การประเมินผู้สมัครงานจากการตอบคำถามสัมภาษณ์งาน

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

การประเมินผู้สมัครงาน

          การสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรมเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วย HR ประเมินพฤติกรรมของผู้สมัครงานได้ เป็นอย่างดีจากคำตอบที่ได้รับ คำตอบแบบไหนเป็นสัญญาณอันตรายที่บอกว่าคนนี้ไม่เข้าที หรือสัญญาณที่ดีที่บอกว่าคนนี้ใช้ได้หรือสัญญาณที่ดีเลิศที่บอกว่าคนนี้ใช่เลย มาดูพร้อมกันจาก 4 ตัวอย่างคำถามสัมภาษณ์งาน ต่อไปนี้

1. “คุณเคยถูกลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงานโวยวายใส่คุณไหม เล่าเหตุการณ์ครั้งล่าสุดให้เราฟังได้ไหม”

          วัตถุประสงค์ ต้องการให้ผู้สมัครงานเล่าถึงสาเหตุที่ถูกต่อว่า และการตอบสนองของผู้สมัครงาน รวมถึงผลที่เกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อประเมินทักษะการในการสร้างสัมพันธภาพ และความสามารถในการจัดการกับความขัดแย้งของผู้สมัครงาน

 • สัญญาณอันตราย ผู้สมัครงานโยนความผิดและความรับผิดชอบทั้งหมดให้คนอื่น
 • สัญญาณที่ดี ผู้สมัครงานเน้นที่วิธีการจัดการกับปัญหาดังกล่าว โดยไม่กล่าวว่าใครเป็นคนผิด
 • สัญญาณที่ดีเลิศ ผู้สมัครงานยอมรับว่าเป็นความผิดของเขา และได้แสดงความรับผิดชอบในการแก้สถานการณ์ ดังกล่าวให้คลี่คลาย รวมทั้งเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้น

2. “การตัดสินใจที่ยากที่สุดในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาคืออะไร”

          วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความมีเหตุผล ทักษะการแก้ปัญหา การตัดสิน รวมทั้งการรับความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดของผู้สมัครงาน

 • สัญญาณอันตราย ผู้สมัครงานตอบว่าไม่เคย
 • สัญญาณที่ดี ผู้สมัครงานตัดสินใจอย่างมีเหตุผลจากการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด
 • สัญญาณที่ดีเลิศ ผู้สมัครงานไม่ได้ตัดสินใจจากข้อมูลเพียงอย่างเดียว แต่คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้อื่น และด้านอื่น ๆ ด้วย

3. “หากคุณมั่นใจว่าสิ่งที่คุณคิดนั้นถูกต้อง แต่แนวทางหรือนโยบายของบริษัทกลับเป็นอีกอย่างหนึ่ง คุณจะทำอย่างไร”

          วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินว่าผู้สมัครงานสามารถเป็นได้ทั้งผู้นำและผู้ตามหรือไม่

 • สัญญาณอันตราย ผู้สมัครงานยืนยันความคิดของตน หรือยอมทำตามแต่ทำไม่เต็มที่ หรือแสดงความรู้สึกไม่พึงพอใจออกมา
 • สัญญาณที่ดี ทำตามบริษัทไปก่อน แล้วค่อยหาโอกาสหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมานำเสนอในมุมมองของคุณอีกครั้ง
 • สัญญาณที่ดีเลิศ กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นของตน แต่เมื่อได้ข้อสรุปแล้ว ก็ยอมรับและสนับสนุนแนวทางของบริษัท แม้โดยส่วนตัวจะไม่เห็นด้วยก็ตาม

4. “เมื่อคุณทำงานไม่ทันตามกำหนด คุณทำอย่างไร”

          วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินการบริหารเวลา การจัดลำดับความสำคัญของงาน รวมถึงความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพของผู้สมัครงาน

 • สัญญาณอันตราย ผู้สมัครงานตอบในทำนองว่า เขาทำเท่าที่ทำได้เท่านั้น พรุ่งนี้ค่อยมาทำต่อ
 • สัญญาณที่ดี แสดงความรับผิดชอบโดยอยู่ทำงานต่อจนเสร็จ หรือได้มีการจัดลำดับความสำคัญของงานเสียใหม่เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถทำงานเสร็จแน่นอน
 • สัญญาณที่ดีเลิศ ไม่ใช่แค่อยู่ทำงานต่อจนเสร็จ หรือจัดลำดับความสำคัญของงานเท่านั้น แต่ผู้สมัครงานยังมีการสื่อสารล่วงหน้าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบว่างานชิ้นนั้นอาจเสร็จช้ากว่ากำหนด เพื่อให้ฝ่ายอื่น ๆ เตรียมรับมือ และอาจช่วยหาทางแก้ไขสถานการณ์ได้ทัน

          การสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรมนี้ อาจไม่ได้คำตอบภายในคำถามเดียว คุณอาจใช้คำถามต่อเนื่องเข้าช่วย เช่น จริงหรือ แล้วคุณทำอย่างไร แล้วเกิดอะไรต่อจากนั้น ผลเป็นอย่างไร เป็นต้น ซึ่งคำตอบที่ได้มานั้นจะช่วยในการคัดคนที่โดดเด่นกว่าผู้สมัครงานคนอื่น ๆ ได้ง่ายขึ้นค่ะ

Increase your chances of getting hired. Create a jobsDB profile

Increase your chances of getting hired. Update your jobsDB profile

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

แนวทางคำถามเพื่อประเมินผู้สมัครงาน

การจ้างงานให้ได้คนที่เหมาะกับงาน

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
Scroll to Top