ

          (๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์หรือเทียบเท่า

          (๓) มีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติวิชาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปีหลังจบการศึกษา

          (๔) มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปีในการรับผิดชอบงานด้านวิศวกรรมที่เด่นชัด

          (๕) มีหน่วยความรู้ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด

          (๖) ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ ตามที่กําหนดในข้อบังคับสภาวิศวกร

การขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน

          ผู้ใดประสงค์จะได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะวิศวกรวิชาชีพอาเซียน ให้ยื่นคําขอพร้อมชําระค่าคําขอขึ้นทะเบียนต่อสํานักงานสภาวิศวกร ตามแบบคําขอขึ้นทะเบียนและหลักฐานที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด

          การขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนมีอายุครั้งละ 3 ปี นับแต่วันที่อนุมัติขึ้นทะเบียน

การต่ออายุ

          การต่ออายุทะเบียน ให้ยื่นคําขอต่ออายุพร้อมชําระค่าคําขอต่ออายุทะเบียนต่อสํานักงานสภาวิศวกร ภายใน 90 วันก่อนวันที่ทะเบียนสิ้นอายุและต้องมีหน่วยความรู้ ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด

ขึ้นทะเบียนวิศวกรอาเซียน          กรณีที่ไม่สามารถยื่นคําขอต่ออายุทะเบียน ตามเวลาที่กําหนด การต่ออายุทะเบียนจะต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาวิศวกร เป็นรายกรณีไป

          ค่าคําขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน ค่าคําขอต่ออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน ค่าใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน และค่าใบรับรองการต่ออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน ให้เป็นไปตามอัตราค่าธรรมเนียมที่กําหนดไว้ในข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการกําหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบํารุง และค่าธรรมเนียม ที่เรียกเก็บจากสมาชิก หรือบุคคลภายนอก

 

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ขอบเขตงานวิศวกรอาเซียน

วิศวะไทยเสี่ยงตกงาน เมื่อเปิดเสรีอาเซียน

บทความยอดนิยม
เมื่อเราอยู่ในยุคที่โลกแห่งเทคโนโลยีพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เรื่องราวของอินเทอร์เน็ตก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญของคนในยุคนี...
ในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างฉับไว เพียงเสี้ยววินาที หลาย ๆ อย่างในชีวิตคุณก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ด้วยเทคโนโลยีและอิ...
งานด้านไอที หรือ Information Technology ที่เป็นอีกหนึ่งสายงานที่ได้รับความนิยมไม่แพ้สายงานอื่นๆ จนที่เป็นต้องการในตลาดค่...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top