การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและเงินบาท

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          ผู้ที่ต้องการทำธุรกรรมทางการเงินเกี่ยวกับการซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตรา ควรมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในระเบียบข้อบังคับตามพระราชบัญญัติควบ คุมการแลกเปลี่ยนเงิน ที่ใช้มาตั้งแต่พ.ศ. 2485 เพื่อให้มีการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศอย่างสมดุล และสามารถรักษาเสถียรภาพค่าเงินบาทในยุคที่การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราทำ ได้อย่างเสรีและรวดเร็วเช่นนี้

1. การประกอบธุรกิจซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

          ผู้ที่สามารถประกอบธุรกิจซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราตปท. มีอยู่ 3 ประเภท ได้แก่ ธนาคารรับอนุญาต (ธนาคารพาณิชย์) บริษัทรับอนุญาต (บริษัทเงินทุน) และบุคคลรับอนุญาต (โรงแรมขนาดใหญ่) โดยจะต้องยื่นขออนุญาตต่อกระทรวงการคลังผ่านทางธนาคารแห่งประเทศไทยให้เรียบ ร้อยเสียก่อน จึงจะสามารถดำเนินธุรกิจการแลกเปลี่ยนเงินตราได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากมีการจัดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อ โกงประชาชน ตามพ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 (แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2545) และพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ซึ่งสามารถถูกสั่งยึดทรัพย์ได้

2. การนำเงินบาทติดตัวออกนอกประเทศ

          ผู้ที่จะเดินทางออกนอกประเทศสามารถนำเงินบาทติดตัวออกไปได้ครั้งละไม่เกิน 50,000 บาท ยกเว้นเดินทางไปประเทศเวียดนามและประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย สามารถนำเงินบาทติดตัวไปได้ครั้งละไม่เกิน 500,000 บาท

3. การนำเงินตราต่างประเทศออกนอกประเทศ

          หากต้องการนำเงินออกนอกประเทศเกินกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต้องแยกเป็นค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆ ประกอบด้วย ค่าเดินทาง ค่าสินค้าและค่าใช้จ่ายในการศึกษา ค่าใช้จ่ายเพื่อชำระหนี้ให้แก่คนในต่างประเทศ และโอนเงินทุนออกไปต่างประเทศ

  • การแลกเปลี่ยนเงินตราในกรณีนำไปลงทุนในกิจการที่ต่างประเทศโดยผู้ลงทุนมีสัด ส่วนการถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของทุนทั้งหมด สามารถโอนเงินได้ไม่เกินปีละ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
  • ในกรณีโอนเงินของตนองหรือเงินมรดกของคนไทยซึ่งย้ายไปอยู่ต่างประเทศแบบถาร สามารถโอนได้ไม่เกินปีละ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
  • ในกรณีโอนให้เครือญาติซื่งย้ายไปอยู่ต่างประเทศแบบถาวร สามารถโอนได้ไม่เกินปีละ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
  • ในกรณีซื้อที่พักในต่างประเทศ สามารถโอนได้ไม่เกิน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคน
  • ในกรณีซื้อหุ้นเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน สามารถโอนเงินได้ไม่เกิน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคนต่อปี

4.     การส่งของออกนอกประเทศ

          หากมีการส่งสินค้าที่มีมูลค่าเกิน 500,000 บาทออกไปขายต่างประเทศ ผู้ส่งต้องนำเงินที่ได้จากการขายสินค้านั้นเข้าประเทศทันทีและต้องไม่เกิน 120 วันหลังจากวันที่ส่งสินค้าออกไป และเงินตราที่ได้รับมาต้องขายหรือฝากธนาคารไว้ภายใน 7 วัน ที่กล่าวมานี้เป็นวิธีปฏิบัติที่ควรทราบสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับเงินบาท เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศที่ไร้ขอบเขตความสมดุล จนอาจส่งผลกระทบต่อปัญหาค่าเงินบาทของไทยได้

บทความยอดนิยม
เสื้อผ้าคือสิ่งที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของเราได้ดีที่สุด การแต่งตัวไปทำงานก็เช่นกัน ที่นอกจากจะส่งผลกับตัวเราแล้ว ยังส่งผล...
ปัญหาโลกแตกที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนต้องเจอในออฟฟิศ คือเรื่องราวของเพื่อนร่วมงาน หลายคนโชคดีเจอเพื่อร่วมงานนิสัยดี ก็มีชัย...
ต้อนรับกระแสแห่งเดือน Pride Month กับเรื่องราวของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBTQ+ ซึ่งจากที่ผ่านมารวมไปถึง ณ ป...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top