กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น (short-term fixed income fund)

          กองทุนรวมที่มีการลงทุนในหรือมีไว้เฉพาะตราสารแห่งหนี้เงินฝากหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิ…