คนทำงานมีความสุขกับงานเพราะอะไร

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

            เมื่อเรามีความสุข เราจะแสดงออกทางสีหน้าและท่าท่าง ทำให้คนอื่นสังเกตและรับรู้ได้ ในการทำงานเองก็เช่นเดียวกัน นอกจากนั้นหากเรามีความสุขในการทำงาน งานที่เราทำก็จะออกมาดี และมีประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่เราที่รับรู้ได้ถึงความสุขนั้น แต่เพื่อนร่วมงานของเรา ตลอดจนเจ้านายก็จะสังเกตเห็นได้อย่างง่ายดายถึงการทำงานที่มีความสุขของเรา

          การที่เราจะมีความสุข หรือไม่มีความสุขในการทำงานนั้น ต้องมาจากหลาย ๆ องค์ประกอบ และต่างคนก็ต่างมีเหตุผลที่ไม่เหมือนกัน บางคนมีความสุขเพราะได้ทำงานที่ตัวเองรัก ในขณะที่บางคนแค่มีเพื่อนร่วมงานที่ดี ก็ทำให้มีความสุขในการทำงานมากขึ้นกว่าเดิมแล้ว แต่ปัจจัยต่อไปนี้ เป็นปัจจัยที่ทำให้คนทำงานส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่ามีผลต่อความสุขในการทำงาน โดยอ้างอิงจากการสำรวจดัชนีความสุขของพนักงานประจำปี 2558 ที่ jobsDB ได้จัดทำขึ้น ดังนี้

  • บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ                                          26.2%
  • ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและเจ้านาย                               25.4%
  • เงินเดือน                                                                              20.8%
  • ช่วงเวลาการทำงานที่สร้าง Work – Life Balance                   19.4%
  • สิทธิประโยชน์และผลตอบแทนอื่น ๆ                                       18.6%

           สิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนทำงานมีความสุขมากขึ้น แต่นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายปัจจัยที่จะทำให้พนักงานมีความสุขกับการทำงาน เช่น การมีส่วนร่วมกับบริษัท การมีแรงบันดาลใจที่เด่นชัดในการทำงาน ความท้าทายในแต่ละวันทำงาน เป็นต้น

ปัจจัยความสุขกับงานตามตำแหน่งงาน

ปัจจัยความสุขแบ่งตามระดับตำแหน่งงาน

           ความสุขในการทำงานของแต่ละคนนั้นมีไม่เท่ากัน ผู้ที่ทำงานในตำแหน่งงานสูง ๆ เช่น ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการจะมีความสุขในการทำงาน หากเขามีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน แต่ผู้จัดการบางส่วนก็ให้ความสำคัญกับเงินเดือน และ Work – Life Balance ด้วย ในขณะที่ คนทำงานระดับเจ้าหน้าที่ และระดับพนักงาน จะให้ความสำคัญกับเพื่อนร่วมงานเป็นหลัก

           ความสุขในการทำงานของแต่ละตำแหน่งงานแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

  • ระดับผู้บริหาร มีระดับความสุข เรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน/ เจ้านาย อยู่ที่ 16% ผู้บริหารจะให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการคน และจะมีความสุขมากขึ้น หากความสัมพันธ์ในการทำงานดี คือ ไม่มีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน หรือลูกน้องเกิดขึ้น เพราะถ้ามีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้น จะทำให้เขาเกิดความกังวล และยากที่จะบริหารจัดการคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ระดับผู้จัดการ มีระดับความสุข เรื่องความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน/ เจ้านาย, เงินเดือน และ Work-Life Balance มีระดับเท่ากัน อยู่ที่ 16% เพราะการทำงานของคนในระดับตำแหน่งงานนี้ เป็นคนกลางระหว่างผู้บริหารระดับสูง และลูกน้องที่อยู่ในความดูแล เรื่องความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน จึงเป็นปัจจัยที่ทำให้ทำงานได้อย่างมีความสุข รวมถึงเรื่องเงินเดือน ก็ต้องได้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่การงานที่ได้รับผิดชอบ และเมื่อทุ่มเททำงานหนักแล้ว นอกเวลางานก็ต้องมีเวลาให้กับตัวเอง และครอบครัวบ้าง การทำงานของคนในระดับตำแหน่งงานนี้จึงจะมีความสุขกับการทำงาน
  • ระดับเจ้าหน้าที่  มีระดับความสุข เรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน/ เจ้านาย อยู่ที่ 15% การมีเพื่อนร่วมงานที่ดี มีเจ้านายที่ดี ก็ถือว่ามีสภาพแวดล้อมการทำงานดี ทำงานได้อย่างมีความสุข สำหรับคนทำงานในระดับเจ้าหน้าที่ หรือคนที่เพิ่งเริ่มทำงานแล้ว และในขณะเดียวกัน เรื่องเงินเดือนก็เป็นปัจจัยอันดับต้น ๆ ที่จะทำให้คนทำงานในระดับตำแหน่งงานนี้ไม่มีความสุขในการทำงาน
  • ระดับหัวหน้างาน มีระดับความสุข เรื่องเงินเดือน อยู่ที่ 12% การได้รับเงินเดือนที่เหมาะสม และสนองตอบความต้องการหลายอย่างได้ จะทำให้เขามีแรงจูงใจในการทำงาน และทำให้คนในระดับตำแหน่งนี้มีความสุขในการทำงานมากขึ้น
  • ระดับพนักงาน มีระดับความสุข เรื่องความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน/ เจ้านาย และ Work-Life Balance เท่ากัน อยู่ที่ 11% ความสุขในการทำงานของพนักงานในระดับนี้ จะอยู่ที่การได้ทำงานที่ดี และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน และการที่สามารถจัดสรรเวลาทำงานได้อย่างลงตัว เช่น ไม่ต้องอยู่จนดึกเพื่อทำงาน และสามารถใช้เวลากับครอบครัวได้เหมือนเดิม ก็สามารถทำให้คนทำงานในระดับตำแหน่งนี้มีความสุขในการทำงานได้

