กองทุนระยะยาว (LTF)

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF)
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวเป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และสามารถ นำเงินลงทุน ไปหักเป็นค่าลดหย่อนทางภาษีได้

ลักษณะอย่างย่อของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

  • เป็นกองทุนเปิดที่เน้นลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก
  • สามารถจ่ายเงินปันผลได้
  • สามารถขายคืนได้ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง

กองทุนระยะยาวสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ลงทุน

  • เงินได้พึงประเมินทุกประเภท [มาตรา 40(1) –(8)]สามารถนำมาคำนวณเพื่อซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาวได้ 
  • ผู้ลงทุนสามารถนำค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนเดียวหรือหลายกองทุนรวมกันไป ลดหย่อนภาษี เงินได้ไม่เกิน 15%ของเงินได้พึงประเมิน และไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีภาษี 
  • สามารถนำเงินลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวลดหย่อนภาษีเงินได้ถึงปี 2559

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top