การวิเคราะห์ SWOT Analysis เพื่อพัฒนาตนเอง

          การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาตนเองส่วนใหญ่แล้ว มักจะขาดแนวคิดและกลยุทธ์ใน การวิเคราะห์ โดยธรรมชาติแล้วหากเราไม่มีกลยุทธ์ในการวิเคราะห์ มักจะไม่สามารถวิเคราะห์ตนเองให้อยู่ในกรอบได้ เนื่องจากขาดความคิดในการวิเคราะห์ตนเองในด้านลบ ทำให้มองไม่เห็นถึงข้อเสียที่ควรปรับปรุง และไม่สามารถพัฒนาตนเองตามกรอบที่วางไว้ได้

          ดังนั้นเราควรทำการวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวคิดและวางแผนในการพัฒนาตนเอง โดยใช้กลยุทธ์ในการวิเคราะห์ที่เรียกว่า SWOT Analysis หรือกลยุทธ์การประเมินสถานการณ์แวดล้อม โดยกำหนด จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ซึ่งมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

          Strengths คือ จุดแข็ง หมายถึง เรามีจุดแข็งหรือส่วนดีด้านใดบ้าง เก่งทางด้านไหน ควรหาวิธีการพัฒนาและฝึกฝนด้านดีนี้ตลอดเวลา เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

          Weaknesses คือ จุดอ่อน เรามีข้อด้อยในด้านใด สิ่งไหนที่ไม่ถนัด ไม่ชอบ หรืออาจทำไม่ค่อยได้ ควรพยายามหาทางแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาจุดอ่อนนั้นให้ลดน้อยลงหรือหมดไปในที่สุด

          Opportunities คือ โอกาส ซึ่งเป็นปัจจัยของสภาพแวดล้อมภายนอก ที่เอื้ออำนวยให้การทำงานนั้นเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ และช่วยส่งเสริมการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ดังนั้นเมื่อมีโอกาสที่ดีเข้ามาแล้วจึงไม่ควรปล่อยให้โอกาสนั้นหลุดลอยไป

การวิเคราะห์ตนเอง          Threats คือ อุปสรรค เป็นปัจจัยภายนอก ที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย ซึ่งอุปสรรคนี้อาจทำให้เราไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้

          แม้ว่า SWOT เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของแต่ละบุคคล เพื่อปรับปรุงข้อบกพร่องของตนเองที่มีอยู่ให้ดีขึ้น แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาตนเอง คือความตั้งใจ และความพยายามที่จะปฏิบัติตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ให้สำเร็จลุล่วงนั่นเอง

 

ช่วยเพิ่มโอกาสได้งานเร็วขึ้น™ สร้างโปรไฟล์กับ jobsDB

ช่วยเพิ่มโอกาสได้งานเร็วขึ้น™ อัปเดตรายละเอียดเกี่ยวกับ jobsDB

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

6 เคล็ดลับพัฒนาทักษะการตัดสินใจ

บัญญัติ 10 ประการของ MR (Management Representative)