อย่าเพิ่งท้อ! เปิดโอกาส การลงทุน ฉบับมนุษย์เงินเดือนในยุคโควิด

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

           ด้วยสถานการณ์ Covid-19 ในปัจจุบันนี้ ที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ผู้ประกอบการหลายองค์กร หลายบริษัทจำเป็นต้องให้พนักงานหยุดงานเพื่อที่จะควบคุมรายจ่ายให้ได้มากที่สุด ทำให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเรารู้สึกถึงความไม่แน่นอนในอนาคต และรู้สึกไม่มั่นคงในหน้าที่การงาน จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่หลายคนเริ่มศึกษาการวางแผนทางการเงินอย่างจริงจังมากขึ้น เพราะรายจ่ายเป็นสิ่งที่เราทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เราสามารถบริหารเงินที่เหลือให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ บริหารการออมอย่างไร ที่จะทำให้เกิดการเพิ่มพูนมูลค่าของทรัพย์สินได้ หนึ่งในวิธีนั้นก็คือ “การลงทุน” (Investment) ที่มนุษย์เงินเดือนอย่างเราควรเริ่มหันมาสนใจ เพื่ออนาคตในวันข้างหน้า

การลงทุน ฉบับมนุษย์เงินเดือนในยุคโควิด

           การลงทุน คือ การนำเอาทรัพย์สินที่บุคคลมีอยู่ ไปดำเนินการในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ซึ่งจะให้ผลตอบแทนกลับคืนมาในช่วงเวลานั้น ๆ แต่เราต้องทำความเข้าใจว่า “กำไร” ก็คือ “ความเสี่ยง” เราจำเป็นต้องประเมินความเสี่ยงที่เราสามารถรับได้ และศึกษาสินทรัพย์ที่เราต้องการลงทุนให้เข้าใจก่อนจะเริ่มลงทุน สินทรัพย์ในรูปแบบต่าง ๆ สามารถแบ่งความเสี่ยงในการลงทุนจากระดับเสี่ยงมากไปถึงเสี่ยงน้อย ยิ่งมีความเสี่ยงน้อย ผลตอบแทนก็จะต่ำลง ในทางกลับกัน ยิ่งมีความเสี่ยงมาก ผลตอบแทนก็สูงตามไปด้วย

 

           ประเภทการลงทุนพื้นฐานที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้จัก มีอะไรบ้าง แต่ละประเภทมีความเสี่ยงระดับไหน วันนี้ JobsDB แยกประเภทมาให้ทุกคนได้ศึกษาดูโดยเรียงจากความเสี่ยงน้อยไปหาความเสี่ยงมาก

 

การฝากประจำ (Fixed Deposit Account)

           การเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารใดธนาคารหนึ่ง โดยมีสัญญาว่าผู้ฝากจะฝากเงินจำนวนหนึ่ง ในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ โดยไม่ทำการถอนเลย ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราที่ตกลงกัน ซึ่งมีอัตราสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ ยิ่งระยะเวลาฝากนาน อัตราดอกเบี้ยยิ่งสูง การฝากประจำมีความเสี่ยงต่ำ แต่ต้องใช้ระยะเวลาเป็นเดือนถึงจะมองเห็นผลตอบแทน เหมาะกับคนที่ต้องการมีเงินเก็บ ไม่หวังผลตอบแทนจำนวนมาก ช่วยสร้างวินัยทางการเงินได้อีกด้วย

 

พันธบัตรรัฐบาล (Government Bond)

           พันธบัตรรัฐบาล หรือ ตราสารหนี้ที่ออกโดยภาค “รัฐบาล” ผู้ลงทุนจะมีลักษณะเป็นเจ้าหนี้ ปล่อยเงินกู้ให้หน่วยงานรัฐนำไปใช้เพื่อทำภารกิจต่าง ๆ เมื่อถึงเวลาที่กำหนด รัฐบาลมีหน้าที่คืนเงินต้น และจ่ายดอกเบี้ยตามที่ตกลงกันไว้ การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล มีความเสี่ยงต่ำ เพราะรัฐมีอำนาจในการเก็บภาษีมาใช้คืนหนี้ เหมาะกับนักลงทุนที่ไม่ชอบความเสี่ยง ต้องการความแน่นอนของผลตอบแทน

 

หุ้นกู้ (Corporate Bond)

           หุ้นกู้ หรือ ตราสารหนี้ที่ออกโดยภาค “เอกชน” เพื่อระดมทุนไปใช้ตามกิจการต่าง ๆ ตามแผนของบริษัท มีลักษณะคล้ายพันธบัตรรัฐบาล แต่หุ้นกู้ของบริษัทเอกชนมักเสนออัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า ถึงอย่างนั้นการลงทุนในหุ้นกู้ ก็มีความเสี่ยงมากกว่า เนื่องจากมีโอกาสที่บริษัทที่เราลงทุน ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ได้ เราอาจจะไม่ได้รับดอกเบี้ยตามที่ตกลงกันไว้ หรืออาจเสียเงินต้นไปเลย หากบริษัทนั้นโดนฟ้องล้มละลาย

 

กองทุนรวม (Mutual Fund)  

