การเปิดเผยงบการเงิน

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          งบการเงินเป็นรายการทางบัญชีที่มีการแสดงฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินการ การเปลี่ยนแปลง ของเงินสดและแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น ในรอบบัญชีที่ผ่านมา เพื่อใช้ในการตัดสินใจเรื่องการเงิน โดยดูจากงบดุลหรืองบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันใดวันหนึ่ง งบกำไรขาดทุนหรืองบการเงิน ที่แสดงผลการดำเนินงานกิจการช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด หรืองบการเงินที่แสดงการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีมาตรฐาน การบัญชีฉบับที่ 37 ซึ่งกำหนดให้ต้องเปิดเผยดังนี้

  1. นโยบายการบัญชีที่กิจการใช้ในการรับรู้รายได้ซึ่งรวมถึงวิธีกำหนดขั้นความสำเร็จของรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ 
  2. จำนวนรายได้ที่เป็นสาระสำคัญซึ่งรับรู้ระหว่างงวดตามประเภทของการขายสินค้า การให้บริการ ดอกเบี้ย ค่าสิทธิ และเงินปันผล 
  3. งบการเงินจำนวนรายได้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินค้า หรือบริการซึ่งรวมอยู่ในรายได้แต่ละประเภทตามที่ระบุในข้อ 2
  4. รายการกำไรและรายการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นตามข้อกำหนดในมาตรฐานการบัญชี  เรื่อง  เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้าและเหตุการณ์ภายหลังวันที่ ในงบการเงิน ตัวอย่างเช่น ค่ารับประกันสินค้า  ค่าชดเชยความเสียหาย  ค่าปรับ   หรือรายการขาดทุนอื่นที่อาจเกิดขึ้น ในส่วนของหลักเกณฑ์ของการเปิดเผยข้อมูลค่าใช้จ่ายนั้นจะอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เรื่องที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ หรือมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของทรัพย์สิน เป็นต้น

บทความยอดนิยม
           ในวันที่เรียนจบมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นเหมือนวันแรกของการก้าวเข้าสู่ชีวิตจริงอย่างแท้จริง เพราะจะต้องเปลี่ยนจากช...
วิกฤต COVID-19 ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาขณะนี้ ส่งผลต่อคนทำงานและผู้สมัครงานที่ได้รับผลกระทบทั้งทางด้านสุขภาพและการทำงาน ไม่...
           ในวันที่โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของกิจการได้ด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะขาย ของขายบริการอะไร ก็สามารถ...
          มีคำกล่าวกันเล่น ๆ ว่าคิดจะเปิดกิจการสักอย่างนั้นง่ายมาก แต่ถ้าคิดจะเลิกนั้นไม่ง่ายเลย เพราะจะมีปัญหายุ่งยากตา...
          การประเมินผลการทำงานสำหรับพนักงานที่มีเป้าหมายชัดเจน เช่น พนักงานขายที่ต้องทำยอดให้ได้ตามเป้านั้นไม่ยากเท่ากับ...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top