           หากมองในทางกลับกัน จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ปัจจัยที่จะทำให้คนทำงานมีความสุขน้อยลงนั้น จะอยู่ที่ระบบการทำงานขององค์กร ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นอุปสรรคในการทำงานต่อคนทำงานในระดับหัวหน้างานขึ้นไปจนถึงระดับผู้บริหาร ในขณะที่คนทำงานในระดับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานที่เพิ่งเริ่มทำงานได้ไม่นานไปจนถึงพนักงานที่มีประสบการณ์การทำงานมาแล้ว 1-4 ปี สิ่งที่ทำให้คนทำงานเล่านี้ ไม่มีความสุขกับงานจะเป็นเรื่องเงินเดือน เมื่อได้ฟังอย่างนี้แล้ว เราก็ต้องมาสำรวจตัวเองดูว่าปัจจัยเหล่านี้ทำให้เราไม่มีความสุขในการทำงานด้วยหรือไม่

           คนทำงานในแต่ละระดับตำแหน่งงาน ต่างก็มีปัจจัยที่ทำให้มีความสุข และไม่มีความสุขกับการทำงานที่แตกต่างกัน เพราะบทบาทหน้าที่ และตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ ถ้าหากคนทำงานแบบคุณอยากมีความสุขกับการทำงานบ้าง ลองสำรวจดูว่า ตัวเองกำลังไม่มีความสุขกับการทำงานด้วยปัจจัยไหน แล้วรีบหาวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านั้น คุณจะได้มีความสุขกับการทำงานมากขึ้น

           รายงาน Happy Meter โดย jobsDB ประเทศไทยจัดทำขึ้นระหว่างเดือนเมษายน 2558 โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 1,452 คน เป็นผู้ตอบแบบสอบถามในฝ่ายบุคคลและธุรการ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายขายและบริการลูกค้า ฝ่ายพัฒนาธรุกิจ และฝ่ายการตลาด จากหลากหลายประเภทธุรกิจอาทิ ภาคบริการการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ การพาณิชย์และจัดส่งสินค้า โดยมีสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 83 เปอร์เซ็นต์ และที่เหลือเป็นมาจากภาคกลางและภาคตะวันออก

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ปัจจัยที่ทำให้คนทำงานในแต่ละสายงานมีความสุขกับการทำงาน

ความสุขในการทำงานของเราอยู่ในระดับไหน

บทความยอดนิยม

9 เทรนด์การทำงานในอนาคตสำหรับปี 2023คนทำงานมีความสุขกับงานเพราะอะไร

นอกจากภาษีที่ผู้มีรายได้ตามเกณฑ์จะต้องถูกหักทุกเดือนแล้ว เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมก็เป็นอีกหนึ่งรายจ่ายที่ชาวออฟฟิศห...
งานอดิเรกเป็นการสร้าง Work-life balance ที่ดีทางหนึ่ง เมื่อเราใช้เวลาว่างกับสิ่งที่ชอบ ไม่ว่าจะเป็นถักโครเชต์ ทำงานศิลปะ...
พนักงานยุคใหม่ที่มีคุณลักษณะแบบผู้ประกอบการ หรือ Intrapreneur คือพนักงานที่ทุ่มเททำงาน มีทักษะและความสามารถ มีจิตวิญญาณแ...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
Scroll to Top