           คือ การรวบรวมเงินของนักลงทุน โดยจะมีผู้จัดการกองทุน มืออาชีพที่จะมาช่วยบริหารการเงินของนักลงทุน ผู้จัดการกองทุนจะแบ่งเงินออกเป็นส่วน ๆ เพื่อนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ เช่น หุ้น ตราสารหนี้ หรือลงทุนในกองทุนรวมด้วยกันเอง เพื่อที่จะได้ผลตอบแทนตามที่ผู้ลงทุนคาดหวัง เหมาะกับมนุษย์เงินเดือนอย่างเรา เนื่องจากต้องแบ่งเวลาไปทำงาน ทำให้บางครั้งไม่มีเวลาศึกษา และติดตามเรื่องการลงทุน จึงต้องมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วย ถึงอย่างนั้น เราจำเป็นต้องมีความรู้ในสินทรัพย์ที่เราจะนำเงินไปลงทุน ควรจะมีการตรวจสอบ และติดตามกองทุนรวมที่เราลงทุน ทุก ๆ 6 เดือน ว่ายังเป็นกองทุนที่ดี และได้ผลตอบแทนต่อเนื่องอยู่หรือไม่

 

หุ้น (Stock)  

           หุ้น หรือ ตราสารทุน ที่ออกโดยบริษัทต่าง ๆ เพื่อเสนอขาย และนำเงินจำนวนนั้นไปลงทุนในกิจการต่าง ๆ ของบริษัท ผู้ถือหุ้นจะมีลักษณะเป็นเจ้าของบริษัท มีสิทธิ์ในสินทรัพย์และรายได้ ได้รับผลตอบแทนและเงินปันผลที่กำหนดไว้ โดยจะแบ่งการเป็นเจ้าของตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ถืออยู่    

ผลตอบแทนที่ได้จากการถือหุ้น มี 2 รูปแบบ   

  1. เงินปันผล มาจากบริษัททำกำไรได้และนำมาปันผลให้ผู้ถือหุ้น   
  2. ส่วนต่างจากการขายหุ้น เราสามารถทำกำไรได้จากการซื้อ-ขาย ถ้าเรา ซื้อถูก ขายแพง = กำไร, ซื้อแพง ขายถูก = ขาดทุน

           การลงทุนในหุ้น ได้ผลตอบแทนดี เราไม่ต้องดูแลกิจการเอง ซื้อขายง่าย แต่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงเมื่อเทียบกับการลงทุนรูปแบบอื่น เหมาะกับคนที่รับความเสี่ยงได้สูง และมีเงินเย็นในการลงทุน เราจำเป็นจะต้องศึกษาข้อมูลของบริษัทที่เรากำลังจะลงทุนให้ดีก่อนทุกครั้งเสมอ    

 

           หลายคนที่อยากรู้ว่าความเสี่ยงแบบไหนจะเหมาะสมกับตัวเรามากที่สุด เราสามารถเข้าไปทำแบบทดสอบเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตัวเราและยอมรับได้จาก https://www.set.or.th/education/th/online_classroom/risk.html

 

           ไม่ว่าเราจะเลือกลงทุนใน การลงทุน ประเภทไหนก็ตาม ปัจจัยหลัก ๆ ที่ต้องพิจารณาก่อนลงทุนคือ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ระยะเวลาที่ใช้ในการลงทุน และเงินทุนหรือเงินต้นที่ใช้ในการลงทุน เราต้องรู้ว่าตัวเราเองมีเงินทุนเท่าไหร่ และต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนนี้เท่าไหร่ เพื่อที่จะรู้ว่าควรลงทุนกับสินทรัพย์ในประเภทไหน เนื่องจากการลงทุนแต่ละประเภทให้ผลตอบแทนไม่เท่ากัน สุดท้ายเราควรรู้ว่าตัวเราเองสามารถลงทุนได้นานเท่าไหร่ เพื่อที่จะได้วางแผนการลงทุนให้ดีที่สุด

           เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจเริ่มสนใจเรื่อง การลงทุน ขึ้นมาแล้ว เพราะนอกเหนือจากการทำงานประจำแล้ว มนุษย์เงินเดือนอย่างเราก็สามารถหารายได้จาก การลงทุน ได้เช่นกัน เพียงแค่เราต้องเริ่มศึกษาแนวทางให้เงินทำงานแทนเรา ประเมินความเสี่ยงที่เราสามารถรับได้ และการวางแผนการเงินเพื่อให้อนาคตของเรามั่นคงในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเร็วแบบนี้  ส่วนใครที่กำลังมองหางานที่ให้ค่าตอบแทนตรงใจของเรา ค้นหางานได้ที่แอปพลิเคชัน JobsDB

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

JobsDB Mobile App

เลือกงานที่ใช่ ใช้ชีวิตที่ชอบ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​ห

ลงทุนกับทอง

ประเภทผลตอบแทนจากการลงทุนมีอะไรบ้าง

สำรวจคุณสมบัติเบื้องต้น ของคนที่คิดจะลงทุน

ลงทุนอย่างพอเพียง VS เพียงพอ

ประเภทผลตอบแทนจากการลงทุนมีอะไรบ้าง
บทความยอดนิยม

9 เทรนด์การทำงานในอนาคตสำหรับปี 2023อย่าเพิ่งท้อ! เปิดโอกาส การลงทุน ฉบับมนุษย์เงินเดือนในยุคโควิด

นอกจากภาษีที่ผู้มีรายได้ตามเกณฑ์จะต้องถูกหักทุกเดือนแล้ว เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมก็เป็นอีกหนึ่งรายจ่ายที่ชาวออฟฟิศห...
งานอดิเรกเป็นการสร้าง Work-life balance ที่ดีทางหนึ่ง เมื่อเราใช้เวลาว่างกับสิ่งที่ชอบ ไม่ว่าจะเป็นถักโครเชต์ ทำงานศิลปะ...
พนักงานยุคใหม่ที่มีคุณลักษณะแบบผู้ประกอบการ หรือ Intrapreneur คือพนักงานที่ทุ่มเททำงาน มีทักษะและความสามารถ มีจิตวิญญาณแ...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top