กองทุนระยะยาว (LTF)

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF)
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวเป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และสามารถ นำเงินลงทุน ไปหักเป็นค่าลดหย่อนทางภาษีได้

ลักษณะอย่างย่อของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

  • เป็นกองทุนเปิดที่เน้นลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก
  • สามารถจ่ายเงินปันผลได้
  • สามารถขายคืนได้ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง

กองทุนระยะยาวสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ลงทุน

  • เงินได้พึงประเมินทุกประเภท [มาตรา 40(1) –(8)]สามารถนำมาคำนวณเพื่อซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาวได้ 
  • ผู้ลงทุนสามารถนำค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนเดียวหรือหลายกองทุนรวมกันไป ลดหย่อนภาษี เงินได้ไม่เกิน 15%ของเงินได้พึงประเมิน และไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีภาษี 
  • สามารถนำเงินลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวลดหย่อนภาษีเงินได้ถึงปี 2559

บทความยอดนิยม
           ทุกวันนี้บริษัทต้องประสบกับปัญหาพนักงานเก่ง ๆ ทยอยลาออกเมื่อทำงานไปได้สักพัก นั่นเป็นเพราะว่าส่วนใหญ่พบว่าตัว...
          เราได้ยินคำว่า Digital disruption กันมาหลายปีแล้ว โดยเฉพาะในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม Digital disruption เป็นการ...
           เมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังไม่บรรเทาความรุนแรง เราได้เห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตมีปริมาณส...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top