กลยุทธ์บริหารดาวเด่นของบริษัท

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          ทุกองค์กรล้วนต้องการ คนดี คนเก่งมาร่วมงาน แต่มักประสบปัญหาในเรื่องการรักษาพนักงานดาว เด่นให้อยู่กับองค์กร ทั้งถูกดึงตัวไป เบื่องานที่ไม่ท้าทาย หรือต้องการความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วที่บริษัทไม่อาจตอบสนองได้ทันความต้อง การ จึงเป็นสาเหตุให้พนักงานกลุ่มนี้ มีแนวโน้มเปลี่ยนงานบ่อยกว่าพนักงานทั่วไป

หากองค์กรต้องการที่ให้คนกลุ่ม Talent เข้ามาร่วมงาน และอยู่กับองค์กรอย่างยาวนาน องค์กรจะต้องมีการวางแผนในการบริหารพนักงาน กลุ่ม Talent เอาไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ กระบวนการสรรหาและคัดเลือกอย่างไรให้ได้คนดี คนเก่ง และเมื่อได้พวกเขามาแล้ว พวกเขาจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างไรบ้าง รวมไปถึงสิ่งที่สำคัญนั่นคือ การทำอย่างไรจึงจะรักษาบุคลากรกลุ่มนี้ไว้ให้ได้ มีคำแนะนำดังนี้

1. การสรรหาคนดีคนเก่งทำอย่างไร การสรรหาคนเก่งนั้น นิยมใช้เครื่องมือ 2 อย่าง คือ

  • การวัดผลการปฏิบัติงานในอดีตของพนักงาน โดยพิจารณาผลงานย้อนหลังจากแบบฟอร์มการประเมินผลงานโดยเฉลี่ย 2-3 ปี ว่าผลงานที่ผ่านมานั้นเป็นอย่างไร
  • การประเมินศักยภาพของพนักงาน พิจารณาจากขีดความสามารถของตำแหน่งงานในระดับสูงมาใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาศักยภาพของพนักงานแต่ละคน

นอกจากนี้บางองค์กรอาจใช้ปัจจัยอื่น ๆ เข้ามาประกอบการพิจารณา อาทิ ระยะเวลาในการทำงานกับองค์การ ระดับตำแหน่งงานประเภทงาน ความสามารถในการ ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นต้น

2. พนักงานดาวเด่นต้องการอะไร

คนกลุ่มนี้ต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ หัวหน้างานหรือผู้บริหารจึงต้องมีการประเมินหาจุดแข็งและจุดอ่อนของพนักงานแต่ง ละคน เพื่อนำข้อมูลมาวางแผน พัฒนาขีดความสามารถของพวกเขาต่อไป ซึ่งสามารถทำได้หลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการส่งไปฝึกอบรม การสอนงาน การฝึกอบรมในขณะทำงาน การให้คำปรึกษาแนะนำ การทำกิจกรรมกลุ่ม การประชุม การดูงานนอกสถานที่ การหมุนเวียนงาน การมอบหมายงานที่ยากหรืองานโครงการ การเพิ่มปริมาณงาน การเป็นแม่แบบ การเป็นวิทยากร การเป็นพี่เลี้ยง การให้โอกาสในการศึกษาต่อ เป็นต้น

นอกจากนี้หัวหน้างานจะต้องตรวจสอบ ติดตาม และประเมินพฤติกรรมของพนักงานดาวเด่นว่ามีการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนไปตามสิ่ง ที่หัวหน้างานต้องการหรือไม่

3. การรักษาพนักงานดาวเด่นทำอย่างไร

ลักษณะของพนักงานดาวเด่นที่ต้องทราบก็คือ พวกเขาสามารถเรียนรู้ได้เร็วและทำงานได้มากกว่าคนปกติ 2-6 เท่า พวกเขาชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่ท้าทายอยู่ตลอดเวลา โดยเฉลี่ยแล้วเพียงแค่ 2 ปีเท่านั้น ที่คนกลุ่มนี้จะเริ่มเบื่องาน หากไม่มีงานใหม่ ๆ ที่ท้าทายให้เรียนรู้ โอกาสที่พวกเขาจะออกไปหาแหล่งเรียนรู้ใหม่ ๆ ย่อมมีมากขึ้น

ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของหัวหน้างานที่จะต้อง หาวิธีจูงใจพนักงานดาวเด่นให้รู้สึกสนุกกับการทำงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การเลื่อนตำแหน่ง การโอนย้ายตำแหน่ง
เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้และใช้ทักษะที่หลากหลาย รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งงานของผู้บริหารด้วย

4. ค่าตอบแทนของดาวเด่นควรเป็นเช่นไร

ค่าตอบแทนเป็นสิ่งสำคัญแต่ไม่ใช่ปัจจัยหลักในการจูงใจพนักงาน และค่าตอบแทนอาจไม่ได้สิ้นสุดที่ตัวเงินเสมอไป ดังนั้น นอกจากการขึ้นเงินเดือน การจ่ายโบนัส การให้เบี้ยขยันแล้วนายจ้างยัง สามารถให้ค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงินเพื่อจูงใจพนักงานได้เช่นกัน อาทิ สิทธิพิเศษต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มวันลาพิเศษ หรือรางวัลพิเศษ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน

หากองค์กรมีการส่งเสริมพนักงานดาวเด่นอย่าง เป็นระบบ พิจารณาประเมินผลงานอย่างเป็นธรรม และบริหารค่าตอบแทนเหมาะสม เชื่อว่าไม่ยากที่จะมัดใจพนักงาน ให้จงรักภักดีและไม่ตีจากไปไหน


เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
หลากหลายวิธีจูงใจพนักงานด้วย Incentive
โค้ชงานอย่างไร ให้ได้ผลงาน

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top