การบริหารงานบุคคลที่ดีช่วยลดภาษีได้

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          ทราบไหมว่า การบริหารงานบุคคลนั้นสามารถช่วยองค์กรของคุณลดภาษีได้ จากนโยบายของกรมสรรพากรที่ประกาศออกมาเมื่อเร็ว ๆ นี้ ในเรื่องของการส่งเสริมการอ่าน และการส่งเสริมอาชีพให้แก่คนพิการ

1. การส่งเสริมการอ่านให้แก่บุคลากร

          หากบริษัทของคุณมีการส่งเสริมการอ่านให้แก่บุคลากรในองค์กร มีการจัดหาหนังสือดี ๆ ให้แก่พนักงานได้อ่านเพื่อเสริมความรู้พัฒนาการทำงาน เสริมสร้างศักยภาพของพนักงาน กรมสรรพากรมีนโยบายส่งเสริมการอ่านที่ช่วยให้องค์กรของท่านสามารถนำค่าใช้จ่ายในการจัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับห้องสมุดของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมาลดหย่อนได้เต็มจำนวนในส่วนที่ไม่เกินห้าหมื่นบาทในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี

2. การส่งเสริมคนพิการให้มีงานทำ

บริหารบุคคล-ลดภาษี          หากองค์กรของคุณมีการรับคนพิการเข้าทำงานเกินกว่าร้อยละ 60 ของลูกจ้างในสถานประกอบการ และมีระยะเวลาการจ้างไม่น้อยกว่า 180 วันในปีภาษี หรือรอบระยะเวลาบัญชีจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีสำหรับเงินได้เต็มจำนวนของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างคนพิการเข้าทำงาน ตามนโยบายกระตุ้นและผลักดันให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข มีเงินเลี้ยงชีพตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยไม่ต้องเป็นภาระให้แก่สังคม

          ทั้งนี้หากคุณมีความสนใจในนโยบายลดภาษีดังกล่าว หรือมีข้อสงสัยใด ๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ RD Call Center 1161

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ดูแลพนักงานให้ดี ไม่ได้มีแค่เรื่องเงิน

บริหารคนให้ได้ผล ต้องดูที่คนต้นแบบ

บทความยอดนิยม
           เมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังไม่บรรเทาความรุนแรง เราได้เห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตมีปริมาณส...
           ในช่วงเวลาที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังไม่คงที่ การตรวจหาเชื้อโควิดที่โรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่าง ๆ...
           Life goal หรือ เป้าหมายชีวิต เป็นหมุดหมายหรือรางวัลใหญ่ของชีวิตที่หล...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top